Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego

dwa semestry (168 godzin)

OPIS STUDIÓW

Skuteczność i efektywność osób zarządzających, a także nadzorujących pracę podmiotów gospodarczych, uzależniona jest od sprawnego wykorzystania licznych wewnętrznych narzędzi zarządczych i kontrolnych.  Dlatego też z nadzieją, że będzie to istotny krok w kierunku doskonalenia warsztatu pracy  wyżej wskazanych osób, podjęliśmy inicjatywę organizacji studiów podyplomowych -  Master of Corporate Governance/Menadżer Ładu Korporacyjnego.

Dwusemestralne studia, organizowane przez Filię w Rybniku we współpracy z Kolegium Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, stanowią na rynku polskim unikatową propozycję edukacyjną.

Wynika to z faktu, że w trakcie prowadzonych zajęć słuchacz uzyska wiedzę, którą obecnie może zdobyć dopiero po ukończeniu licznych specjalistycznych szkoleń i kursów.

Studia mają się odbywać w systemie dwusemestralnym – łącznie 168 godzin. Studia zostały podzielone na pięć modułów:

• Skuteczny i efektywny ład korporacyjny,

• Wewnętrzne narzędzia nadzoru korporacyjnego,

• Rachunkowość w nadzorze korporacyjnym,

• Nadzór a proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa,

• Komunikacja korporacyjna.

ADRESACI

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ładu korporacyjnego, a w szczególności do:

• członków rad nadzorczych,

• członków zarządów,

• audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych,

• pracowników nadzoru właścicielskiego,

• osób zainteresowanych pełnieniem wyżej wymienionych funkcji.

KORZYŚCI

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie mógł projektować i wykorzystywać narzędzia oraz mechanizmy nadzoru korporacyjnego, a przede wszystkim pozna zasady:

• funkcjonowania rad nadzorczych i ich komitetów,

• skutecznego wykonywania obowiązków członka rady nadzorczej,

• funkcjonowania pozostałych organów spółek,

• zarządzania strategicznego i operacyjnego,

• funkcjonowania i wykorzystania systemu rachunkowości,

• funkcjonowania i wykorzystania controllingu oraz rachunkowości zarządczej,

• sprawozdawczości i analizy finansowej,

• współpracy z biegłym rewidentem,

• organizacji i monitoringu systemu kontroli wewnętrznej,

• funkcjonowania audytu, kontroli wewnętrznej i compliance,

• zarządzania ryzykiem korporacyjnym,

• przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych,

• wdrażania reguł społecznej odpowiedzialności biznesu,

• tworzenia efektywnego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

• prowadzenia negocjacji i komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej ze studiów uczestnik otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
  • certyfikat Instytutu Audytorów Wewnętrznych - IIA Polska.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zasad tworzenia, wdrażania i wykorzystania mechanizmów skutecznego nadzoru korporacyjnego, a także wykorzystywania licznych wewnętrznych mechanizmów zarządczych i kontrolnych, pozwalających na istotne zwiększenie skuteczności działania zarządów, rad nadzorczych oraz ich komitetów.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria i laboratoria

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
MODUŁ 1: Skuteczny i efektywny ład korporacyjny7
1Zarządzanie korporacyjne44-
2Uprawnienia i obowiązki członków rad nadzorczych i ich komitetów  

6

2

-
3Uprawnienia i obowiązki członków zarządu spółek 

6

2

-
4Odpowiedzialność członków organów spółek 62-
MODUŁ 2: Wewnętrzne narzędzia nadzoru korporacyjnego5
5Systemy kontroli wewnętrznej4--
6Audyt i kontrola wewnętrzna44-
7Zarządzanie ryzykiem22-
8Compliance     44-
MODUŁ 3: Rachunkowość w nadzorze korporacyjnym  9
9Elementy rachunkowości finansowej i zarządczej410-
10Planowanie i budżetowanie oraz zarządzanie płynnością44-
11Inżynieria księgowa versus etyka versus nadzór właścicielski24-
12Wiarygodność informacji sprawozdawczych. Rola controllingu 26-
13Sprawozdania finansowe, jako narzędzie komunikacji z interesariuszami  44-
14Rola rewizji finansowej w nadzorze właścicielskim  22-
MODUŁ 4: Nadzór a proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa8
15Nadzór nad przedsiębiorstwem w kryzysie - cztery drogi restrukturyzacji44-
16Niewypłacalność i upadłość62-
17Procesy transformacyjne44-
18Praktyczne aspekty postępowań upadłościowych   26-
19Ocena kondycji przedsiębiorstwa w ramach due diligence 44-
MODUŁ 5: Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna5
20Podstawy komunikacji wewnętrznej44-
21Funkcja i rola efektywnej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym  44-
22Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów  -8-
Razem868234

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

168 godzin, 2 semestry, zajęcia w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), 21 zjazdów - 8-godzinne. Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie po ukończeniu każdego z modułów na podstawie zrealizowanego przez uczestników projektu – case study bądź testu.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów i praktyków danego obszaru tematycznego, a także pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gwarantujących najwyższy poziom przekazywanej wiedzy i umiejętności.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Katarzyna Olejko

dr hab. Tomasz Papaj, prof. UE

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 6400 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł