Przejdź do menu Przejdź do treści

Debata specjalna z udziałem rektorów ekonomicznych uczelni wyższych

8 maja br. podczas XVI Europejskiego Kongresu Ekonomicznego odbyła się debata specjalna zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pt. "Nauka jako motor innowacji ekonomicznych – ocena bieżącej sytuacji i najważniejsze wyzwania", której moderatorem była JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. Jej gośćmi byli: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Maciej Żukowski oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

"Mam wielki zaszczyt i przyjemność otwierać i prowadzić dzisiejszą sesję, którą poświęcamy nauce i roli w rozwoju społeczno‑gospodarczym kraju. Będziemy zastanawiać się, jakie są wyzwania przed nauką w najbliższym czasie." - otwierając sesję, powiedziała prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Do dyskusji zaproszeni zostali rektorzy czterech publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, wchodzący w skład Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE).

Wprowadzając uczestników sesji w charakterystykę funkcjonowania KRUE, prof. Celina M. Olszak podkreślała że w ostatniej kadencji sformułowanych zostało wiele postulatów związanych z rozwiązaniami dla nauki, wydano także wiele opinii na temat spraw gospodarczych. 

Po tym krótkim przedstawieniu prelegentów JM Rektor prof. Celina M. Olszak zapytała zaproszonych do sesji rektorów o to, dlaczego cały czas narzekamy na zbyt słabe powiazanie nauki z biznesem? Jakie są największe przeszkody w tworzeniu synergii pomiędzy nauką a biznesem w Polsce? Jakie kroki rektorzy podejmują, żeby te bariery przełamać?

W pierwszej części kolejno odpowiadali rektorzy, prof. dr hab. Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Poruszono wówczas m.in. kwestię słabych wyników Polski w rankingach dotyczących współpracy uczelni z biznesem i transferu nauki do biznesu, w porównaniu z innymi krajami. Wskazano na ograniczenia prawne, kulturowe oraz brak zaufania, jako główne przyczyny tego problemu. Podkreślono również różnice w perspektywach działania między nauką a biznesem oraz brak zachęt dla naukowców do zaangażowania się w transfer wiedzy do praktyki biznesowej. Wybrzmiało jednak przekonanie, że uczelnie biznesowe radzą sobie lepiej w tych relacjach, wskazując na różne przedsięwzięcia czy programy wsparcia dla studentów, które sprzyjają współpracy z biznesem i dostosowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Rektorzy zgodzili się co do potrzeby zwiększenia zaufania i korzyści dla obu stron współpracy – nauki i biznesu. Wskazali na konieczność bardziej praktycznego podejścia do badań oraz rolę instytucji wspierających transfer wiedzy, takich jak inkubatory. Podkreślili jednak, że istniejące metody mogą być niewystarczające, sugerując potrzebę zmiany podejścia w celu osiągnięcia bardziej znaczących rezultatów.

Kolejne pytanie prof. Celina M. Olszak zadała w odniesieniu do raportu dotyczącego wpływu nauki i szkolnictwa wyższego na PKB, opracowanym w ubiegłym roku przez uczelnie zrzeszone w KRUE, w szczególności jednego z wniosków, który mówi, ze miasta, które mają ośrodki akademickie, rozwijają się szybciej w stosunku do innych miast. W tej części podkreślono znaczenie współpracy uczelni z władzami miast, zwłaszcza w aglomeracjach, służącej rozwojowi środowisk lokalnych. Uogólniając, współpracę między uczelniami a władzami miast oceniono pozytywnie, podając przykłady podpisywanych porozumień i realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

W czasie sesji rektorzy dyskutowali również o startupach, inkubatorach i wsparciu uczelni w tym zakresie, jak również o kluczowych kompetencjach dla obecnych studentów. W ostatniej części omówiono z kolei złożony problem finansowania nauki w Polsce. Skupiono się na kilku kluczowych problemach w polskim sektorze nauki. Podkreślono brak skuteczności i konsekwencji w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania nauki, wskazując na niski odsetek PKB przeznaczany na ten cel w porównaniu z innymi krajami. Krytyce poddano także brak spójnej strategicznej polityki państwowej w obszarze nauki, który prowadzi do niestabilności i braku długoterminowych planów rozwoju. Uznano, że wysokość finansowania nauki w Polsce jest niewystarczająca, co ogranicza możliwości konkurencyjności i rozwoju sektora. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3