Nagroda SKwP II stopnia za pracę doktorską dla Dr Aleksandry Ferens


Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oceniła nadesłane na konkurs prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości, na podstawie których zostały w 2012 r. nadane odnośne stopnie naukowe i zawodowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.

Na podstawie punktacji uzyskanej w drodze podwójnej recenzji, Kapituła przyznała Nagrodę II stopnia im. prof. dr hab. Alicji Jarugi dr Aleksandrze Ferens z Katedry Rachunkowości za pracę pt. "Założenia i metody budowy rachunku kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie branży energetycznej" napisaną pod kierunkiem prof. UE dr hab. Anny Kostur.