Przejdź do menu Przejdź do treści

Master of Business Administration in Accounting and Finance

3 semestry (360 godzin)

Studia podyplomowe pod patronatem ima - The Association of Accountants and Financial Professionals in Business.

Opis studiów

Studia Master of Business Administration (MBA) in Accounting and Finance to unikatowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych, prowadzony w trybie zdalnym, łączący w sobie zdobycie kwalifikacji MBA skupionych na obszarze rachunkowości i finansów oraz przygotowanie do zdobycia międzynarodowego certyfikatu Certified Management Accounts (CMA) wydawany przez Institute of Management Accountants (IMA).

Celem studiów jest zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym naciskiem na obszar rachunkowości i finansów. Skupienie zakresu materiału w tym obszarze, z uwzględnieniem funkcjonowania korporacji na arenie międzynarodowej, pozwala słuchaczom zdobyć pogłębioną wiedzę na poziomie MBA, uzyskując jednocześnie  wyróżniające umiejętności na rynku pracy w obszarze finansów i rachunkowości, stając się idealnym kandydatem na kluczowe stanowiska zarządcze w Polsce i na świecie.

Studia zostały objęte patronatem IMA, który na bieżąco angażuje się w rozwój kierunku i wspiera przygotowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach, zapewniając wysoką jakość oraz jak najlepsze przygotowanie do egzaminów CMA. IMA jest światowym stowarzyszeniem księgowych i specjalistów ds. finansów w biznesie. Założony w 1919 roku, jest jednym z największych i najbardziej uznanych stowarzyszeń skupionych wyłącznie na rozwoju profesji rachunkowości zarządczej.

Zakres studiów podzielono na trzy bloki tematyczne:

 • Financial planning, performance and analytics,
 • Strategic financial management,
 • Selected Business Administration topics

Pierwsze dwa bloki tematyczne swoim materiałem są spójne z zakresem egzaminów CMA, co widać w tabeli poniżej:

 

blok tematyczny CMA

Przedmiot w ramach studiów

Semestr

egzamin

CMA 1

External Financial Reporting Decisions

Financial reporting decisions

1

Planning, Budgeting, and Forecasting

Planning and budgeting

1

Performance Management

Corporate performance management

2

Cost Management

Cost management

1

Internal Controls

Internal control

2

Technology and Analytics

Analytic tools in finance and accounting

1

Technology in finance and accounting

2

egzamin

CMA 2

Financial Statement Analysis

Financial statement analysis

1

Corporate Finance

International finance

1

Working capital management

2

Corporate finance management

2

Decision Analysis

Data analysis for decision-making)

3

Risk Management

Enterprise risk management

3

Investment Decisions

Investment decisions

3

Professional Ethics

Ethics in accounting and finance

2

Wszystkie moduły weryfikowane w pierwszym z egzaminów CMA kończą się w drugim semestrze, co pozwala na przystąpienie do egzaminu CMA jeszcze w trakcie realizacji studiów MBA in A&F.

Jednocześnie trzeci blok jest uzupełnieniem materiału CMA o różne zagadnienia krytyczne z punktu widzenia kwalifikacji MBA:

Przedmiot

Semestr

Corporate law

1

Organization of accounting

1

Leadership essentials

2

Tax management

2

Impact of professional judgement in accounting

3

Behavioural aspects of management accounting

3

Financial game

3

Consultancy project

3

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania w obszarze finansów i rachunkowości, a w szczególności do:

 • członków zarządu,
 • członków rad nadzorczych,
 • kadry kierowniczej i menedżerskiej,
 • właścicieli firm,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • audytorów,
 • doradców biznesowych,
 • osób zainteresowanych pełnieniem wyżej wymienionych funkcji,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w obszarach objętych programem studiów.

W szczególności zachęcamy do ukończenia studiów tych, którzy przygotowują się lub zamierzają uzyskać certyfikat CMA. Ścisła współpraca Uczelni z IMA oraz program dostosowany do egzaminów CMA znacząco podnosi szansę na zdanie egzaminów CMA i uzyskanie prestiżowego certyfikatu uznawanego na całym świecie. Słuchacze studiów MBA in A&F dodatkowo otrzymują indywidualną zniżkę na rejestrację w IMA, obniżając tym samym koszt uzyskania certyfikatu CMA.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe: ukończone studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie (o dowolnym profilu i specjalności).
 • złożyć CV,
 • wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, która będzie przeprowadzana w języku angielskim.

Ponadto rekomendujemy, by kandydaci posiadali:

 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości lub finansów,
 • wykształcenie kierunkowe w obszarze finansów i rachunkowości,
 • biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Aby równoległe uzyskać również certyfikat CMA wydawany przez IMA należy:

 • zostać członkiem IMA,
 • zdać dwa egzaminy organizowane przez IMA.

