Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej (we współpracy z firmą SQD Alliance Sp. z o.o.)

dwa semestry (208 godzin)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe realizowane w partnerstwie z firmą SQD Alliance Sp. z o.o. – liderem w obszarze szkoleń i procesów certyfikacyjnych dla branży automotive w Polsce.

Ich celem jest:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.
 • promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań i metod w zakresie zarządzania projektami w aspekcie praktycznego wykorzystania zasad Deminga PDCA (planowanie, realizacja, kontrola, doskonalenie).

Odpowiednio przygotowany i skomponowany program obejmuje zajęcia na temat aktualnie praktykowanych standardów w branży motoryzacyjnej oraz zajęcia z zakresu zarządzania ze zwróceniem szczególnej uwagi na kompetencje współczesnego menedżera.

ADRESACI

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, inżynierów procesów, jakości, rozwoju osób zaangażowanych we wsparcie procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych projektów jak również osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.

KORZYŚCI

Uczestnicy studiów będą mieli okazję rozwijać swoje kompetencje:

a) w obszarze wiedzy:

 • poznanie zagadnień związanych z planowaniem, realizacją, kontrolą i doskonaleniem w zarządzaniu projektami w branży motoryzacyjnej,
 • zapoznanie się z miękkimi aspektami zarządzania projektami w organizacji (budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna, motywowanie, kierowanie zmianami w organizacji oraz podejmowanie decyzji menedżerskich),

b) w zakresie umiejętności:

 • planowanie procesów produkcyjnych w obszarze projektów z branży motoryzacyjnej,
 • kontrola procesów produkcyjnych w motoryzacji,
 • identyfikowanie oraz ocenianie ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia,
 • wykorzystanie metod doskonalenia w projektach w branży motoryzacyjnej,

c) społeczne:

 • uświadomienie sobie roli i znaczenia zasad Deminga we współczesnych organizacjach z branży motoryzacyjnej,
 • zrozumienie konieczności ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji menedżera i/lub specjalisty projektów w branży motoryzacyjnej.

Wyżej wymienione kompetencje będą potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatami SQD Alliance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącymi zajęć licencjonowanych.     

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Certyfikaty wydawane przez SQD Alliance Sp. z o.o. w ramach zajęć:

 • wymagania specyfikacji IATF 16949 z ISO 9001 (kurs kwalifikacyjny dla auditorów 1. i 2. strony)
 • audytowanie procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów na bazie VDA 6.3
 • audyt wyrobu VDA 6.5

Warunkiem uzyskania certyfikatów jest 100% frekwencji na ww. zajęciach.  

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Podstawowym założeniem studiów jest stworzenie możliwości rozwoju unikalnych kompetencji dla specjalistów zatrudnionych bądź zainteresowanych rozwojem kariery w branży motoryzacyjnej. Łączenie wiedzy akademickiej z praktyką zarządzania projektami stanowi istotny cel zespołu realizującego to przedsięwzięcie.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone metodami aktywizującymi w trybie studiów dla pracujących. Treści dydaktyczne poszczególnych modułów będą przekazywane uczestnikom na zajęciach w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez trenerów SQD Alliance Sp. z o.o. oraz kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wymagania specyfikacji IATF 16949 z ISO 900112124
Zaawansowane planowanie jakości zgodnie z APQP wg AIAG i VDA MLA 441
Analiza ryzyka na bazie metody FMEA 

4

4

1
Planowanie statystycznego sterowania procesami SPC zgodnie z AIAG 

4

4

1
5Analiza systemów pomiarowych, MSA zgodnie z AIAG oraz VDA 5 441
6Zatwierdzenie wyrobów i procesów zgodnie z procedurą PPAP/PPF 441
7Rozwój kompetencji miękkich20205
8Podejście procesowe i analiza ryzyka 4-1
9Nadzór i monitorowanie procesów 441
10Audyt wyrobu VDA 6.5     441
11Audytowanie podstawowych narzędzi jakości zgodnie z IATF 16949442
12Audytowanie procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów na bazie VDA 6.316165
13Optymalizacja procesów zgodnie z metodologią lean manufacturning 441
14Symulacja optymalizacji procesów (gra symulacyjna z klockami) 441
15Wykorzystanie IT w produkcji 4122
16Zarządzania specyficznymi wymaganiami klientów842
Razem10410430

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia kończą się zintegrowanym egzaminem ustnym.

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia kompetencji o dodatkowe uprawnienia związane z ukończonymi szkoleniami licencjonowanymi „Wymagania specyfikacji IATF 16949 z ISO 9001 (Kurs kwalifikacyjny dla auditorów 1. i 2. strony)” oraz „Audytowanie procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów na bazie VDA 6.3”.

Po spełnieniu dodatkowych wymagań wstępnych możliwe jest podejście do egzaminów organizowanych przez SQD Alliance Sp. z o.o. Kandydaci będą mogli uzyskać karty audytorów i wpis do międzynarodowego rejestru VDA QMC uprawniające do przeprowadzania audytów 2. strony akceptowanych przez producentów samochodów (OEM).

Uczestnik ma możliwość przystąpienia do egzaminów na Auditora IATF 16949 (kurs kwalifikacyjny dla auditorów 1. i 2. strony) oraz Auditora Procesu VDA 6.3, po wcześniejszym spełnieniu dodatkowych wymagań określonych przez SQD Alliance Sp. z o.o..

W wyznaczonych przez SQD Alliance terminach uczestnicy otrzymują promocyjną cenę 500 złotych netto + VAT za 1 egzamin.

W pozostałych terminach: zgodnie z ofertą SQD Alliance Sp. z o.o.

KADRA DYDAKTYCZNA

Prowadzącymi zajęcia są: trenerzy SQD Alliance Sp. z o.o. oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, e-mail: celina.olszak@ue.katowice.pl

dr Ewa Czarnecka-Wójcik, e-mail: ewa.czarnecka-wojcik@uekat.pl

   

Harmonogram

 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia