Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady rekrutacji dla osób z maturą zdawaną w Polsce

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz na podstawie wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika w ramach limitów miejsc. 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Kolejność rejestracji nie decyduje o przyjęciu na studia. 

Na I rok studiów stacjonarnych może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Na I rok studiów niestacjonarnych może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej 50 punktów.

W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór na studia.

Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według oddzielnych zasad.

Jak obliczyć punkty rekrutacyjne?

Zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Liczba punktów rekrutacyjnych dla każdego ze wskazanych przez kandydata kierunków studiów ustalana jest zgodnie z formułą:

P = Pp1 + Pp2

gdzie

P - suma punktów rekrutacyjnych
Pp1 - punkty z języka obcego
Pp2 - punkty z przedmiotu maturalnego do wyboru lub średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych.

Przeliczanie wyników egzaminu maturalnego

Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów kwalifikacyjnych:

pierwszy przedmiot maturalny
Pp1

drugi przedmiot maturalny
Pp2

 • język obcy nowożytny
  (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • fizyka*
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski**

przedmiot zdawany na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub na poziomie szkół dwujęzycznych***

przedmiot zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

*fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym przed 2015 rokiem

**tylko na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uzyskana liczba punktów procentowych z egzaminu maturalnego przeliczana jest w następujący sposób:

 1. dla poziomu podstawowego: liczba punktów procentowych x 0,7 

 2. dla poziomu rozszerzonego: liczba punktów procentowych x 1

 3. dla matury z języka obcego na poziomie szkół dwujęzycznych***: liczba punktów procentowych x 0,5 + 50 pkt

*** poziom matury dwujęzycznej można wybrać tylko dla języka obcego. W przypadku przedmiotu pierwszego należy wskazać poziom podstawowy lub rozszerzony. Należy pamiętać, by w przypadku zdawania matury dwujęzycznej, zaznaczyć to podczas rejestracji konta w IRK, inaczej punkty nie zostaną odpowiednio przeliczone.

Suma punktów rekrutacyjnych z pierwszego i drugiego przedmiotu stanowi podstawę kwalifikacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Maksymalnie można uzyskać 200 punktów rekrutacyjnych.

Kandydaci, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, mogą w procesie rekrutacji wskazać, w ramach przedmiotu drugiego, wyniki egzaminów zawodowych.

Sposób przeliczania wyników na punkty rekrutacyjne dla kandydatów, którzy zdawali maturę europejską, międzynarodową lub tzw. stara maturę został zamieszczony w Najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ).

Przeliczanie wyników z dyplomu technika

Punkty rekrutacyjne w dokumencie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla odpowiednich zawodów wyszczególnionych w tabeli poniżej, ustala się w następujący sposób:

Pp2 - średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika x 1

Podanie wyników z kwalifikacji zawodowych na poziomie technika jest dobrowolne i możliwe tylko z równoczesnym posiadaniem świadectwa dojrzałości.

nazwa kierunkutytuł uprawniający do obliczania punktów rekrutacyjnychsymbol cyfrowy zawodu
Analityk Finansowy 2.0technik ekonomista
technik rachunkowości
technik informatyk
technik programista
331403
431103
351203
351406
Analityka Gospodarcza technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103
Ekonomia technik ekonomista331403
Finanse Menedżerskie technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103
Finanse i Rachunkowość technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103
Finance and Accounting for Business technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103
Gospodarka Turystyczna technik organizacji turystyki
technik hotelarstwa
422102
422402
Informatyka (kierunek praktyczny) technik informatyk
technik programista
technik teleinformatyk
351203
351406
351103
Informatyka i Ekonometria technik informatyk
technik programista
technik teleinformatyk
351203
351406
351103
Logistyka technik spedytor
technik logistyk
333108
333107
Logistyka w biznesie technik ekonomista
technik spedytor
technik logistyk
331403
333108
333107
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze technik ekonomista 331403
Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek praktyczny) technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103
Rachunkowość i podatki (kierunek praktyczny) technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103
Zarządzanie technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103
Zarządzanie publiczne technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103
Finanse i Rachunkowość (kierunek praktyczny)
(filia w Rybniku)
technik ekonomista
technik rachunkowości
331403
431103

Jaki tytuł zawodowy technika upoważnia do przeliczenia punktów rekrutacyjnych?

