Podpisanie porozumienia o współpracy UE Katowice z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

11 października br. w Sali Senackiej Rektoratu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Jastrzębską Spółką Węglową S.A połączone z briefingiem prasowym.

Jednym ze strategicznych celów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest budowanie relacji z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym. Obecnie UE Katowice ma podpisane 164 aktywne umowy i porozumienia o współpracy, a do końca roku będzie ich ponad 170. 

Współpraca Uczelni z JSW S.A. trwa od ponad 5 lat. Dzisiejsze podpisanie porozumienia jest potwierdzeniem dotychczasowej współpracy i zapowiedzią przyszłych wspólnych działań. Warto dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat ponad 60 prac dyplomowych oparto o dane lub związanych tematycznie było z JSW S.A. Ponadto 260 absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia oraz podyplomowych) jest obecnie pracownikami JSW S.A.

Porozumienie o współpracy 11 października br. podpisali:

ze strony JSW S.A.:

 • Artur Wojtków - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej
 • Robert Ostrowski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej

ze strony UE Katowice:

 • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W wydarzeniu udział wzięli także:

 • ze strony UE Katowice: dr hab. Robert Wolny, prof. UE - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Paweł Kadłubiak - Kanclerz,  dr inż. Tomasz Zieliński - Prodziekan, Dyrektor Filii w Rybniku oraz dr Katarzyna Olejko Kierownik Studiów Podyplomowych Master of Corporate Governance. 
 • ze strony JSW S.A.: Sławomir Starzyński - Dyrektor Biura Komunikacji i PR.

Uroczystość oficjalnie otworzyła JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Celina M. Olszak podkreślając:

"Misją i celem strategicznym naszej uczelni jest współpraca z otoczeniem. (...) Dzisiejsze porozumienie pokazuje, że wpisujemy się w ten nurt i założenia naszej misji. Cieszę się, że do tej współpracy dochodzi właśnie z Jastrzębską Spółką Węglową - instytucją, która odgrywa strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego regionu, ale także dla Polski i całej Europy. Wyrażam ogromną nadzieję, że poprzez tę współpracę dokonamy transformacji regionu, opierając tę transformację z jednej strony na naszych naturalnych zasobach, z drugiej zaś wykorzystując postęp technologiczny i dokonania nauki."

JM Rektor złożyła także podziękowania dotychczasową współpracę z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i wyraziła nadzieję na dalsze wspólnie realizowane projekty.

Następnie głos zabrał zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej Artur Wojtków, który odnosząc się do podejmowanej współpracy z ośrodkami akademickimi, wskazywał na rolę dostrzeżenia potrzeby kontaktów pracowników Spółki z uczelniami wyższymi, a także podkreślał, jak duże znaczenie ma współpraca JSW S.A. z Filią Uniwersytetu w Rybniku:

"Bardzo cenimy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, który jest jedną z wiodących uczelni wyższych w Polsce. Dużą rolę w tej współpracy odgrywa Oddział Zamiejscowy w Rybniku. Tam nasi pracownicy zdobywają kwalifikacje i poszerzają wiedzę niezbędną w pracy w spółce stawiającej na nowoczesność. Nie można budować kompetentnych zespołów pracowniczych bez liderów, którzy potrafią wdrażać najnowsze osiągnięcia nauki. W Grupie Kapitałowej JSW zatrudniamy także wielu absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ścisła współpraca pozwala wykorzystać potencjał uczelni i wszystkich spółek tworzących GK JSW".

W dalszej kolejności zastępca prezesa zarządu JSW ds. Ekonomicznych Robert Ostrowski podkreślał potrzebę zatrudniania wykwalifikowanych pracowników, młodych adeptów ekonomii, a także zadeklarował objęcie programem mentorskim studentów Uczelni:

"Liczymy na to, że nasza współpraca przełoży się na konkretne działania, my deklarujemy jej praktyczny element. Chodzi m.in. o objęcie patronatem mentorskim studentów, który ma na celu wsparcie podczas pisania prac dyplomowych i zapoznanie się ze specyfiką działalności w zakresie ekonomii i finansów takiej dużej spółki jak JSW SA. Potrzebujemy młodych, zdolnych, ambitnych absolwentów kierunków ekonomicznych w obszarach sprawozdawczości, raportowania, controllingu,, finansów i ekonomii w spółce, która jest przecież notowana na giełdzie w indeksie WIG20".

Podsumowanie i podziękowanie za wieloletnią współpracę złożyli dr inż. Tomasz Zieliński - Prodziekan, Dyrektor Filii w Rybniku oraz dr Katarzyna Olejko - Kierownik Studiów Podyplomowych Master of Corporate Governance

Podpisana umowa dotyczy:

 • wsparcia procesu profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez rybnicką filię kierunków kształcenia o profilu praktycznym, kierunków studiów podyplomowych, w tym studiów menadżerskich Master of Corporate Governance oraz Master of Business Administration in Corporate Governance;
 • inicjowania oraz wspólnej organizacji wydarzeń, w tym spotkań czy konferencji wspierających realizację koncepcji wzmacniania współpracy teoretyków i praktyków;
 • wzmacniania rozwoju zawodowego studentów kierunków praktycznych, obejmującego m.in. opiekę mentorską, która stanowi istotne wsparcie studenta w trakcie pisania pracy dyplomowej, sprawowaną przez wskazanego przez JSW S.A. pracownika, eksperta i praktyka (mentora);
 • uwzględniania w ofercie dydaktycznej oraz programach badań obszarów, kierunków i tematów ustalonych wspólnie z JSW S.A.;
 • podejmowania tematów prac dyplomowych wskazanych przez JSW S.A. oraz uwzględniania w programach praktyk i staży studenckich zagadnień objętych przedmiotem jej działania;
 • organizowania studiów podyplomowych, kształcenia doktorantów, seminariów i innych form dydaktycznych z uwzględnieniem potrzeb specjalistycznych i kadrowych JSW S.A.;
 • współpracy w zakresie unowocześniania procesu kształcenia, w tym delegowania przez kierownictwo JSW S.A. pracowników posiadających także kwalifikacje do prowadzenia wybranych, specjalistycznych zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie;
 • współpracy przy wykorzystywaniu doświadczeń dydaktycznych i dorobku naukowego Uniwersytetu dla realizacji zadań będących w zakresie działania JSW S.A., w tym również w formie komercjalizacji wyników badań naukowych przez Uniwersytet;
 • przedkładania propozycji tematów prac dyplomowych oraz prac badawczych, które mogą być wykonane na Uniwersytecie;
 • wyróżniania prac dyplomowych o szczególnych walorach praktycznych;
 • umożliwiania odbywania praktyk dyplomowych studentom przygotowującym prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki wspólnie ustalonej przez obie Strony.