Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych na UE Katowice

W dniach 20-22 maja br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na czele z JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak gościł Rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Podczas posiedzenia KRUE omówione zostało m.in. zaangażowanie uczelni w pomoc Ukrainie, a także podpisane zostało porozumienie w sprawie projektu Transekonomik realizowanego przez Forum Uczelni Ekonomicznych (FUE).

Celem Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami ekonomicznymi, aby mogły one sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. Konferencja realizuje cel poprzez:

  • wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem w zakresie nauk społecznych, w szczególności ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności uniwersytetów ekonomicznych,
  • reprezentowanie uniwersytetów ekonomicznych wobec organów państwowych i samorządowych, 
  • inspirowanie i koordynowanie współpracy miedzy uniwersytetami ekonomicznymi, 
  • podejmowanie innych działań zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego. 

W skład KRUE wchodzą JM Rektorzy pięciu publicznych uczelni ekonomicznych zrzeszonych jednocześnie w KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Przewodniczącym KRUE jest prof. dr hab. Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej informacji: www.krue.pl 

Gospodarzem posiedzenia KRUE, które odbyło się w maju był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyli Rektorzy uczelni ekonomicznych:

  • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski,
  • Rektor Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta,
  •  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,  
  • Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH,
  • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

W programie posiedzenia zaplanowano obrady KRUE w Sali Senackiej Rektoratu, podczas których omówiono zaangażowanie uczelni w pomoc Ukrainie, a także bieżące tematy związane z zapisami w ustawie dotyczącymi czesnego za studia oraz Olimpiady Zwolnieni z Teorii. 

Posiedzenie KRUE w Katowicach było także okazją do zaprezentowania regionu. Goście Uniwersytetu wzięli udział w koncercie organizowanym katowickim w NOSPRZE, a także zwiedzili zabytkową dzielnicę Katowic Nikiszowiec oraz Muzeum Śląskie. 

Podpisanie porozumienia w sprawie projektu Transekonomik

Podczas majowego posiedzenia KRUE 21 maja br. w Sali Senackiej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych podpisane zostało porozumienie w sprawie Transekonomika - projektu realizowanego przez Forum Uczelni Ekonomicznych.  

W wydarzeniu wzięła udział przewodnicząca FUE i jednocześnie studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Paulina Morawska

Forum Uczelni Ekonomicznych zrzesza samorządy studenckie naszych uczelni, jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni ekonomicznych w Polsce. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studenckiego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem FUE jest reprezentowanie interesów naszych studentów. Forum umożliwia ogólnopolską integrację i poszerzenie horyzontów poprzez projekty takie jak Mosty EkonomiczneTest Wiedzy Ekonomicznej, Program Mentoringowy oraz Transekonomik

Transekonomik to program międzysemestralnej wymiany studenckiej odbywający się między 5 uczelniami ekonomicznymi w Polsce. Umożliwia on uczelniom wysłanie 8 studentów co semestr do pozostałych uczelni partnerskich. Dzięki temu studenci mogą doświadczyć specyfiki studiów na innej uczelni ekonomicznej. Mają oni możliwość edukacji u innej kadry naukowej niż na uczelni macierzystej, co sprzyja dyfuzji wiedzy. Rekrutacja do programu na semestr zimowy roku akademickiego 2022/23 odbędzie się w dniach 23 maja - 13 czerwca br.

Chcąc zaoferować studentom możliwość rozwoju w odmiennym od macierzystego środowisku akademickim, nowo przyjęty regulamin programu Transekonomik, którego dotyczy podpisane porozumienie daje uczestnikom możliwość zakwaterowania w domach akademickich na czas trwania wymiany, a koszty zakwaterowania pokrywa uczelnia przyjmująca danego studenta.

Więcej informacji dotyczących programu studenci mogą znaleźć na stronie: facebook.com/transekonomik.