Rachunkowość

dwa semestry (246 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe „Rachunkowość” dają kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Program studiów wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań, elementy rewizji finansowej, dzięki czemu słuchacz uzyskuje wiedzę i kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego lub zajmowania stanowisk, w którym znajomość rachunkowości jest przydatna.

Program studiów został poszerzony także o warsztaty komputerowe, w ramach których słuchacze mają okazję poznać zasady funkcjonowania dwóch systemów finansowo-księgowych oraz systemu informatycznego służącego prowadzeniu ewidencji podatkowej przez małe podmioty gospodarcze. Studia pozwalają na wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy, wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla potrzeb zarządczych.

ADRESACI

Adresatami studiów są wszyscy zainteresowani zagadnieniami rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych, w szczególności zaś:

 • samodzielne księgowe,
 • osoby zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych,
 • pracownicy biur rachunkowych, 
 • osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą albo chcące rozpocząć prowadzenie takiej działalności,
 • menedżerowie, analitycy finansowi,
 • osoby zajmujące inne stanowiska, dla których wiedza z obszaru rachunkowości jest istotna.

KORZYŚCI

Po ukończeniu studiów słuchacze będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia ewidencji podatkowej dla małych podmiotów oraz prowadzenia biur rachunkowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenie studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem głównym studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystywanych przez małe podmioty gospodarcze.

Celem dydaktycznym studiów jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej organizowania i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu rachunkowości jednostek gospodarczych

Celami szczegółowymi są:

1. Poznanie metod, zasad i procesów tworzenia informacji w systemie rachunkowości.

2. Rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych) oraz sporządzania sprawozdania finansowego.

3. Zaznajomienie z zasadami tworzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej jednostek gospodarczych.

4. Nabycie umiejętności czytania i analizy sprawozdań finansowych.

5. Rozwijanie umiejętności z zakresu możliwości wykorzystania informacji pochodzących z systemu rachunkowości dla potrzeb decyzyjnych.

6. Zaznajomienie słuchaczy z zakresem prac przygotowawczych do rewizji sprawozdania finansowego.

   

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz aktywnych warsztatów. W ramach zajęć prowadzone są także laboratoria komputerowe, w ramach których słuchacze maja okazję poznać zasady funkcjonowania wybranego systemu finansowo-księgowego oraz systemu służącego prowadzeniu ewidencji podatkowej przez małe podmioty.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Moduł prawno-podatkowy 
1Podstawy prawne działalności gospodarczej 24-3
2Wybrane problemy systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych 

10

14

3
Ewidencja podatkowa małych podmiotów gospodarczych

8

8

2
Moduł rachunkowości 
1Wprowadzenie do rachunkowości 662
2Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów 355512
3Prowadzenie ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym -243
4Sprawozdawczość finansowa 8163
5Analiza sprawozdania finansowego 351
6Elementy rewizji finansowej i kontroli wewnętrznej -81
7Zarządcze aspekty rachunkowości 6102
Razem10813832

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

 • 3750 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym w godz. 9.00 – 15.30.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy obejmuje dwie części: teoretyczną (w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz praktyczną (w postaci zadań sytuacyjnych). Test obejmuje 35 pytań; za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź słuchacz otrzymuje 1 pkt. Część praktyczna obejmuje 3-4 zadania sytuacyjne o łącznej liczbie punktów 25. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wynosi 60.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, a także zewnętrzni specjaliści-praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Małgorzata Rówińska-Král, prof. UE

dr Lucyna Poniatowska