Przejdź do menu Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

dwa semestry (150 godzin)

Opis studiów

Sprawne funkcjonowanie rynku zamówień publicznych wymaga profesjonalnej kadry, która posiada wiedzę i umiejętności dla podejmowania właściwych decyzji adekwatnych do obowiązującego stanu prawnego.

Studia podyplomowe zamówień publicznych dają możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prawnym w tym obszarze jak i nabycia właściwych kompetencji przez przyszłych jak i obecnych przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia  jak i osób pracujących w instytucjach zamawiających.

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej jak i praktycznej oraz wymianę informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych. Program studiów łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z innymi obszarami takimi jak prawo gospodarcze, marketing, techniki negocjacyjne oraz analizą finansową.      

Adresaci

 • Uczestnicy studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magistra, inżyniera lub licencjata).
 • Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w stosowaniu w praktyce szeroko pojętej problematyki z zakresu zamówień publicznych, w szczególności do obecnej i przyszłej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach  i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spółkach skarbu państwa, uczelniach oraz innych podmiotach gospodarczych.

Korzyści

 • Udział w zajęciach pozwoli na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy związanej ze skomplikowanymi regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Moduły kształcenia w ramach studiów podyplomowych rozwinie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych z przedsięwzięciami realizowanymi w oparciu o prawo zamówień publicznych.
 • Studia dadzą możliwość wymiany informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych. 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Założeniem studiów jest przekazanie rzetelnej wiedzy jak i szerokiej praktyki w obszarze zamówień publicznych przez nauczycieli akademickich jak i praktyków, pozwalającej uczestnikom nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencję wskazane w efektach kształcenia.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu interaktywnego, wykładu konserwatoryjnego z wykorzystaniem technik multimedialnych, analizy i oceny przyjętych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Prawo cywilne i gospodarcze 20185
Podstawy prawa budżetowego z elementami finansów publicznych16-2
Prawo zamówień publicznych

30

34

20
Zarządzanie, marketing i finanse

16

16

3
Razem826830

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online).   

Kryteria ukończenia studiów

 • Uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć.
 • Pozytywne zaliczenie dwóch testów (Moduł I, II, IV) i egzaminu ustnego (Moduł III).
 • Podejście do egzaminu ustnego warunkowane  pozytywnym zaliczenie dwóch testów.
 • Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z dwóch ocen; pierwsza ocena to średnia arytmetyczna z dwóch testów, druga ocena to ocena z egzaminu ustnego. 

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji na rynku. Są w śród nich wykładowcy uniwersyteccy, sędziowie, radcy prawni, eksperci, arbitrzy.

Kierownik studiów

dr Maria Gorczyńska, prof. UE, e-mai: maria.gorczynska@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 3550 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Merytoryczne przygotowanie prowadzącego oraz umiejętności dydaktyczne."

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3