Dzień Internacjonalizacji 2021 [relacja z wydarzenia]

10 czerwca 2021 r. po raz kolejny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się Dzień Internacjonalizacji. Wydarzenie w tym roku odbyło się pod patronatem Przewodniczącego KRASP i przebiegało w formie zdalnej. Głównym celem Dnia Internacjonalizacji jest przekazanie społeczności akademickiej informacji na temat najnowszych ofert stypendialnych i grantów oraz możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe zarówno w odniesieniu do projektów naukowo-badawczych, jak i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.


W trakcie Dnia Internacjonalizacji uczestnicy wysłuchali prezentacji przedstawicieli instytucji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, a także ekspertów z instytucji zewnętrznych.

W tym roku w wydarzeniu w roli prelegentów wystąpili przedstawiciele następujących instytucji: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ponadto zaprezentowano dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe przez przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dzień Internacjonalizacji 2021

InterStar 2021 

Podczas Dnia Internacjonalizacji jak co roku wręczone zostało wyróżnienie InterStar 2021 dla młodego naukowca za aktywność międzynarodową i wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kryteriami oceny kandydatów do nagrody była liczba i znaczenie publikacji zagranicznych, udział w projektach o charakterze międzynarodowym oraz liczba i charakter wyjazdów zagranicznych w okresie ostatnich trzech lat.

Wyróżnienie InterStar 2021 otrzymała mgr Mariia Rizun z Katedry Informatyki. 

Mgr Mariia Rizun pracuje w Katedrze Informatyki od roku 2016. W latach 2017, 2018 i 2019 w ramach mobilności akademickiej Erasmus+ prowadziła zajęcia z przedmiotu "Social Network Analysis: Theory and Application" na uczelniach w Rumunii, Francji i Portugalii. 

Od roku 2017 współpracuje z Uniwersytetem Technicznym w Brandenburgii (Niemcy). W ramach współpracy prowadzi zajęcia z przedmiotu "Social Network and Sentiment Analysis" dla studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu. Również w ramach współpracy opublikowała artykuły naukowe w czasopiśmie International Journal of Knowledge Engineering (rok 2018) oraz  w materiałach konferencyjnych "Lecture Notes in Business Information Processing", Springer (rok 2017). 

W latach 2019-2021 we współautorstwie z pracownikami UE Katowice opublikowała 6 artykułów naukowych w czasopismach: "Sustainability", "International Journal of Environmental Research and Public Health", "Digital Policy, Regulation and Governance", "International Journal of Online and Biomedical Engineering", oraz w materiałach konferencyjnych "Information Systems Development: Information Systems Beyond 2020" i "Joint Proceedings of the BIR 2019 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research".

W ramach pracy doktorskiej (pisanej w j. angielskim) mgr Mariia Rizun prowadzi badanie uczelni wyższych w kraju i za granicą.

Wyróżnienie im. prof. Kornelii Karcz 

Dodatkowo w tym roku po raz drugi zostało przyznane Wyróżnienie im. prof. Kornelii Karcz za szczególny wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Wyróżnienie z rąk Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomira Smyczka otrzymała prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska.

Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska jest Kierownikiem Katedry Informatyki, Kolegium Informatyki i Komunikacji oraz Kuratorem Kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dorobek naukowy Pani Profesor koncentruje się na zagadnieniach modelowania architektury systemowej organizacji społeczno-gospodarczych oraz na problemach zarządzania zasobami i usługami informatycznymi (service science). Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członkiem Association for Information Systems (AIS), oraz członkiem Zarządu  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Katowice Chapter. Prof. M. Pańkowska była Przewodniczącą Komitetu Programowego Konferencji Międzynarodowych, takich jak Information System Development (ISD) w 2016 r. i Business Informatics Research (BIR) w 2019 r. Konferencje odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Aktywnie działa na rzecz internacjonalizacji uczelni, koordynuje zajęcia dydaktyczne odbywającego się corocznie od 2011 przedsięwzięcia dydaktycznego International Week "Internet Communication Management", w ramach którego zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prowadzą wykładowcy zagraniczni z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Afryki w ramach programów Erasmus, Erasmus+ i Ceepus. Prof. M. Pańkowska przyczyniła się do znacznego wykorzystania środków programu Ceepus i jest w Polsce kierownikiem projektu Ceepus CIII-BG-1103-05-2021-M-142581 – "Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management". Projekt zakłada współpracę wielu uczelni w obszarze szeroko pojętej informatyki i komunikacji. Działania w projekcie skupiają się głównie na realizowaniu mobilności zarówno wśród studentów, jak i pracowników.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!