Nowy projekt programu Erasmus+ na realizację wymiany akademickiej

Dofinansowanie uzyskał kolejny projekt złożony przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów w drugiej rundzie konkursu wniosków programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi. Uzyskane fundusze pozwolą na przyznanie kolejnych 40 stypendiów dla studentów i pracowników uczelni zaproszonych do udziału w projekcie.

W mijającym roku kalendarzowym Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów pozyskało już ponad 4 miliony zł na realizację wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych. Aktualnie współpracujemy ze 185 uczelniami w ramach programów Erasmus+ Mobilność z krajami programu, PO WER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, oraz z 39 ośrodkami akademickimi w ramach trzech sieci programu CEEPUS. Na potrzeby realizacji wymiany z krajami pozaunijnymi w ramach programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi podpisano dalszych 25 porozumień z uczelniami w 22 krajach.

Zachęcamy do korzystania z ofert stypendialnych w ramach koordynowanych przez nas międzynarodowych programów edukacyjnych. Szczegółowe informacje, terminy naborów i wnioski o przyznanie stypendium znajdują się na stronach Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów, w zakładkach dla studentów i dla pracowników: www.ue.katowice.pl/jednostki/bmws.