Relacja z XI edycji EEC z udziałem UE Katowice

15 maja zakończyła się XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) – największej imprezy gospodarczej w Europie Centralnej. Podczas trzech dni debat, odbywających się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach, w 155 sesjach tematycznych wzięło udział kilkuset prelegentów. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele rządów z Polski i zagranicy, organizacji i instytucji z całego świata, prezesi największych firm oraz przedstawiciele nauki. W Kongres aktywnie zaangażowany był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jako partner instytucjonalny EEC.

W Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wzięło udział kilkanaście tysięcy osób z całego globu. W dyskusjach poruszano m.in. takie tematy jak: rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej, zależności między ekspansywnymi technologiami a rozwojem gospodarczym i społecznym, międzynarodowa współpraca gospodarcza czy zagadnienia zrównoważonego rozwoju. W sesjach EEC wzięli licznie udział pracownicy uczelni, wypowiadając się niejednokrotnie pomiędzy sesjami dla mediów, oraz studenci UE Katowice.

[Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia]

Fotorelacja z Kongresu dostępna jest również w mediach społecznościowych Uniwersytetu:
Facebook Twitter Instagram LinkedIn

I dzień

Podczas Kongresu jednym z ważnych tematów była sytuacja szkolnictwa wyższego i szeroko pojętej oświaty. W sesji "Reforma szkolnictwa wyższego" wziął udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin oraz - wśród prelegentów - Prorektor ds. Nauki i Kadry akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE.

W swoim wystąpieniu Minister mówił m.in. o tym, iż "(…) musimy położyć dużo większy, niż w poprzednim trzydziestoleciu, nacisk na związek nauki i gospodarki (…) Polska jest w stanie rozwijać się długofalowo w sposób dynamiczny tylko pod warunkiem zmiany charakteru polskiej gospodarki na gospodarkę bardziej innowacyjną, opartą na nowoczesnych technologiach. Nie da się przejść do tej fazy, zwanej czasami rewolucją 4.0, bez zbudowania pomostu między nauką a gospodarką (…)". Kontynuując, mówił: "W Europie nasze uczelnie mogą przyłączyć się do czołówki pod jednym warunkiem. Poziom finansowania oświaty w Polsce na tle krajów OECD jest powyżej średniej, podczas gdy poziom finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce jest na poziomie połowy średniej. Bez radykalnego zwiększenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe (…) nie powiedzie się budowa nowoczesnej gospodarki, nie powiedzie się realizacja strategii odpowiedzialnego rozwoju, nie powiedzie się plan budowy zamożnego społeczeństwa". Swoje przemówienie zakończył słowami: "(…) warto inwestować w naukę i szkolnictwo wyższe, bo ta inwestycja się zwróci."

Podczas sesji wywiązała się żywa dyskusja dotycząca m.in. nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, autonomii uczelni czy zaangażowania pracowników jednostek szkolnictwa wyższego w zmiany przeprowadzane na uczelniach.

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE wskazywała, iż "Ustawa 2.0 jest tym dokumentem, który może środowisku akademickiemu do końca się nie podobał, gdy był kreowany (…), ale jednak daje uczelni dużo możliwości. Ważne, jak uczelnia z tego skorzysta. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jako uczelnia która jest najbardziej podatna na współpracę z gospodarką, która kształci kadry dla współczesnej innowacyjnej gospodarki, która powinna się rozwijać i konkurować z innymi gospodarkami, tę szansę, którą stworzyła ustawa, bardzo dobrze wykorzystał (…) Jesteśmy uczelnią, która buduje nową strukturę organizacyjną, ale nie w sposób rewolucyjny. Dostosowujemy się do zmian, chcemy stworzyć nowoczesną szkołę." Nawiązując z kolei do poruszonej roli uczelni w kontekście gospodarczym, zapewnienia zaplecza dla gospodarki, kontynuowała: "Ludzi należy nauczać myślenia, otwartości i kreatywności (…) Aby kierunki, na których kształcimy, były pożądane przez rynek pracy, były adekwatne do potrzeb, powołaliśmy dla każdego kierunku radę kierunkową, w której są przedstawicieli otoczenia, biznesu, z którymi konsultowane są zmiany programowe".

