Przejdź do menu Przejdź do treści

Podpisanie porozumień o współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa oraz Polską Grupą Górniczą (GIG - UE Katowice - PGG)

22 lipca 2022 r. w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostało podpisane dwustronne porozumienie pomiędzy GIG a UE Katowice oraz trójstronne porozumienie pomiędzy GIG, UE Katowice i PGG S.A. W wydarzeniu wzięli udział: Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. Rajmund Horst, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Prodziekan i Dyrektor Filii w Rybniku dr inż. Tomasz Zieliński, dr Katarzyna Olejko - inicjatorka porozumień z ramienia UE Katowice oraz Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR - inicjator porozumienia z ramienia PGG S.A.

Porozumienie o współpracy pomiędzy GIG i UE Katowice

Oficjalne podpisanie porozumień o współpracy rozpoczęło się o godz. 13:30 w Auli rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W pierwszej kolejności miały miejsce wystąpienia przedstawicieli stron. Następnie dokonano podpisania dwustronnego porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Głównym Instytutem Górnictwa. 

Jako pierwszy głos zabrał dr inż. Tomasz Zieliński, Prodziekan Kolegium Studiów, Dyrektor rybnickiej Filii, który w odniesieniu do funkcjonowania jednostki i praktycznego profilu kształcenia w Rybniku wskazał cztery kluczowe priorytety: holistyczność edukacji, synergię, transformację oraz praktyczność.

"Współpraca otwiera nową przestrzeń do bardziej holistycznego kształcenia i przygotowania oferty dydaktycznej, która będzie miała całościowy i uniwersalny charakter. (...) Będzie nam ona także pozwalała łączyć potencjały: intelektualny, dydaktyczny i pojęciowy. Liczymy na to, że dzięki tej współpracy efekt synergii będzie wzmocniony" - podkreślał dr inż. Tomasz Zieliński odnosząc się także do procesów na kanwie tranzycji pomiędzy rewolucjami przemysłowymi oraz coraz większego znaczenia praktycznego kształcenia. 

Następnie wszystkich gości uroczystości powitała oficjalnie JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. W swojej wypowiedzi JM Rektor zaznaczyła, w odniesieniu do misji i sześciu wartości Uczelni, że w ostatnim czasie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przywiązuje się coraz większą wagę do podpisywania umów z partnerami, którzy reprezentują region i kraj, co ma szczególne znaczenie również w kontekście przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. 

Składając podziękowania dla osób współpracujących przy budowaniu porozumienia dr Katarzyna Olejko dodała, że podpisanie umowy jest rezultatem i kontynuacją działań podjętych w związku ze stworzeniem przestrzeni do nawiązania głębszych biznesowych relacji podczas Kongresu Corporate Governance, który odbył się w czerwcu w Filii UE Katowice w Rybniku. [więcej informacji] "Jak podkreślali uczestnicy Kongresu, było to jedno z nielicznych wydarzeń, gdzie mogli nie tylko w trakcie debaty, ale również kuluarowo dyskutować i poszukiwać wspólnie płaszczyzn współpracy" - dodała dr Katarzyna Olejko.

W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek odnosząc się m.in. do znaczącej roli praktycznego wymiaru kształcenia, podziękował za podjętą współpracę i podkreślał, że "nie ma nowoczesnego przemysłu bez ekonomii i nie ma nowoczesnej ekonomii bez przemysłu". 

Dwustronne porozumienie o współpracy podpisali:

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek - Dyrektor w Głównym Instytucie Górnictwa
  • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Celem porozumienia jest upowszechnianie wiedzy technicznej oraz ekonomicznej, w dziedzinie zarządzania, w tym zarządzania w przemyśle, a także realizacja projektów edukacyjnych i badawczych przy wykorzystaniu dorobku naukowego, edukacyjnego i doświadczeń profesjonalnych stron porozumienia.

Nowoczesne studia dla menedżerów kopalń - trójstronne porozumienie PGG S.A., GIG i UE Katowice

W drugiej części spotkania odbyło się oficjalnie podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A.Głównym Instytutem Górnictwa i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Celem porozumienia jest wsparcie pracowników górniczej spółki w dostosowaniu się do zmian otoczenia gospodarczego. 

