Uchwalenie Planu strategicznego Uniwersytetu

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które odbyło się w czwartek 1 lipca 2021 r. podjęto uchwałę zmieniającą Strategię Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018-2025 oraz uchwałę w sprawie uchwalenia Planu strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od samego początku swego istnienia pełnił zaszczytną i odpowiedzialną służbę na rzecz wysoce zurbanizowanego i uprzemysłowionego regionu Śląsko-Zagłębiowskiego oraz całego kraju.

Przez 85 lat swego funkcjonowania odgrywał ważną rolę w kształceniu kadr dla gospodarki i społeczeństwa oraz prowadzeniu badań z zakresu nauk ekonomicznych. W tym czasie Uczelnia wypracowała swoją markę, rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale także w środowisku zagranicznym - markę, która utożsamiana jest dzisiaj z nowoczesnym kształceniem i innowacyjnymi badaniami naukowymi, ścisłą współpracą z otoczeniem oraz odpowiedzialnością za zrównoważony rozwój regionu.

Mając świadomość, że najbliższe lata przyniosą znaczące zmiany wynikające z postulatów zrównoważonego rozwoju, które wpłyną nie tylko na rozwój szkolnictwa wyższego, ale także na całą gospodarkę oraz rynek pracy, stajemy przed koniecznością odpowiedzialnego uszczegółowienia naszej Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025. Pozwoli to na lepsze wyjście naprzeciw nowym potrzebom i wyzwaniom, jakie stawia przed nami Zielona i Cyfrowa Gospodarka.

Dokument Plan Strategiczny UEKat 2025 uszczegóławia zapisy Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025, w tym wyznacza cele operacyjne i projekty Uczelni na najbliższe 5 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z misją, wartościami i wizją oraz priorytetami i celami strategicznymi Uniwersytetu:

Misja UE Katowice 2025 nawiązuje bezpośrednio do misji przyjętej w Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025 i brzmi następująco:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w odpowiedzialny i profesjonalny sposób prowadzi badania naukowe oraz kształci kadrę o wysokich kwalifikacjach z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, logistyki, administracji oraz informatyki i komunikacji. Jako wspólnota akademicka utożsamiamy się z dynamicznie rozwijającym się regionem i otoczeniem, oferując uczenie przez całe życie oraz wspierając przedsiębiorczość, biznes i sektor publiczny. Jesteśmy uczelnią otwartą na współpracę międzynarodową i ekspercką. Tworzymy społeczność opartą na wspólnych wartościach i zaufaniu, umożliwiamy wyrównywanie szans i przeciwdziałamy wszelkim formom wykluczenia.  

Misja UE Katowice 2025 oparta jest na sześciu wartościach

 1. Profesjonalizm (P): zapewniamy wysoki poziom wiedzy i kompetencji naszym studentom, wykorzystując nowoczesne narzędzia oraz technologie; dbamy o ciągły i odpowiedzialny rozwój zawodowy naszej kadry; modernizujemy infrastrukturę i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych interesariuszy.
 2. Innowacyjność (I): angażujemy się w innowacyjne badania, odkrywanie nowej wiedzy, jej rozpowszechnianie, a przede wszystkim tworzenie z niej użytecznej wartość; rozwijamy centra doskonałości naukowej oraz strefy dla nauki i dydaktyki; oferujemy atrakcyjne formy kształcenia, przyczyniając się do twórczego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz świata.
 3. Otwartość (O): poszukujemy nowych idei i pomysłów oraz ambitnych wyzwań, stawiając na różnorodność oraz elastyczność w działaniu; naszym celem jest poszerzanie wiedzy oraz współdzielenie się osiągnięciami.
 4. Współpraca (W): funkcjonujemy w regionie podlegającym dynamicznej transformacji, inicjujemy i współtworzymy partnerskie oraz strategiczne relacje z interesariuszami z kraju i za granicy; oceniamy się przez pryzmat sukcesów naszych partnerów, pracowników oraz studentów.
 5. Zaangażowanie (Z): włączamy się w prace na rzecz rozwoju regionu i kraju, aktywnie wspieramy rozwój istotnych społecznie przedsięwzięć oraz liczymy się z głosem otoczenia; przyczyniamy się do budowy społeczeństwa wiedzy przygotowanego do życia w szybko zmieniającym się otoczeniu oraz cyfrowym świecie otwartym na wyzwania zielonej gospodarki.
 6. Wrażliwość (W): jesteśmy świadomi potrzeb otoczenia i przeciwdziałamy wszelkim formom wykluczenia; wspieramy rozwój postaw obywatelskich, jesteśmy etyczni i transparentni w swoich działaniach.

