Potwierdzanie efektów uczenia się

Kandydat może otrzymać potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z programem kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu nauczania.

Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może być przeprowadzane przez Wydział, który posiada co najmniej pozytywną ocenę programową na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia lub przez Wydział mający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru nauczania i dziedziny, do których przyporządkowany jest ten kierunek studiów.