Kondolencje UMK w Toruniu

Kondolencje nadesłane przez dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Szanowny Panie Rektorze,

Spełniając smutny obowiązek przesyłam Panu Rektorowi i za Pańskim pośrednictwem społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach informację, iż w dniu 29 stycznia 2020 roku zmarł prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sudoł.

Śmierć Pana Profesora napełniła głębokim żalem pracowników i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego był współtwórcą i w którym, pracując ponad 38 lat, stworzył znaną w Polsce i na świecie szkołę empirycznych badań prorozwojowych zachowań przedsiębiorstw. Kierując licznymi projektami naukowo-badawczymi nie tylko rozwijał wiedzę o skomplikowanych mechanizmach gospodarczych i procesach zarządzania, ale przy tym dawał najlepszy przykład rzetelności badawczej i niezwykłej pokory w formułowaniu wniosków i ocen.

Pan Profesor uzyskał dyplom magistra ekonomii w 1954 roku w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stopień doktora – w 1961 roku, a doktora habilitowanego w 1972 roku. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. Pan Profesor był dumny, że to właśnie Państwa Uczelnia nadała Jemu przed wieloma laty stopień doktora nauk ekonomicznych i z wdzięcznością przyjął Państwa wyróżnienie w postaci ODNOWIENIA DOKTORATU.

Pracę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Profesor Stanisław Sudoł rozpoczął w 1970 roku. W latach 1976-1980 pełnił funkcję dziekana Wydziału. Przez 23 lata był członkiem Senatu UMK. W 2002 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nadał Profesorowi godność doktora honoris causa.

Profesor Stanisław Sudoł był członkiem i działaczem szeregu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. honorowym członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Torunia. Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi medalami, a wśród nich Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Karola Adamieckiego, Medalem za Zasługi dla Rozwoju Uczelni (UMK) oraz Srebrnym Medalem Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie.

S. Sudol - publikacja

W styczniu 2018 roku w czasie uroczystego posiedzenia Rady Wydziału zwołanego dla uczczenia 90-lecia urodzin Pana Profesora czcigodny Jubilat zapowiedział zamiar napisania ostatniej książki poświęconej naukom o zarządzaniu. Przywiózł jej egzemplarz sygnalny na przedświąteczne spotkanie pracowników naszego Wydziału 20 grudnia 2019 roku. Wśród licznych dzieł, którymi znacząco wzbogacił dorobek piśmiennictwa z zakresu ekonomii i zarządzania książka ta ma miejsce szczególne. Ukazuje bowiem obok niezwykłej siły umysłu Autora hart ducha uczonego do końca oddanego nauce. Książka ta jest swoistym gestem pożegnania Pana Profesora Stanisława Sudoła z polskim środowiskiem akademickim (załączam skan okładki).

Pan Profesor był pięknym, prawym człowiekiem, serdecznym i życzliwym, wrażliwym na los ludzki. Od lat wspomagał Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 lutego. O godz. 12:00 rozpocznie je msza św. w Kościele Matki Bożej Anielskiej w Radości przy ul. Wilgi 14 w Warszawie. Po nabożeństwie nastąpi ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Parafialnym w Radości (ul. Izbicka).

 

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu