Kandydaci do objęcia funkcji prorektora w kadencji 2020-2024


Kandydaci do objęcia funkcji prorektora w kadencji 2020-2024

Informujemy, że Rektor-elekt prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak zaproponowała następujących kandydatów do objęcia funkcji kierowniczej prorektora w kadencji 2020-2024:

  1. prof. dr hab. Maciej Nowak – prorektor ds. nauki i rozwoju
  2. prof. dr hab. Sławomir Smyczek – prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji

Zgodnie z § 38 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, powołanie prorektora wymaga zasięgnięcia opinii Senatu, a w przypadku prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie lub sprawy doktorantów – także uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem doktorantów.