Psychologia menedżerska

dwa semestry (200 godzin)   

brak w aktualnej ofercie

ADRESACI

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (minimum – licencjackim), którzy – ze względu na zajmowane stanowisko lub obowiązki zawodowe - odczuwają potrzebę zdobycia lub rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy.

 • Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które aktualnie zajmują stanowiska kierownicze (zarządzający, menedżerowie, liderzy zespołów) lub planują awans na takie stanowisko. Grupą, która szczególnie powinna być zainteresowana studiami są szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, gdyż ukończone przez nich studia nie obejmowały szczegółowych zagadnień psychologicznych i dotyczących zarządzania zespołem ludzi.
 • Kierunek kierowany jest również do specjalistów branży usług Human Service, członków rad nadzorczych, trenerów, coachów, pracowników działów obsługi klienta i sprzedaży.
 • Studia adresowane są także do osób zainteresowanych pogłębieniem umiejętności psychologicznych i społecznych w kierowania zespołem.

KORZYŚCI

 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach zarządzania małymi i dużymi zespołami pracowniczymi z punktu widzenia badań psychologii, spychologii społecznej i psychologii zarządzania.
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, społecznych i menedżerskich uczestników studiów.
 • Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń.
 • Rozwój kompetencji kierowniczych uczestników studiów.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Podstawowym celem studiów jest dostarczenie lub uzupełnienie wiedzy osobom kierującym zespołami pracowników, którzy nie otrzymali takiej wiedzy podczas swoich studiów.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

 • Mini wykłady wprowadzające lub podsumowujące zagadnienie.
 • Odgrywanie ról.
 • Symulacje.
 • Testy autodiagnozy.
 • Dyskusje grupowe.
 • Ćwiczenia praktyczne.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IModuł: Zarządzanie ---
Zarządzanie strategiczne8-1
Zarządzanie w organizacji

16

-

3
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 

-

8

1
4Zarządzanie czasem-81
5Zarządzanie zmianą -81
6Zarządzanie karierą -81
IIModuł: Psychologia ---
1Podstawy psychologii osobowości  883
2Podstawy psychologii zarządzania 8-2
3Psychologia motywacji -81
4Komunikacja interpersonalna -163
5Psychologia reklamy i konsumenta -81
6Psychologia podejmowania decyzji -81
7Zachowania organizacyjne-81
8Stres w pracy i jego profilaktyka-81
IIIModuł społeczno-kulturowy ---
1Trening wielokulturowości 8-1
2Trening menedżerski w kierunku przywódczym -82
3Techniki komunikowania się w organizacji 8-1
4Konflikty i ich rozwiązywanie-81
5Wybrane metody i techniki negocjacji -81
6Podstawy public relations 8-1
7Etyka menedżerska 8-1
8Władza menedżerska i przywództwo 8-1
Razem8012034

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4550 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.
W ramach studiów zapewniony jest catering.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Egzamin pisemny składający się z dwóch testów jednokrotnego wyboru oraz wypowiedzi pisemnej - analiza studium przypadku. 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią uznani pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, innych uczelni oraz cenieni specjaliści – praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, e-mail: anna.adamus-matuszynska@ue.katowice.pl

   

Rejestracja na studia