"Niezmiernie się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym programie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Głównym Instytutem Górniczym i naszą firmą. Chciałbym pokreślić, że kształcenie na tworzonych studiach podyplomowych można określić mianem interdyscyplinarnego. Jest to niezwykle cenne, że nie ukierunkowujemy się wyłącznie na sferę techniczną i produkcyjna, ale cały program przewiduje również aspekty ekonomiczne, prawne, finansowe, jak również nowoczesne zaawansowane technologie, które są stosowane w górnictwie" - zaznaczył Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Polskiej Grupy Górniczej Rajmund. Kontynuując wypowiedź, Wiceprezes podkreślił, że niezwykle ważny jest uwzględniony w programie studiów aspekt zagrożeń naturalnych z uwagi na to, że najistotniejsze w górnictwie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Trójstronne porozumienie o podpisali:

  • Rajmund Horst - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek - Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa
  • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Zakres porozumienia obejmuje: połączenie potencjału dydaktycznego, zaplecza badawczego oraz potencjału organizacyjnego stron, wzmocnienie kompetencji, zwiększenie potencjału rozwojowego pracowników PGG S.A., a także ułatwienie dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego.

Pierwszym wspólnym projektem od października GIG i UE Katowice będą studia podyplomowe "Menedżer produkcji" dla kadry zarządzającej (dozoru wyższego i kierownictwa kopalń). Studia podyplomowe obejmą około 200 godzin zajęć, które po połowie poprowadzą specjaliści GIG i UE Katowice. W części górniczej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacji oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Słuchacze uczyć będą się też prawa w obrocie gospodarczym, prawa cywilnego, handlowego, pracy i zamówień publicznych czy etyki w biznesie, ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, ochrony danych i przeciwdziałania korupcji. 

W odniesieniu do nowego programu studiów dr Katarzyna Olejko zaznacza, że "ze względu na coraz większą złożoność procesów, specjaliści w określonym obszarze technicznym wymagają wzmocnienia i rozwoju kompetencji nie tylko w zakresie organizacji i zarządzania. Niezbędne jest również zwiększenie kompetencji i wiedzy technicznej dotyczącej tych obszarów, z którymi nie stykają się oni obecnie w swojej codziennej pracy. Tworzony jest w ten sposób potencjał umiejętności, który będzie mógł być wykorzystany w przyszłości".

Briefing prasowy z udziałem JM Rektor

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania przewidziano czas na pytania dziennikarzy i przedstawicieli mediów. Wydarzenie moderował rzecznik prasowy Marek Kiczka

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak w wypowiedzi dla dziennikarzy zaznaczała: "Wierzę w moc tego porozumienia, w moc tych dwóch umów, które podpisujemy. Bardzo mi zależy na otwartości naszej społeczności na otoczenie, potrzeby mieszkańców i regionu. Myślę, że dzisiaj problemy, przed którymi stoimy są tak złożone, że nie jesteśmy w stanie sami podjąć się ich rozwiązania (...) Z dwoma partnerami, z którymi podpisujemy umowę, możemy przynajmniej częściowo rekomendować pewne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, zagadnień ekologii, klimatu, a także nowego podejścia do edukacji - holistycznego i interdyscyplinarnego. JM Rektor odniosła się także do uzyskania przez Katowice tytułu Katowice Europejskiego Miasta Nauki 2024: "myślę, że naszym atutem jest praktyczność, innowacyjność i etos pracy - poprzez te atrybuty możemy dzięki nauce zmienić region, a także dokonać transformacji o charakterze milowym. Na ile nam się uda konsekwentnie wdrożyć te wszystkie założenia, które zostały zapisane w tych dwóch umowach, ale także szerzej - przy konstruowaniu idei Europejskiego Miasta Nauki, to zadecyduje o losach gospodarki nie tylko w regionie, ale także w Polsce i w Europie". 

O partnerach

Główny Instytut Górnictwa to instytut badawczy, którego misją jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek – przemysł – środowisko, w tym między innymi poprzez realizację programów edukacyjnych w obszarze związanym z ochroną zasobów środowiska i współczesnymi wyzwaniami w zakresie transformacji i adaptacji do zmian klimatu. Więcej na: www.gig.eu 

Polska Grupa Górnicza S.A. jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Spółka dostarcza węgiel do krajowych liderów branży energetycznej i ciepłowniczej, a jej potencjał produkcyjny jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGG jest największym pracodawcą na Śląsku zatrudniającym ponad 36 tys. pracowników. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka współpracuje z wieloma gałęziami przemysłu, dostawcami towarów i usług oraz z podmiotami otoczenia samorządowego, naukowego, edukacyjnego. Więcej na:www.pgg.pl 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3