II dzień

W innej sesji dotyczącej obszaru szkolnictwa wyższego, pt. "Studenci zagraniczni w uczelniach Europy Centralnej ", w roli prelegenta wziął udział prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji. W czasie sesji dyskutowano m.in. o trendach i perspektywach rynku studiów zagranicznych, stopniu umiędzynarodowienia i atrakcyjności uczelni w Europie Centralnej. 

Prorektor wskazał, iż "jeśli mamy mówić o internacjonalizacji, potrzebna jest współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ważna jest też współpraca uczelni z miastem, bo studenci zagraniczni muszą się tu integrować". Kontynuując, mówił: "Uczelnie państwowe muszą jeszcze odrobić lekcję. Nie wystarczy tylko przygotowana oferta dla studentów zagranicznych, ważne jest też skoordynowanie z infrastrukturą i administracją uczelni. Tutaj upatrywałbym największego pola do działania". Z kolei na pytanie, czy Polska jest dla studentów zagranicznych krajem tzw. ‘second choice’ [drugiego wyboru], odpowiedział: "Nie musimy mieć kompleksów. Dla niektórych jesteśmy ‘second choice’, dla niektórych krajów nie. Jesteśmy atrakcyjni dla studentów z zagranicy też pod względem kosztów studiów i utrzymania (…) Jeśli chodzi o program Erasmus+, to jesteśmy często też pierwszym wyborem(…) Naszym atutem jest też zdecydowanie rynek pracy”. Nawiązując przy tym do sytuacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mówił: „Większość naszych studentów już pracuje."

W sesji "Miasta – generatory rozwoju" w roli moderatora wziął udział prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej. Na początku prelegenci ustalili zgodnie, iż miarą oceny rozwoju miasta jest jakość życia. Pytani przez prof. Szołtyska, paneliści przytaczali liczne przykłady dobrych, ale i złych praktyk w zarządzaniu miastami. W dyskusji poruszano m.in. kwestie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu organizmem miejskim, inwestycji, problemów z gospodarką odpadami i wiele innych dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców. Poruszono także problem mobilności, jako elementu składowego, świadczącego o jakości życia.

W sesji "Moje królestwo. Modele, style, generacje a zarządzanie firmą." Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w roli prelegenta reprezentował prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Prodziekan ds. Rozwoju na Wydziale Zarządzania.

Nawiązując do statystyk przytoczonych przez moderatora [w USA firmy rodzinne wytwarzają 57% PKB, w Polsce 10%], mówił: "Badania odzwierciedlają liczby, które w Polsce są niższe. Ale trzeba dojrzeć, że nasza gospodarka rynkowa jest młoda (...) Firmy rodzinne zaczynają w Polsce odgrywać coraz większą rolę. Patrząc na dynamikę, nie mamy się czego wstydzić na tle innych krajów". Nawiązując z kolei do analiz "Strategic Management Journal", profesor mówił, iż "(...) skupiając się tylko na wynikach finansowych, firmy [korporacje] tracą pewną zdolność do innowacyjności i elastyczności (…) Firmy rodzinne z kolei są bardziej odporne na zawirowania". Pytany zaś o to, czy istnieje dziedziczenie przedsiębiorczości, mówił: "Nie ma czegoś takiego jak gen przedsiębiorczości. Wyniki badań dotyczące zestawu cech predestynujących kogoś na przedsiębiorcę, czy też nie, mówią to samo. Mianowicie, że nie ma idealnego zestawu cech, ale są cechy, które pomagają w byciu przedsiębiorczym, m.in. takie jak: wyczucie rynku, opieranie decyzji na wynikach z rynku, zaangażowanie, pasja, entuzjazm". W dyskusji poruszano także m.in. kwestie sukcesji, akumulacji kapitału czy strategii firm.

III dzień

W sesji "Problemy ruchu samochodowego w centrach miast" jako ekspert zabrał głos prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek. W dyskusji poruszono między innymi tematy stref wyłączonych z ruchu i stref parkowania, opłat za wjazd do centrów miast, współużytkowania samochodów, czyli tzw. carsharing’u.

