Promocje doktorskie i habilitacje

Święto Uczelni to czas docenienia wysiłku włożonego w rozwój nauki. 11 stycznia sukces naukowy świętowało 15 doktorów habilitowanych i 9 doktorów.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak w swoim wystąpieniu doceniając trud włożony w przygotowanie postępowań habilitacyjnych i rozpraw doktorskich podkreślała:

Isaac Newton podkreślał, że "Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean." Ale tylko Państwo, Wasi bliscy oraz osoby, które służyły radą i pomocą na obranej przez Państwa drodze, wiedzą, ile ta kropelka wkładu w naukę kosztowała pracy, nierzadko wyrzeczeń i trudu. Głęboko wierzę w to, że podjęte działania stały się dla Państwa również źródłem niezwykłej satysfakcji i dumy oraz motywacją do dalszego rozwoju. Serdecznie Państwu gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności zarówno na gruncie zawodowym, naukowym, jak i prywatnym. 

Część uroczystości poświęconą promocjom doktorskim i habilitacjom poprowadził Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Maciej Nowak. W trakcie tej części przedstawiciel promowanych doktorów, dr Ewelina Papaj-Wlisłocka złożyła ślubowanie. Pod koniec podziękowania w imieniu promowanych doktorów i doktorów habilitowanych złożyła dr hab. Julia Włodarczyk:

Stajemy tu dzisiaj przed Państwem jak podróżnicy, którzy pchani ogromną ciekawością badawczą wyruszyli przed kilkoma laty w nieznane przecierając nowe szlaki w poszukiwaniu wiedzy. W naszych poszukiwaniach pasja badawcza uskrzydlała nas, ale też zmuszała do wysiłku i wymagała wielu wyrzeczeń i poświęceń. (...) Jednakże gdybyśmy nie podejmowali ryzyka, nie korzystali z wolności pozwalającej na błądzenie, nie byłoby mniejszych lub większych odkryć i rozwoju nauki. (...) Dla pracy twórczej najważniejsi są ludzie. To oni nas inspirowali, motywowali i ostrzegali przed potencjalnymi pułapkami. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom, które wspierały nas w ostatnich latach. (...) Mamy nadzieję, że nasza dalsza kariera naukowa, nie tylko przyniesie nam satysfakcję związaną z naszymi pasjami, ale przyczyni się do dalszego rozwoju nauki i wesprze kolejne pokolenia naszych adeptów. (...) Jak w swojej mowie noblowskiej zauważył Paul Samuelson - "naukowiec jest jak gospodyni. Jego praca nigdy się nie kończy".  

Habilitacje

Dyscyplina ekonomia i finanse Tytuł osiągnięcia naukowego

dr hab. Jan Acedański

Modele DSGE z niejednorodnymi podmiotami w badaniach makroekonomicznych

dr hab. Sławomir Czech

Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym

dr hab. Agnieszka Lorek

Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego 

dr hab. Renata Pęciak

Francuskie podejście regulacyjne  we współczesnej teorii ekonomii

dr hab. Edyta Szafranek

Terytorializacja polityki rozwoju. Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach funkcjonalnych miast w Polsce

dr hab. Jakub Górka

Interchange Fee Economics. To Regulate or Not to Regulate?

dr hab. Ewa Michalska

Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych

dr hab. Blandyna Puszer

Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro

dr hab. Julia Włodarczyk

Interpersonalne porównania dochodów w perspektywie integracji monetarnej Polski ze strefą euro

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości  Tytuł osiągnięcia naukowego

dr hab. Michał Kucia

Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa

dr hab. Zbigniew Spyra

Relacyjne uwarunkowania kreowania marek należących do detalistów

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska

Znaczenie wartości niematerialnych w procesie komunikacji organizacji z otoczeniem na przykładzie tożsamości, wizerunku i odpowiedzialności społecznej

dr hab. Piotr Tworek

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego - dojrzałość zarządzania ryzykiem jako obszar badań

dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz

Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej

dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska

Teorie wyjaśniające synergie z łączenia modeli biznesu w kontekście kreowania wartości grup kapitałowych

Promocje doktorskie

Dyscyplina ekonomia i finanse Temat pracy doktorskiej

dr Monika Janiszek

Sukcesja funkcji ekonomicznych na terenach pogórniczych na przykładzie województwa śląskiego

dr Renata Dębecka-Pisarek

Rewitalizacja terenów zdegradowanych jako element strategii zrównoważonego rozwoju regionu uprzemysłowionego

dr Dominika Polko-Zając

Metody porównywania populacji w badaniach ekonomicznych

dr Kajetan Suchecki

Konsument na szlaku kulturowym - zachowania, typologia

dr Ewelina Papaj-Wlisłocka

Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

dr Marta Tomeczek

Instytucjonalne przesłanki nierówności ekonomicznych. Przykład wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości  Temat pracy doktorskiej

dr Damian Lis

System wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu ratownictwa wodnego

dr Sylwia Mauch

Strategie marketingowe marki międzynarodowych sieci handlowych - liderów na rynku polskim

dr Kamil Kawecki

Dyfuzja odnowy organizacyjnej w przedsiębiorstwach  teleinformatycznych