Zamówienia publiczne

dwa semestry (150 godzin)

Sprawne funkcjonowanie rynku zamówień publicznych wymaga profesjonalnej kadry, która posiada wiedzę i umiejętności dla podejmowania właściwych decyzji adekwatnych do obowiązującego stanu prawnego.

Studia podyplomowe zamówień publicznych dają możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prawnym w tym obszarze jak i nabycia właściwych kompetencji przez przyszłych jak i obecnych przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia  jak i osób pracujących w instytucjach zamawiających.

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej jak i praktycznej oraz wymianę informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych. Program studiów łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z innymi obszarami takimi jak prawo gospodarcze, marketing, techniki negocjacyjne oraz analizą finansową.      

ADRESACI

 • Uczestnicy studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magistra, inżyniera lub licencjata).
 • Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w stosowaniu w praktyce szeroko pojętej problematyki z zakresu zamówień publicznych, w szczególności do obecnej i przyszłej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach  i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spółkach skarbu państwa, uczelniach oraz innych podmiotach gospodarczych.

KORZYŚCI

 • Udział w zajęciach pozwoli na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy związanej ze skomplikowanymi regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Moduły kształcenia w ramach studiów podyplomowych rozwinie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych z przedsięwzięciami realizowanymi w oparciu o prawo zamówień publicznych.
 • Studia dadzą możliwość wymiany informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych. 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Założeniem studiów jest przekazanie rzetelnej wiedzy jak i szerokiej praktyki w obszarze zamówień publicznych przez nauczycieli akademickich jak i praktyków, pozwalającej uczestnikom nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencję wskazane w efektach kształcenia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykład interaktywny, konserwatoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, analiza i ocena przyjętych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Prawo cywilne i gospodarcze 20185
Podstawy prawa budżetowego z elementami finansów publicznych16-2
Prawo zamówień publicznych

30

34

20
Zarządzanie, marketing i finanse

16

16

3
Razem826830

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć.
 • Pozytywne zaliczenie dwóch testów (Moduł I, II, IV) i egzaminu ustnego (Moduł III).
 • Podejście do egzaminu ustnego warunkowane  pozytywnym zaliczenie dwóch testów.
 • Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z dwóch ocen; pierwsza ocena to średnia arytmetyczna z dwóch testów, druga ocena to ocena z egzaminu ustnego. 

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcy na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji na rynku. Są w śród nich wykładowcy uniwersyteccy, sędziowie, radcy prawni, eksperci, arbitrzy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Maria Gorczyńska, prof. UE, e-mai: maria.gorczynska@uekat.pl

   

 

Harmonogram

Informujemy, iż rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE na wyznaczone kierunki została przedłużona do 21.10.2021r. 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Zamówienia publiczne (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia