Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie parafią

dwa semestry (145 godzin)

Opis studiów

Studia stanowią unikatową na polskim rynku propozycję edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zasad sprawnego oraz skutecznego zarządzania parafią. Uczestnicy, w trakcie studiów, zdobędą niezbędną wiedzę do podejmowania trafnych decyzji we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem parafią, ale także będą rozwijać swoje kompetencje miękkie niezbędne w sprawnym kierowaniu zespołami wewnątrz parafii, jak i w budowaniu trwałych relacji z otoczeniem biznesowych i administracyjnym.

Program został podzielony na sześć modułów, w ramach których zgrupowano przedmioty powiązane tematycznie, tj.:

1.    Moduł: Organizacja i zarządzanie

2.    Moduł: Marketing

3.    Moduł: Ekonomia i finanse

4.    Moduł: Prawo

5.    Moduł: Wsparcie procesów zarządczych

6.    Moduł: Warsztaty z praktykami zarządzania

Kadra dydaktyczna składa się z najlepszych specjalistów, zarówno naukowców, jak i praktyków. Zajęcia odbywać będą się zarówno w formie wykładów, jak i praktycznych warsztatów, w trakcie których będą wykorzystywane nowoczesne, interaktywne metody kształcenia.

Adresaci

Studia skierowane są w głównej mierze do:

  • księży, którzy przygotowują się do pełnienia funkcji proboszcza lub już pełnią funkcję proboszcza w parafii, a także członków Rad parafialnych i Rad ekonomicznych,
  • absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką zarządzania parafiami oraz pragnących nabyć specjalistyczne kompetencje i umiejętności w tym obszarze.

Korzyści

Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania parafiami, w szczególności w obszarze finansowo-ekonomicznych oraz prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania parafii, a także działalności marketingowej parafii.

Zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy specjaliści, co stwarza możliwość nabycia wiedzy praktycznej i użytecznej. W trakcie interaktywnych wykładów oraz licznych zajęć warsztatowych uczestnicy będą realizowali zadania projektowe, pozwalające na wypracowanie umiejętności spojrzenia na parafię przez pryzmat zachodzących w niej różnorodnych procesów zarządczych. Takie interdyscyplinarne spojrzenie ma za zadanie wzmacnianie umiejętności przedsiębiorczych oraz zwiększenie świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji i możliwości wyboru optymalnego wariantu działania. 

Celem studiów jest nie tylko przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności praktycznego jej wykorzystania, ale także zbudowanie społeczności absolwentów i wykładowców kierunku wspierających się wzajemnie poprzez aktywną wymianę doświadczeń. 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Studia pozwalają uczestnikom na lepsze zrozumienie funkcjonowania parafii, jako organizacji i stojące przed nią wyzwania o charakterze ekonomicznym, finansowym, marketingowym, zarządczym oraz prawnym, a także pokazują jakie metody i narzędzia wykorzystać, aby skutecznie kierować jej rozwojem. 

Studia Zarzadzanie parafią to odpowiednia kombinacja niezbędnej wiedzy i koniecznych umiejętności praktycznych do zrozumienia oraz poznania zagadnień związanych z zarządzaniem parafią oraz sprawnego funkcjonowania w turbulentnym otoczeniu rynkowym i administracyjnym parafii.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać będą się zarówno w formie wykładów, w szczególności wykładów prowadzonych metodami interaktywnymi, jak i praktycznych warsztatów, w trakcie których będą wykorzystywane nowoczesne metody kształcenia, takie jak: warsztaty, treningi i symulacje, a także studia przypadków, projekty badawcze oraz nauczanie metodą rozwiązywania problemów.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IModuł: Organizacja i zarządzanie   
1Zarządzanie zasobami ludzkimi w parafii-71
Zarządzanie nieruchomościami parafii7-1
Pozyskanie i zarządzanie projektami    

-

7

1
Zarządzanie relacjami z otoczeniem administracyjno-biznesowym parafii   

7

-

1
IIModuł: Marketing   
5Psychologiczne i socjologiczne aspekty zachowań parafian   -142
6Działalność marketingowa parafii7-1
7Kształtowanie wizerunku i PR parafii  -71
8Organizacja wydarzeń w parafii-71
9Media społecznościowe w parafii-71
IIIModuł: Ekonomia i finanse   
10Ekonomika i rachunek kosztów w parafii          -71
11Zarządzanie finansami w parafii 7-1
12Fundrising – pozyskiwanie środków finansowych dla parafii  -71
IVModuł: Prawo   
13Prawo cywilne z elementami prawa pracy7-1
14BHP w parafii 7-1
15Prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych7-1
VModuł: Wsparcie procesów zarządczych   
16Psychologiczne aspekty procesów zarządczych w parafii   -71
17Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu parafią -71
18Zarządzanie dokumentacją administracji samorządowej i państwowej parafii  -71
VIModuł: Warsztaty z praktykami zarządzania parafiami   
19Analiza dobrych praktyk zarządzania parafiami   -71
20Seminarium pracy końcowej   -510
 Razem499630

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w trakcie dwudniowych zjazdów. Zjazdy przewidziane są w czwartki oraz piątki i skorelowane są z działalnością duszpasterską słuchaczy. Miejscem realizacji zajęć jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w co najmniej 80% zajęć, zaliczenie wszystkich modułów przewidzianych w programie oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej polegającej na kompleksowym opracowaniu wybranego aspektu zarządzania w odniesieniu do funkcjonowania konkretnej parafii. 

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak również nauczyciele akademiccy innych uczelni. W skład kadry dydaktycznej wchodzą także praktycy.

Wszyscy prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie zawodowe, jak i szkoleniowe. Ponadto posiadają także umiejętności właściwego doboru treści oraz studiów przypadku dla grupy docelowej, legitymują się wysoką znajomością i najnowszą wiedzą z wykładanego obszaru oraz posiadają kompetencje w zakresie dynamicznego prowadzenia zajęć. 

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Sławomir Smyczek, e-mail: slawomir.smyczek@ue.katowice.pl 

ks. Tomasz Żołna, e-mail: tomasz.zolna@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

  • 4000 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
  • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
  • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Zarządzanie parafią" na rok akademicki 2024/25. 
Harmonogram może ulec zmianie!  

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca