Zamówienia publiczne

dwa semestry (150 godzin)

OPIS STUDIÓW

Sprawne funkcjonowanie rynku zamówień publicznych wymaga profesjonalnej kadry, która posiada wiedzę i umiejętności dla podejmowania właściwych decyzji adekwatnych do obowiązującego stanu prawnego.

Studia podyplomowe zamówień publicznych dają możliwość:

- zapoznania się z aktualnym stanem prawnym w tym obszarze, jak i nabycia właściwych kompetencji przez przyszłych jak i obecnych przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia,  jak i osób pracujących w instytucjach zamawiających;

- zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wymianę informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych.

Program studiów łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z innymi obszarami takimi jak prawo gospodarcze, techniki negocjacyjne oraz analizą finansową.

ADRESACI

Słuchacze studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magistra, inżyniera lub licencjat). Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w stosowaniu w praktyce szeroko pojętej problematyki z zakresu zamówień publicznych, w szczególności do obecnej i przyszłej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spółkach skarbu państwa, uczelniach oraz innych podmiotach gospodarczych.

KORZYŚCI

Studia umożliwią słuchaczom pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze zamówień publicznych. Pozwolą na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy związanej ze skomplikowanymi regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Moduły kształcenia w ramach tych studiów rozwiną także umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji przedsięwzięć w oparciu o prawo zamówień publicznych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Założeniem studiów jest przekazanie rzetelnej wiedzy jak i szerokiej praktyki w obszarze zamówień publicznych przez nauczycieli akademickich i praktyków, pozwalającej Słuchaczom nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencję o najwyższej jakości w tym obszarze.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone w formach zróżnicowanych (tj. wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) w trybie studiów dla pracujących.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Prawo cywilne i gospodarcze 201810
Podstawy prawa budżetowego z elementami finansów publicznych16-5
Prawo zamówień publicznych

30

27

20
Zarządzanie, marketing, finanse

16

16

5
Testy i egzaminy-7-
Razem826840

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym (planowane dwa razy w miesiącu - w miarę możliwości)

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Pozytywne zaliczenie dwóch testów (Moduł I, II, IV) i egzaminu ustnego (Moduł III). Podejście do egzaminu ustnego warunkowane pozytywnym zaliczenie dwóch testów.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcy na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji na rynku. Są w śród nich wykładowcy uniwersyteccy, sędziowie, radcy prawni, eksperci, arbitrzy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Maria Gorczyńska, prof. UE