Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) - dofinansowane

Patronat nad studiami Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) objął Wydział Ekonomii VSB - Technical University of Ostrava

trzy semestry (306 godzin)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

strona kierunku: https://mba-ngo.ue.katowice.pl

Opis studiów

Studia Master of Business Administration (MBA) dla Organizacji Pozarządowych (NGO) to wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w Organizacjach Pozarządowych.

Celem realizacji programu MBA dla NGO jest:

 • przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania Organizacją Pozarządową,
 • wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, w tym tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, np. strategii fundraisingowych, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem,
 • rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów Organizacji Pozarządowych, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w organizacji, gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie.
 • rozwijanie umiejętności analitycznych, przywódczych, interpersonalnych i strategicznych, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą, kadry zarządzającej Organizacjami Pozarządowymi.

Program Master of Business Administration (MBA) dla Organizacji Pozarządowych (NGO) pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć ich organizacje i stojące przed nimi wyzwania oraz pokazuje jakie metody i narzędzia wykorzystać, aby skuteczniej kierować ich rozwojem.

Program Master of Business Administration (MBA) dla Organizacji Pozarządowych (NGO) to wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne niezbędne to zrozumienia oraz poznania zagadnień związanych z zarządzaniem Organizacją Pozarządową.

Adresaci

Grupą docelową są liderzy (członkowie zarządów) Organizacji Pozarządowych z czterech subregionów województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów Organizacji Pozarządowych z niewielkich ośrodków, z dala od centrów życia społecznego, bez dostatecznych zasobów, mających utrudniony dostęp do środków publicznych, wytypowani przez te organizacje do udziału w innowacyjnych studiach podyplomowych MBA w Organizacjach Pozarządowych. Przy rekrutacji zostanie również wzięta pod uwagę dywersyfikacja regionalna, zapewniająca równą dostępność studiów we wszystkich subregionach województwa śląskiego (przy uwzględnieniu potencjału społeczno-demograficznego subregionów): po 4 miejsca dla subregionu centralnego, południowego, północnego i zachodniego. 

Potencjalni beneficjenci (przyszli uczestnicy) muszą spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe;
 2. Posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu Organizacją Pozarządową lub zarządzaniu projektami;
 3. Powinni być aktywnymi członkami zarządu Organizacji Pozarządowych, liderami swoich organizacji i posiadać rekomendację swojej organizacji do udziału w projekcie (nie można zgłosić się samodzielnie, musi to zrobić organizacja);
 4. Przesłać swoje CV i podanie z opisem motywacji do podjęcia studiów MBA dla NGO;
 5. Wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w czasie której przedstawią proponowaną do realizacji w toku studiów koncepcję zmiany społecznej w swojej lokalnej wspólnocie.

! Wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji (dyplom ukończenia studiów wyższych, CV, list motywacyjny, rekomendacja organizacji pozarządowej) należy zeskanować i załączyć w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

!! Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oraz „koncepcji zmiany społecznej” zamieszczone są na stronie kierunku w zakładce FAQ mba-ngo.ue.katowice.pl/faq

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia będzie także przedstawienie przez niego koncepcji wdrożenia zmiany społecznej w środowisku lokalnym, w którym działa reprezentowana przez niego Organizacja Pozarządowa.

Korzyści

Ukończenie studiów MBA dla NGO wiąże się z istotnych wzmocnieniem kompetencji menedżerskich przedstawicieli Organizacji Pozarządowych tzw. liderów zmiany społecznej. Program MBA dla NGO ma rozwijać umiejętności analityczne, przywódcze, interpersonalne i strategiczne, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą, kadry zarządzającej Organizacjami Pozarządowymi. Studia będą miały charakter przede wszystkim praktyczny. Uczestnicy będą mieli m.in. za zadanie wypracować i wdrożyć standardy działania w swoich organizacjach, dotyczące np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Atutem studiów MBA dla NGO ma być też dostęp do "know-how" i "case studies" innych, większych organizacji, a także możliwość stworzenia porozumienia organizacji reprezentowanych przez słuchaczy – "Klubu NGO-sowych MBA" w ramach którego po zakończeniu realizacji zadania będą mogły odbywać się wydarzenia edukacyjne, np. kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje; kulturalne oraz integracyjne.

Studia MBA dla NGO prowadzone będą wyłącznie w oparciu o (inter)aktywne metody nauczania takie jak: analizy przypadków ("case studies"), symulacje, warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, gry decyzyjne i treningi kierownicze.

Po ukończeniu studiów uczestnik:

 • posiądzie wiedzę z zakresu zarządzania Organizacją Pozarządową, nauczy się sporządzania biznes planu, tworzenia strategii organizacji, zasad jej monitorowania i ewaluacji,
 • pozna techniki samodoskonalące umiejętności przywódcze oraz nauczy się zarządzać zespołem,
 • pogłębi wiedzę na temat istotnych aspektów i zmian regulacji prawnych oraz zasad etyki dotyczących działalności Organizacji Pozarządowej,
 • pozyska umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania strategicznego, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem projektami, pozyskiwania funduszy na działalność, budżetowania działań,
 • uzyska umiejętności wypełniania wniosków o dofinansowanie działalności Organizacji Pozarządowej,
 • nauczy się metod komunikacji i współpracy z różnymi podmiotami na rynku m.in. jednostkami samorządowymi, biznesem,
 • pozna zasady i narzędzia promocji organizacji samorządowej w sposób tradycyjny i w Internecie,
 • nauczy się zasad negocjacji i mediacji,
 • będzie rozumiał jak przedstawione zagadnienia mogą pozytywnie wpłynąć na jego prace, pracę zespołu i całej organizacji.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Dyplom MBA ukończenia studiów podyplomowych.