Możliwe jest uzyskanie certyfikacji również po zakończeniu studiów.

Korzyści

Unikatowym atutem studiów MBA in A&F jest przygotowanie jednocześnie do dwóch kwalifikacji: tytułu MBA oraz certyfikatu CMA. Owe połączenie pozwala szybciej i przy oszczędności środków uzyskać kwalifikacje pozwalające na zarządzanie finansami i rachunkowością nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Ostatecznie, ukończenie studiów MBA in A&F oraz zdanie egzaminów CMA pozwala na poszerzenie swojego CV aż o trzy kwalifikacje:

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych,
 • tytuł MBA,
 • tytuł CMA.

Szczegółowymi korzyściami są:

 • pogłębienie wiedzy menedżerskiej z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej,
 • uzyskanie zaawansowanych umiejętności analizowania procesów zachodzących w organizacjach z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy,
 • nauczenie wykorzystywania nabytej wiedzy by rozwiązywać skomplikowane problemy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zdobycie umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje finansowe przedsiębiorstw,
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk,
 • wypracowanie kompetencji efektywnego komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji problemów finansowych,
 • podniesienie wiedzy z zakresu etycznego postępowania i odpowiedzialnego pełnienia funkcji menedżerskich, przywódczych i doradczych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Dyplom MBA ukończenia studiów podyplomowych.

Równolegle absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu CMA poprzez zdanie egzaminów organizowanych przez IMA. Uczestnicy studiów MBA in Accounting and Finance otrzymują indywidualną zniżkę w wysokości 35% na rejestrację w IMA oraz opłatę wstępną CMA.

Założenia studiów

Celem realizacji programu MBA in A&F jest:

 • przekazanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej dziedziny finansów i rachunkowości, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich,
 • wypracowanie umiejętności w zakresie analizy i metody rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, tworzenia strategii podnoszącej wartość przedsiębiorstwa oraz komunikacji z inwestorami i kredytodawcami,
 • rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w organizacji, gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie,
 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia wiodących ról w przedsiębiorstwie, w tym do członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej spółek,
 • przygotowanie słuchaczy do zaliczenia egzaminów Institute of Management Accountants celem zdobycia międzynarodowego tytułu Certified Management Accounts (CMA),
 • rozwijanie umiejętności analitycznych, przywódczych, interpersonalnych i strategicznych.

Metody prowadzenia zajęć

Studia odbywają się zdalnie, w języku angielskim. 75% zajęć ma charakter praktyczny realizowany poprzez dyskusje, case study, projekty, grę finansową i inne.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
SEMESTR I
Corporate law 4123
Organisation of accounting

4

4

1
Financial reporting decisions

8

20

4
4 International finance  441
5 Financial statement analysis  4123
6 Analytic tools in finance and accounting 441
7 Cost management 4123
8 Planning and budgeting 8164
Razem w semestrze408420
SEMESTR II  
9 Technology in finance and accounting 482
10 Corporate performance management 4204
11 Internal control 482
12 Leadership essentials -163
13 Working capital management 441
14 Corporate finance management 4122
15Tax management    4123
16Ethics in accounting and finance    4123
Razem w semestrze289220
SEMESTR III
17Impact of professional judgement in accounting4123
18Enterprise risk management    482
19Data analysis for decision-making    8205
20Investment decisions    482
21Behavioural aspects of management accounting    261
22Financial game    -203
23

Consultancy project   

-204
Razem w semestrze229420
Łącznie na studiach 9027060

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia realizowane są w trybie trzysemestralnym. Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele między godziną 8:55 a 16:05

Kryteria ukończenia studiów

 • Obecność na poziomie co najmniej 60%.
 • Zaliczenie egzaminów po semestrze I oraz II składających się z testu wielokrotnego wyboru oraz jednego lub dwóch zadań typu „case study” na podstawie materiału omawianego na zajęciach.
 • Obrona przed komisją projektu końcowego wykonywanego w zespole na koniec semestru III. Zespół składa się maksymalnie z 4 osób. Obrona pracy polega na przedstawieniu wyników pracy zespołu oraz odpowiedzi na pytania komisji dotyczące projektu. Tematem projektu będzie rozwiązanie szeregu problemów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem opierających się na zagadnieniach omawianych w toku studiów. Do pracy projektowej wymagane jest dołączenie sprawozdania z realizacji projektu opisującego wkład poszczególnych członków zespołu.

Ostateczna ocena na dyplomie jest średnią procentowych wyników uzyskanych w poszczególnych zaliczeniach.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści mający doświadczenie praktyczne w obszarze wykładanego przedmiotu. Prowadzącymi są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy z otoczenia gospodarczego.

Kierownicy studiów

dr Iwona Franczak, iwona.franczak@uekat.pl

mgr Maciej Tuszkiewicz, maciej.tuszkiewicz@uekat.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 14 700 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3