Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego

dwa semestry (168 godzin)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Studia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Filia w Rybniku we współpracy ze Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych – IIA Polska, stanowią na rynku polskim unikatową propozycję edukacyjną.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zasad tworzenia, wdrażania i wykorzystania mechanizmów skutecznego nadzoru korporacyjnego, a także wykorzystywania licznych wewnętrznych mechanizmów zarządczych i kontrolnych,  pozwalających na istotne zwiększenie skuteczności działania zarządów, rad nadzorczych oraz ich komitetów.

ADRESACI

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ładu korporacyjnego, a w szczególności do:

 • członków rad nadzorczych,
 • członków zarządów,
 • absolwentów MBA,
 • audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych,
 • pracowników nadzoru właścicielskiego,
 • osób zainteresowanych pełnieniem wyżej wymienionych funkcji.

KORZYŚCI

Po ukończeniu studiów uczestnik będzie mógł projektować i wykorzystywać narzędzia oraz mechanizmy nadzoru korporacyjnego, a przede wszystkim pozna zasady:

 • funkcjonowania rad nadzorczych i ich komitetów,
 • skutecznego wykonywania obowiązków członka rady nadzorczej,
 • funkcjonowania pozostałych organów spółek,
 • zarządzania strategicznego i operacyjnego,
 • funkcjonowania i wykorzystania systemu rachunkowości,
 • funkcjonowania i wykorzystania controllingu oraz rachunkowości zarządczej,
 • sprawozdawczości i analizy finansowej,
 • współpracy z biegłym rewidentem,
 • organizacji i monitoringu systemu kontroli wewnętrznej,
 • funkcjonowania audytu, kontroli wewnętrznej i compliance,
 • zarządzania ryzykiem korporacyjnym,
 • przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych,
 • wdrażania reguł społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • tworzenia efektywnego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • prowadzenia negocjacji i komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej ze studiów uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • certyfikat Instytutu Audytorów Wewnętrznych - IIA Polska.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym – łącznie 168 godzin, 35 ECTS. Studia zostały podzielone na pięć modułów, tj.:

 • skuteczny i efektywny ład korporacyjny,
 • wewnętrzne narzędzia nadzoru korporacyjnego,
 • rachunkowość w nadzorze korporacyjnym,
 • nadzór a proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
 • komunikacja korporacyjna.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Skuteczny i efektywny ład korporacyjny20127
2Wewnętrzne narzędzia nadzoru korporacyjnego

12

12

4
3Rachunkowość w nadzorze korporacyjnym    

36

12

11
4Nadzór a proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa     3288
5Komunikacja korporacyjna1685
Razem1165235

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 6400 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie testu po ukończeniu każdego z pięciu modułu.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Katarzyna Olejko

Rejestracja na studia