Założenia studiów

Studia odbywają się w systemie trrzysemestralnym – łącznie 306 godzin, 60 ECTS). Studia zostały podzielone na dziewięć modułów, tj.:

 1. Zarządzanie
 2. Ekonomia i przedsiębiorczość
 3. Finanse i rachunkowość
 4. Prawo i etyka
 5. Przywództwo i zasoby ludzkie
 6. Komunikacja i marketing
 7. Zarządzanie II
 8. Informatyka
 9. Zajęcia projektowe

Studia Master of Business Administration (MBA) dla Organizacji Pozarządowych (NGO) to wyjątkowy program studiów dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w Organizacjach Pozarządowych.

Cele kształcenia

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania Organizacją Pozarządową, a w szczególności wyposażenia uczestnika w portfel kompetencji lidera zmiany społecznej.

Absolwent studiów będzie wyposażony w:

 • wiedzę zakresie zarządzania Organizacją Pozarządową,
 • umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania strategicznego, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem projektami, pozyskiwania funduszy na działalność, budżetowania działań,
 • będzie rozumiał jak przedstawione zagadnienia mogą pozytywnie wpłynąć na jego prace, pracę zespołu i całej organizacji.

Metody prowadzenia zajęć

Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są w wykorzystaniem metod angażujących uczestników. Ponad 70% czasu w programie stanowią formy warsztatowe w ramach, których realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia przypadków, symulacje, warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, projekty oraz gry zespołowe i treningi kierownicze. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli m.in. za zadanie wypracować i wdrożyć standardy działania w swoich organizacjach, dotyczące np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy. Zaliczenie kolejnych semestrów studiów również będzie wymagało realizacji projektów, np. pisania wniosków o dotacje i granty, wdrażania rozwiązań w konkretnych organizacjach na podstawie "case studies" opracowanych w oparciu o wcześniej zgłoszone przez te organizacje problemy, organizacji akcji fundraisingowych czy crowdfundingowych, organizacji społecznych kampanii informacyjnych dotyczących działalności Organizacji Pozarządowych, wdrażania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, tworzenia federacji Organizacji Pozarządowych.

strona kierunku: https://mba-ngo.ue.katowice.pl

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Nowoczesne trendy w zarządzaniu   621
Analiza strategiczna w Organizacji Pozarządowej    262
Zarządzanie kryzysowe w Organizacji Pozarządowej

2

6

2
Zarządzanie ryzykiem w Organizacji Pozarządowej

2

6

2
5Partycypacja społeczna w praktyce   262
6Ekonomia menedżerska  621
7Przedsiębiorczość (myślenie przedsiębiorcze)   262
8Tworzenie biznesplanu Organizacji Pozarządowej262
9Strategia Organizacji Pozarządowej 442
10Zarządzanie finansami w Organizacjach Pozarządowych  262
11Pozyskiwanie środków na działalność Organizacji Pozarządowej i fundraising262
12Rachunkowość zarządcza 482
13Budżetowanie działalności Organizacji Pozarządowej262
14Rachunkowość i prawo podatkowe Organizacji Pozarządowej282
15Prawne aspekty funkcjonowania Organizacji Pozarządowych w Polsce621
16Etyka pracy w Organizacji Pozarządowej621
17Zarządzanie zasobami ludzkimi w Organizacji Pozarządowej262
18Zarządzanie zespołem  2102
19Coaching - profilowanie cech Lidera Organizacji Pozarządowej2102
20Techniki negocjacji i mediacji  282
21Współpraca Organizacji Pozarządowych z samorządem terytorialnym oraz z biznesem 441
22Budowanie wizerunku Organizacji Pozarządowych2102
23Komunikacja społeczna, współpraca z mediami i promocja NGO  2102
24Marketing Organizacji Pozarządowej   442
25Zarządzanie projektami w Organizacji Pozarządowej2102
26Zarządzanie rozwojem Organizacji Pozarządowej262
27Społeczna odpowiedzialność biznesu621
28Zarządzanie wolontariatem i wolontariuszami262
29Zamówienia publiczne    442
30Monitoring i ewaluacja w Organizacjach Pozarządowych262
31Wybrane zagadnienia informatyki w funkcjonowaniu Organizacji Pozarządowej262
32Gra biznesowa0102
33Warsztaty projektowe - spotkania i rozmowy z liderami Organizacji Pozarządowych  0202
Razem9221460

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest realizacja i prezentacja projektu polegającego na wdrożeniu zmiany społecznej w lokalnych społecznościach, w których działają przedstawiciele Organizacji Pozarządowych - uczestnicy studiów. Konieczne jest również minimum 80% obecności na zajęciach.

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna składa się ze specjalistów praktykujących w obszarze wykładanego przedmiotu. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

Kierownicy studiów

dr inż. Kamila Bartuś, e-mail: kamila.bartus@ue.katowice.pl

Arkadiusz Trzebuniak, e-mail: arkadiusz.trzebuniak@uekat.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2020/2021

 • 15 000 zł (100% dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030)

Rekomendacje

Harmonogram

Harmonogram kierunku dostępny na stronie harmonogramów zjazdów    

 

 

Rejestracja na studia