Rachunkowość

dwa semestry (246 godzin)

Studia objęte są patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe „Rachunkowość” dają kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Program studiów wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań, elementy rewizji finansowej, dzięki czemu słuchacz uzyskuje wiedzę i kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego lub zajmowania stanowisk, w którym znajomość rachunkowości jest przydatna.

Program studiów został poszerzony także o warsztaty komputerowe, w ramach których słuchacze mają okazję poznać zasady funkcjonowania dwóch systemów finansowo-księgowych oraz systemu informatycznego służącego prowadzeniu ewidencji podatkowej przez małe podmioty gospodarcze.

Studia pozwalają na wyrobienie wśród uczestników praktycznych umiejętności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy, wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla potrzeb zarządczych.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla samodzielnych księgowych, menedżerów, analityków finansowych jednostek gospodarczych, a także dla pracowników biur rachunkowych i osób zajmujących inne stanowiska, w których znajomość rachunkowości jest przydatna. Adresatami studiów są także osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

KORZYŚCI

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia ewidencji podatkowej dla małych podmiotów oraz prowadzenia biur rachunkowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem głównym studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystywanych przez małe podmioty gospodarcze.

Celem dydaktycznym studiów jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej organizowania i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu rachunkowości jednostek gospodarczych

Celami szczegółowymi są:

  • poznanie metod, zasad i procesów tworzenia informacji w systemie rachunkowości,
  • rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych) oraz sporządzania sprawozdania finansowego,
  • zaznajomienie z zasadami tworzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej jednostek gospodarczych,
  • nabycie umiejętności czytania i analizy sprawozdań finansowych,
  • rozwijanie umiejętności z zakresu możliwości wykorzystania informacji pochodzących z systemu rachunkowości dla potrzeb decyzyjnych,
  • zaznajomienie uczestników z zakresem prac przygotowawczych do rewizji sprawozdania finansowego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz aktywnych warsztatów. W ramach zajęć prowadzone są także warsztaty komputerowe, w ramach których uczestnicy mają okazję poznać zasady funkcjonowania dwóch systemów finansowo-księgowych oraz systemu służącego prowadzeniu ewidencji podatkowej przez małe podmioty.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Moduł prawno-podatkowy 
1Podstawy prawne działalności gospodarczej24-3
2Wybrane elementy systemu podatkowego

18

22

5
Razem moduł42228
Moduł rachunkowości 
1Wprowadzenie do rachunkowości 662
2Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów 357915
3Sprawozdawczość finansowa i analiza sprawozdania finansowego    19215
4Zarządcze aspekty rachunkowości 6102
Razem moduł6611624
Łącznie10813832

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

  • 3980 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy obejmuje dwie części: teoretyczną (w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz praktyczną (w postaci zadań sytuacyjnych). Test obejmuje 35 pytań; za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź słuchacz otrzymuje 1 pkt. Część praktyczna obejmuje 3-4 zadania sytuacyjne o łącznej liczbie punktów 25. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wynosi 60. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie minimum 35 punktów

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, a także zewnętrzni specjaliści-praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Lucyna Poniatowska, e-mail: lucyna.poniatowska@ue.katowice.pl

dr hab. Małgorzata Rówińska -Kral, prof. UE, e-mail: malgorzata.rowinska@ue.katowice.pl

 

Harmonogram kierunku dostępny na stronie harmonogramów zjazdów

Rejestracja na studia