Prof. Jacek Szołtysek, rozpoczął wypowiedź słowami: "W kwestii mobilności, najpierw musimy, jako miasto, zdecydować, jaką strategię przyjmujemy. Dwie skrajne strategie to: miasto wyłącznie dla samochodów i miasto wyłącznie dla pieszych (...) Musimy znaleźć złoty środek". W dalszej części dyskusji mówił: "Jeszcze 10 lat temu samochód był wyznacznikiem prestiżu. Obecnie bardziej przychylamy się do koncepcji współdzielenia (...)". Na pytanie "jaka powinna być przestrzeń miejska?" odpowiedział: "Miasto jest przestrzenią wspólną. Powinniśmy ją redefiniować. Nie mamy koncepcji uniwersalnej. Każde miasto będzie inne". Kontynuował, podkreślając: "Dyskutujemy o ograniczonym wachlarzu pewnych narzędzi, które mają spowodować zmianę zachowań mieszkańców. Ale spowodowanie zmiany zachowania poprzez przymus nigdy nie jest dobre, bo to się obróci przeciwko tym, którzy te działania podejmują (...) Trzeba szukać takich zachęt, które spowodują zmianę zachowań."

W roli eksperta w sesji "Finansowanie systemu ochrony zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy" wystąpiła natomiast prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych. Podczas sesji rozmawiano m.in. o wyzwaniach służby zdrowia, alokacji środków w systemie ochrony zdrowia, ubezpieczeniach i potrzebach zdrowotnych.

Prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka, rozpoczynając swoją wypowiedź, powiedziała: "Doskonale wiemy, że każde pieniądze w systemie zdrowia mogą być wydane. Patrząc, jak wygląda dynamika zmiany, widzimy, że z roku na rok tych pieniędzy przybywa lawinowo. Z drugiej strony mamy satysfakcję klienta. Klient, czyli obywatel, jest głęboko niezadowolony z rezultatów, które system daje. Co zatem można byłoby zrobić? - dołożyć współpłacenie, doprowadzając do tego, by obywatel poczuł się odpowiedzialny za kształtowanie swojego statusu zdrowotnego, za własne zdrowie." Nawiązując do tematu Dodatkowych Ubezpieczeń Zdrowotnych [DUZ], mówiła: "DUZ wcale nie negują zasad solidaryzmu społecznego, wręcz go wzmacniają. Osoby, które decydują się na DUZ i korzystają z tych świadczeń, niejako zwalniają kolejkę w systemie publicznym". Kończąc, prof. Frączkiewicz-Wronka podsumowała: "Reasumując - inna alokacja, ale przy wprowadzeniu mechanizmu współodpowiedzialności obywatela za swoje zdrowie i dozwoleniu ubezpieczeniu zdrowotnemu na granie roli płatnika na rynku, z korzyścią dla całego społeczeństwa."

Biorąc pod uwagę wpływ Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kształt Europejskiego Kongresu Gospodarczego, warto przypomnieć, że w Radzie EEC zasiada Rektor UE Katowice dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, a studenci co roku uczestniczą w projekcie EEC – Liderzy przyszłości.

Kongresowi towarzyszyły V edycja projektu EEC – Liderzy Przyszłości, czyli dwa dni spotkań studentów z liderami świata biznesu, polityki i mediów, odbywające się na UE Katowice (14-15 maja) oraz IV edycja European Start-up Days, spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, które odbywało się w katowickim Spodku (14-15 maja).

Zobacz relację z EEC Liderzy Przyszłości

Pisząc o udziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w EEC, nie sposób pominąć także aktywnej roli pracowników największych firm i instytucji, będących absolwentami UE Katowice, których licznie można było spotkać w hali wystawienniczej podczas towarzyszących Kongresowi targów. W strefie European Start-up Days w Spodku zlokalizowane było także stoisko promocyjne UE Katowice.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, sesja: "Reforma szkolnictwa wyższego"

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE, sesja: "Reforma szkolnictwa wyższego"

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek, sesja: "Studenci zagraniczni (...)"

Kierownik Katedry Logistyki Społecznej prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, sesja: "Miasta – generatory rozwoju"

Kierownik Katedry Logistyki Społecznej prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, sesja: "Problemy ruchu (...)"

Prodziekan ds. Rozwoju prof. dr hab. Wojciech Dyduch, sesja: "Moje królestwo. Modele, style, generacje (...)"

Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, sesja: "Finansowanie systemu ochrony zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy"

Stoisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podczas European Startup Days