Punkty rekrutacyjne w dokumencie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla odpowiednich zawodów wyszczególnionych w tabeli poniżej, ustala się w następujący sposób:

Pp2 - średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika x 1

Podanie wyników z kwalifikacji zawodowych na poziomie technika jest dobrowolne i możliwe tylko z równoczesnym posiadaniem świadectwa dojrzałości.

tytuł uprawniający do obliczania punktów rekrutacyjnychnazwa kierunkusymbol cyfrowy zawodu
technik ekonomistaAnalityk Finansowy 2.0331403
Analityka Gospodarcza
Ekonomia
Finanse Menedżerskie
Finanse i Rachunkowość
Finance and Accounting for Business
Logistyka w biznesie
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek praktyczny)
Rachunkowość i podatki (kierunek praktyczny)
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne
Finanse i Rachunkowość (kierunek praktyczny) (filia w Rybniku)
technik hotelarstwaGospodarka Turystyczna422402
technik informatykAnalityk Finansowy 2.2351203
Informatyka (kierunek praktyczny)
Informatyka i Ekonometria
technik logistykLogistyka333107
Logistyka w biznesie
technik organizacji turysrtykiGospodarka Turystyczna422102
technik programistaAnalityk Finansowy 2.3351406
Informatyka (kierunek praktyczny)
Informatyka i Ekonometria
technik rachunkowościAnalityk Finansowy 2.1431103
Analityka Gospodarcza
Finanse Menedżerskie
Finanse i Rachunkowość
Finance and Accounting for Business
Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek praktyczny)
Rachunkowość i podatki (kierunek praktyczny)
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne
Finanse i Rachunkowość (kierunek praktyczny) (filia w Rybniku)
technik spedytorLogistyka333108
Logistyka w biznesie
technik teleinformatykInformatyka (kierunek praktyczny)351103
Informatyka i Ekonometria

Studia w języku angielskim

Kandydaci na kierunek International Business oraz Finance and Accounting for Business muszą udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

 1. zdanie matury z j. angielskiego na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 80% lub rozszerzonym z wynikiem minimum 55%,
 2. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim,

 3. przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia prowadzone były w języku angielskim,

 4. przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [zapoznaj się z listą certyfikatów].

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.

Wybierz przedmioty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Zaznacz jeden z języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna języka polski). Jeśli jesteś absolwentem technikum i chcesz żeby wziąć pod uwagę wyniki z dyplomu technika zaznacz to przy wyborze przedmiotów. Wtedy po rejestracji zostaniesz poproszony o zaznaczenie "Czy chcesz aby uwzględniono wynik z dyplomu zawodowego technika?", po zaznaczeniu „tak” prześlij dyplom do weryfikacji.

Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Uwaga! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@uekat.pl).

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

6. Zaczekaj na wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

7. Skompletuj dokumenty

 1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • Na studia w Katowicach
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • Na studia w Rybniku
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Ważne informacje

 • Pamiętaj! Podanie wyników z dwóch przedmiotów jest konieczne dla każdego wybranego kierunku w podaniu.

 • W przypadku zdawania matury dwujęzycznej należy na liście przedmiotów do wyboru wybrać pole właściwe dla danego języka obcego posiadającego w nazwie zapis „dwujęzyczny”np.:

  wówczas system prawidłowo naliczy dodatkowe punkty za przedmiot zdawany na poziomie dla szkół dwujęzycznych. Dodatkowe punkty naliczane są tylko dla matury dwujęzycznej z języka obcego, przy wyborze drugiego przedmiotu zaznacz odpowiednio, na jakim poziomie pisany był egzamin maturalny, podstawowym czy rozszerzonym. 

 • Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście – nie musisz. Dokumenty, może przynieść za Ciebie rodzic lub inna wskazana przez Ciebie osoba. Uczelnia nie wymaga upoważnienia do złożenia dokumentów. Pamiętaj jednak, aby dokumenty w teczce były kompletne i podpisane we wszystkich wymaganych miejscach.

Kontakt

Dział Rekrutacji 

Studia I i II stopnia, dla cudzoziemców oraz Szkoła doktorska
ul. Bogucicka 5, Katowice
Budynek CNTI, pokój 2/17
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7012, +48 32 257-7011
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3