Przejdź do menu Przejdź do treści

W przypadku przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni lub jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych praca dyplomowa jest przekazywana promotorowi wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wobec powyższego student składa oświadczenie wg Załącznika nr 4 do Zarządzenia 77/20 (zamiast Załącznika nr 2 do Zarządzenia 43/19/).

  1. Procedura sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych obejmuje wszystkie prace dyplomowe przygotowane przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem promotora przedkładane do obrony.
  2. Sprawdzenie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń poprzez wskazanie ewentualnych podobieństw w pracy poddawanej sprawdzeniu do tekstów znajdujących się w systemowej bazie danych i w Internecie.
  3. W celu przeprowadzenia oceny samodzielności przygotowania pracy student zobowiązany jest do przekazania Promotorowi (na mocy Zarządzenia nr 74/20 z późn. zm. w Zarządzeniu 86/20 Rektora w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych i wydawania dyplomów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wszelka dokumentacja jest przekazywana drogą elektroniczną): a) wydruku komputerowego (poziomy wydruk dwustronny formatu A4, na jednej stronie wydruku dwie strony pracy) b) wersji elektronicznej (płyta CD/DVD/pendrive) c) oświadczenia o samodzielności przygotowania pracy i zgodności zawartości płyty z plikiem poddanym ocenie w JSA oraz wydrukiem komputerowym Promotor jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pracy do sprawdzenia jej oryginalności za pomocą systemu JSA.
  4. Promotor rejestruje badanie pracy w systemie JSA, wprowadza elektroniczną wersję pracy dyplomowej do systemu JSA oraz uruchamia jednokrotne badanie treści pracy. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści „Protokołu ponownej kontroli oryginalności pracy”.
  5. Promotor po wykonaniu analizy samodzielności przygotowania pracy, akceptując ją w JSA, wnioskuje o dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego lub w przypadku podwyższenia wskaźnika procentowego rozmiaru podobieństwa (PRP) podejmuje czynności wyjaśniające.
  6. W przypadku dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego, promotor przekazuje do dziekanatu pracę dyplomową wraz z płytą CD/DVD/pendrive, podpisany ogólny raport prawdopodobieństwa oraz recenzję. 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca