Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych

dwa semestry (168 godziny)

1.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Program studiów został stworzony z myślą o osobach, które posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości na poziomie studiów licencjackich, lub podyplomowych (np. „Rachunkowość”, „Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi”), a które chcą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę o znajomość regulacji Krajowych Standardów Rachunkowości, które powinny być stosowane w przypadku braku regulacji w ustawie o rachunkowości. Program jest wzbogacony o praktyczne aspekty tworzenia sprawozdania finansowego, modelowanie rachunku kosztów oraz elementy budżetowania.

Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na poszerzanie umiejętności praktycznych. Stając naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości, duży nacisk położono na pracę z systemami informatycznymi, by absolwent kierunku umiał sprostać codziennym wyzwaniom związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i kontaktem z urzędami. Uczestnik pozna jak:

 • prowadzić księgi rachunkowe (Sage Symfonia) i dostosowywać program pod swoje potrzeby,
 • stworzyć sprawozdanie w formacie XML (e-sprawozdania finansowe) oraz jak je podpisać elektronicznie (Szafir),
 • korzystać z repozytorium dokumentów finansowych, pobiera dane innych spółek, otwiera i czyta efektywnie pliki XML,
 • analizować dane finansowe (Power BI, Statistica) oraz wykorzystywać MS Excel jako pomocnicze, narzędzie uzupełniające funkcjonalności systemów finansowych (lub ERP), na przykład w celu tworzenia modeli rachunku kosztów czy innych modeli finansowych wymaganych przez KSR.

ADRESACI 

Program studiów został stworzony z myślą o osobach, które posiadają podstawową wiedzę z rachunkowości (na poziomie liceum/technikum ekonomicznego, studiów pierwszego/drugiego stopnia lub studiów podyplomowych), a które chcą poszerzyć i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę i kwalifikacje z myślą np. o pracy jako główny księgowy lub dyrektor finansowy.

KORZYŚCI

 • Zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania systemów informatycznych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 • Zdobycie wiedzy o specyficznych regulacjach KSR i ich wykorzystaniu w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 • Zdobycie wiedzy o modelowaniu kosztów, elementach analizy finansowej i budżetowania z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 • Uzyskanie zaświadczenia SAGE o ukończeniu warsztatów z prowadzenia ksiąg rachunkowych w programach Sage Symfonia.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Zaświadczenie ukończenia warsztatów z prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez SAGE.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest:

 • przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości w kontekście aplikacji Krajowych Standardów Rachunkowości, która jest uniwersalna dla prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw niefinansowych, niezależnie od sektora, w którym działają,
 • ukształtowanie umiejętności prawidłowego aplikowania Krajowych Standardów Rachunkowości oraz kompetencji umożliwiających komunikowanie się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • wykształcenie i poszerzenie umiejętności biegłego wykorzystania różnych systemów informatycznych na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych, analizowania i budżetowania. 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Dominującą częścią studiów oraz jedną z innowacji na rynku kształcenia się przez całe życie są zajęcia praktyczne prowadzone w całości w formie laboratoriów komputerowych (105 godzin). Pozostała część zajęć prowadzona jest w formie aktywnych wykładów (63 godziny). Z podanej liczby godzin, 32 godziny prowadzone są w formie zajęć zdalnych, bez konieczności przyjazdu na uczelnię.

Na każde zajęcia przygotowywane są przez prowadzących autorskie materiały stanowiące spójną całość, pozwalającą na przejście pełnej ścieżki prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych. W komunikacji wykładowców ze słuchaczami wykorzystywana jest m. in. platforma Google Classroom, a dla zajęć zdalnych Google Meet.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Standardy rachunkowości w polskim porządku prawnym1684
Elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość w zakresie kosztów – wytyczne KSR 12288
Elektroniczna sprawozdawczość finansowa zgodnie z KSR 

15

278
Wykorzystanie systemów informatycznych do modelowania finansowego wymaganego KSR

10

346
5Uregulowania KSR dla szczególnych operacji994
Razem6210630

 

 

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3400 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania) 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 • Obecność na zajęciach na poziomie co najmniej 60%
 • Złożenie projektu zaliczeniowego.
 • Zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego na co najmniej 60% punktów
 • Ostateczna ocena na świadectwie ukończenia studiów jest średnią ważoną punktów uzyskanych z projektu zaliczeniowego oraz pisemnego egzaminu końcowego w proporcji 40:60, szczegółowo zaprezentowana w każdej karcie opisu przedmiotu, w części metody sprawdzania i oceny efektów uczenia się uzyskanych przez studentów

KADRA DYDAKTYCZNA 

Kadrę prowadzących stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mający praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzonych tematów oraz specjaliści – praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE e-mail: ewa.maruszewska@ue.katowice.pl

mgr Maciej Tuszkiewicz e-mail: maciej.tuszkiewicz@uekat.pl

Harmonogram

Informujemy, iż kierunek Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 nie zostanie uruchomiony.

Rejestracja na studia