Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem

dwa semestry (168 godzin)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem i uwarunkowaniami zastosowania tych metod. Studia przygotowują do pełnienia roli skutecznego menedżera, w pełni wykorzystującego potencjał firmy lub pracownika, które swoje osobiste cele identyfikuje z realizacją celów przedsiębiorstwa. Studenci poznają metody i techniki zarządzania współczesnymi firmami wypływające na zwiększenie ich szansy na osiągnięcie przewagi strategicznej.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla przedsiębiorców poszukujących modeli rozwojowych prowadzonych biznesów oraz pracowników na różnych szczeblach zarządzania zorientowanych na rozwój zawodowy i personalny. Studia skierowane są także do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia o dowolnej specjalizacji, w tym także dla absolwentów studiów z zakresu zarządzania, pragnących zaktualizować swoje kompetencje.

KORZYŚCI

Korzyści dla słuchacza są pochodną przyjętych celów kształcenia, treści prowadzonych modułów oraz formy realizowanych zajęć. Podstawową wartością jest dostarczenie unikalnych kompetencji wspierających rozwój indywidualny i korporacyjny.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Wśród kluczowych założeń utworzenia kierunku Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem znajduje się między innymi:

• przyjęcie docelowego profilu słuchacza. Propozycja zorientowana jest w pierwszej kolejności na pracowników średnich przedsiębiorstw i większych korporacji, dążących do podniesienia kompetencji i swojego potencjału w strukturach biznesowych,

• przyjęcie kryteriów doboru zawartości merytorycznej. Wobec zwiększającego się ogólnego poziomu wiedzy ekonomicznej oraz dostępu do alternatywnych źródeł wiedzy konieczne staje się zrestrukturyzowanie oferowanego zakresu merytorycznego studiów. Ogranicza się zatem wątki o charakterze ogólnym, przenosząc akcenty w kierunku metod i technik zarządzania,

• przyjęcie preferencji względem formy prowadzonych zajęć. Ocenia się, że potencjalny słuchacz oczekuje wiedzy o dużym poziomie utylitarności. W konsekwencji program uwzględnia przewagę ćwiczeń w strukturze czasu studiowania. W tym też duchu założono procedury zaliczeniowe rezygnując z pracy dyplomowej na rzecz testów i opracowań pragmatycznych w ramach każdego z modułów.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wśród metod prowadzenia zajęć przewiduje się:

- wykład tradycyjny, wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych i wykład aktywny,

- ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem studiów przypadków, symulacje, rozwiązywanie zadań i testów,

- opracowanie projektów,

Wśród metod studiowania znajduje się:

- analiza notatek z wykładów i ćwiczeń,

- rozwiązywanie testów i zadań,

- rozwiązywanie studiów przypadków,

- studiowanie przyczynowo – skutkowe z wykorzystaniem literatury,

- inne.

Minimum 50% czasu założonego w ramach opisanych niżej modułów kształcenia realizowane będzie w formie zajęć aktywizujących, to jest ćwiczeń, symulacji lub opracowywania projektów. Wykłady wzbogacone są przez studia przypadków i ilustrowane prezentacjami multimedialnymi. Niezależnie od programowej struktury studiów, uczestnicy zachęcani są do aktywnego wpływania na poruszane treści tak, by możliwie dobrze spełnić ich merytoryczne oczekiwania.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (Przegląd i systematyka nowoczesnych metod zarządzania. Zarządzanie wartością. Łańcuch wartości i sieci wartości. Zarządzanie wiedzą i procesami uczenia się. Osiąganie przewagi konkurencyjnej. Typowe i innowacyjne modele biznesowe. Ład korporacyjny)20207
Zarządzanie procesami (Pomiar procesów biznesowych w organizacji. Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów biznesowych. Tradycyjne i nowe narzędzia zarządzania jakością. Zarządzanie procesami logistycznymi. Koszty logistyki, sposoby identyfikacji i ich ujęcie w przedsiębiorstwie. Zarządzanie projektami) 16329
Zarządzanie potencjałem intelektualnym (Pozyskiwanie pracowników. Formy zatrudnienia i organizacji pracy. Motywowanie. Organizacja szkoleń. Kierowanie rozwojem pracowników. Budowanie zespołów. Komunikacja. Władza i przywództwo)

20

20

7
Zarządzanie przez finanse (Podstawy finansów przedsiębiorstwa. System podatkowy. Pozyskiwanie kapitału. Ocena przedsięwzięć rozwojowych. Zarządzanie płynnością. Elementy rachunkowości zarządczej. Kontroling finansowy. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Restrukturyzacja finansowa)

20

 20

7
Razem769230

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia odbywają się w salach kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Trwają dwa semestry. Zajęcia organizowane są w soboty i niedziele (zjazdy weekendowe), w blokach po osiem godzin lekcyjnych, zaczynających się o godzinie 9.00. Harmonogram studiów jest każdorazowo ustalany z uwzględnieniem wymogów kalendarza: rozkładu świąt, ferii i tym podobnych.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymaga się zaliczenie każdego z modułów według ustalonych z prowadzącymi reguł (nie przewiduje się końcowego egzaminu łącznego lub pisania pracy dyplomowej)

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzą dydaktycy legitymujący się nie tylko dorobkiem naukowym w wybranej dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ale także szerokim doświadczeniem biznesowym.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE     

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3200 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł