Rekrutacja

Dodatkowy nabór na wybrane kierunki studiów podyplomowych trwa. Do 14 października można rejestrować się w systemie IRK, natomiast dokumenty można składać do 15 października w Dziale Rekrutacji.

Trwa dodatkowy nabór na studia podyplomowe na wybranych kierunkach:

 • Administracja i finanse
 • Akademia menedżera
 • Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS
 • Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
 • Business English
 • Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)
 • Doradca inwestycyjny
 • English for Business, Law and Administration
 • Handel zagraniczny
 • HR Business Partner
 • Marketing i public relations
 • Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży
 • Menedżer ds. zakupów
 • Menedżer e-commerce i social media
 • Menedżer kultury
 • Menedżer logistyki
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Międzynarodowe studia menedżersko-finansowe
 • MS Excel i VBA w biznesie - poziom zaawansowany
 • Profesjonalne zarządzanie instytucją kultury
 • Psychologia menedżerska
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość - ścieżka ACCA
 • Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Specjalista ds. PR i Brand Manager
 • Strategia podatkowa
 • Trener, coach i menedżer ds. szkoleń
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie i marketing w biznesie
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w Dziale Rekrutacji na studia podyplomowe (adres poniżej) wymaganej kompletnej dokumentacji:

  • kwestionariusz (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji), 
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany. Zgodność kserokopii z oryginałem poświadcza się w Dziale Rekrutacji. 

 2. Osoby ubiegające się o zniżkę składają podanie o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Kartę Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki.
 3. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
 4. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w pok. 2/18. Podania nie muszą być składane osobiście przez kandydatów na studia, nie potrzebne jest również upoważnienie. UWAGA: Podanie oraz dyplom ukończenia studiów muszą być podpisane osobiście przez kandydata.

Terminy przyjmowania dokumentów podczas dodatkowego naboru:

 • 23.09 - 15.10.2019 w dni robocze w godz. 8:00 - 15:30
 • 12.10.2019 (sobota) w godz. 10:00 - 14:00

Istnieje możliwość przesłania dokumentacji rekrutacyjnej listem poleconym na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rekrutacja na studia podyplomowe
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentów rekrutacyjnych pocztą, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważniony podmiot (np. przez notariusza).

Rekrutacja - zagraniczne dyplomy:

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich dyplom jest objęty umową międzynarodową  lub jeśli uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych w kraju wydania.

Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń –także z tłumaczeniem na j. polski lub bez tłumaczenia, jeśli został wydany w wersji angielskiej).

Rekrutacja - cudzoziemcy:

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni kwalifikowani są na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz kompletu dokumentów składanych w Dziale Rekrutacji:

 • kwestionariusza (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji), 
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany. Zgodność kserokopii z oryginałem poświadcza się w Dziale Rekrutacji,
 • dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu).

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.

Status przyjęty

Kandydaci, którzy otrzymali wiadomość o przyjęciu na studia podyplomowe zostaną poinformowani o kwestiach związanych z płatnością, podpisaniem umowy, procedurze związanej z dofinansowaniem oraz harmonogramem zajęć w późniejszym terminie. Informacje te zostaną przesłane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć przez konkretne Wydziały. 

Status kandydat 

Kandydat jest zarejestrowany w systemie na wybrany kierunek, jednak nie złożył dokumentów.

Status wstępnie przyjęty

Dotyczy kandydatów, którzy złożyli dokumenty i dopełnili wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Dziekana Wydziału. O uruchomieniu kierunku będą Państwo informowani droga mailową po zakończeniu II naboru.

Status nieprzyjęty z opisem nie utworzono kierunku/specjalności

Status dotyczy kandydatów na kierunki, które nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020. Istnieje możliwość przepisania się na inny, uruchomiony kierunek. Szczegóły będą przesyłane mailowo przez Uczelnię. 

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii związanych z płatnością, podpisaniem umowy, harmonogramem zajęć itp., zostaną przesłane Państwu mailowo przez Wydziały. Zachęcamy również do aktywowania konta w Wirtualnej Uczelni.

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z

Działem Rekrutacji:

32 257- 7012
podyplomowe@ue.katowice.pl
pokój 2/18 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul.Bogucicka 5, Katowice

Szczegółowych informacji dotyczących programów i organizacji studiów udziela Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych - KONTAKT