Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Miło nam poinformować, że decyzją prof. dr hab. Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez departament merytoryczny i Bibliotekę Narodową.

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna zgodnie z art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku została utworzona w celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji. W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne oraz inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie:

  • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych
  • działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek
  • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.