Interdyscyplinarne Warsztaty Projektowe [relacja]

Studenci mieli okazję wziąć udział w ostatniej, III edycji Interdyscyplinarnych Warsztatów Projektowych. W celu podniesienia własnych kompetencji, wykonywali zadania praktyczne w ramach projektu "Power-Kompetencje". Partnerem warsztatów było Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel największej w Polsce sieci sklepów Biedronka.


Zdjęcie przedstawia studentów podczas Interdyscyplinarnych Warsztatów Projektowych

Studenci na kierunkach: Ekonomia, Logistyka w Biznesie, Logistyka inż, Analityka gospodarcza oraz Finanse i Rachunkowość mieli okazję uczestniczyć od grudnia do kwietnia br.  w dodatkowych zadaniach praktycznych dla studentów realizowanych w formie Projektowej /Moduł 2/,
w ramach Projektu POWER 2014-2020 "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

Z uwagi na obecną sytuację, warsztaty odbywały się w formie zdalnej. Formą warsztatów było rozwiązywanie problemu biznesowego zawierającego realne problemy występujące w przedsiębiorstwach.  Zadanie realizowane było przez dwa interdyscyplinarne zespoły studentów. Wyzwaniem samym w sobie było zatem zapewnienie zgrania się zespołów odpowiadające interkierunkowym obszarom oraz wybór odpowiednich zagadnień projektowych.

Studenci podzieli się na 2 interdyscyplinarne zespoły, każdy podjął odrębny temat, którego opracowanie wymagało znajomości rozwiązań logistycznych, umiejętności analitycznych, kalkulacji finansowych.  

Warsztaty pozwoliły na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych takich jak: praca zespołowa, wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji, praca pod presją czasu oraz w warunkach niedostatecznej informacji i ograniczeń budżetu projektu. Była to również szansa na zdobycie kompetencji w rozwiązywaniu problemów biznesowych. 

Formą warsztatów było rozwiązywanie case’u  biznesowego zawierającego realne problemy występujące w przedsiębiorstwach. Działania te były realizowane pod nadzorem opiekunów: dr Piotra Hanusa oraz dr Krzysztofa Niestrój, prof. UE, którzy byli wsparciem merytorycznym dla studentów.  

Studenci wypracowali, m.in. rekomendację budowy DC w wariancie "fully-automated", "semi-automated" lub "manual"

Podczas spotkania finałowego przedstawiciele biznesu, eksperci, a także opiekunowie dokonywali oceny według trzech głównych kryteriów oceny: innowacyjności, przydatności, a więc zastosowania
w praktyce, jak i sposobu prezentacji zagadnienia.

Do grona eksperckiego należeli: Jakub Knauer, Wojciech Łukasiewicz, Jakub Linkowski, Łukasz Garstecki, Marta Sidelnik, Beata Domaszewska.

Wskazówki udzielone wraz z ocenami przez ekspertów powinny spowodować dalszy rozwój
i pracę nad wygenerowanymi pomysłami – eksperci dostrzegli potencjał w prezentowanych projektach.

Serdecznie dziękujemy Jeronimo Martins S.A. za pomoc w realizacji całego zadania za zaangażowanie, cenny wkład oraz wspaniałą atmosferę.