Wizja UE Katowice 2025 w sposób bezpośredni nawiązuje do wizji Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025 i została sformułowana następująco:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to centrum życia studencko-naukowo-biznesowego. To społeczność akademicka otwarta na współpracę z otoczeniem, która tworzy i wdraża wiedzę ekonomiczną oraz menedżerską na rzecz rozwoju regionu, kraju i zagranicy.

Realizacja wizji UE Katowice 2025 wiąże się w szczególności z: 

 • wzmocnieniem prestiżu/pozycji Uczelni, zarówno na terenie Polski Południowej, jak i wśród uczelni ekonomicznych w kraju;
 • unowocześnieniem i zindywidualizowaniem oferty dydaktycznej Uczelni, w tym nawiązaniem szerszej współpracy z praktyką gospodarczą, stosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz personalizacją procesu kształcenia studenta;
 • skoncentrowaniem badań na kluczowych specjalizacjach naukowych, rozwijanych w ramach wydziałów, katedr oraz centrów doskonałości naukowej i stwarzających potencjał do bycia liderem w kraju, a także wyróżniania się za granicą;
 • umiędzynarodowieniem oferty dydaktycznej i działalności naukowej, w tym zwiększeniem otwartości na wszechstronne relacje ze studentami, wykładowcami, naukowcami z zagranicy;
 • inicjowaniem i rozwijaniem współpracy eksperckiej i dydaktycznej z sektorem biznesu oraz instytucjami publicznymi, a także transferowaniem rezultatów badań do praktyki gospodarczej;
 • stworzeniem przyjaznego środowiska do pracy, studiowania oraz prowadzenia działalności projektowej, doradczej, a także otwartością na wyzwania społeczności lokalnej i regionu;
 • zapewnieniem skutecznego wsparcia administracyjno-organizacyjnego w procesach dydaktycznych, naukowo-badawczych i eksperckich, w tym oferowaniem atrakcyjnych ścieżek kariery zawodowej w połączeniu z atrakcyjnym systemem motywowania i nagradzania;
 • unowocześnieniem infrastruktury, w tym modernizacją i rozbudową dotychczasowej substancji lokalowej i dopasowanie jej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, zwiększeniem dostępności do przyjaznych rozwiązań ICT, platform e-learningowych oraz różnorodnych baz danych, portali i repozytoriów wiedzy. 

Priorytety i cele strategiczne

Zaprezentowaną wizja oraz wartości UE Katowice 2025 realizujemy w ramach 3 priorytetów dziedzinowych (P) akcentowanych w Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025: 

Uszczegółowienie tego priorytetu wiąże się z:

 • opracowaniem hybrydowego modelu kształcenia POSTCOVID ukierunkowanego, z jednej strony na wykorzystanie wirtualnych platform nauczania i nowoczesnego oprogramowania, z drugiej zaś na rozwój twórczego myślenia oraz adaptacyjnego zachowania i pracy zespołowej;
 • opracowaniem polityki grantowej promującej stosowanie innowacyjnych metod kształcenia oraz nagradzanie pracowników za uzyskiwanie wysokich ocen od studentów;
 • wzmocnieniem i uatrakcyjnieniem oferty dydaktycznej, w szczególności na II stopniu kształcenia, w tym otwarcie na doskonalenie istniejących oraz podejmowanie nowych atrakcyjnych kierunków studiów;
 • stworzeniem podstaw i warunków do ubiegania się o patronaty i akredytacje branżowe kierunków studiów;
 • przygotowaniem polityki dydaktycznej oraz systemu doskonalenia jakości kształcenia;
 • zapewnieniem atrakcyjnych warunków dla rozwijania aktywności studentów;
 • monitorowaniem potrzeb rynku pracy oraz orientowaniem programów kształcenia na potrzeby praktyki gospodarczej, w tym biznesu;
 • realizacją programu tutoringu, programu indywidualnych ścieżek kariery studenta wraz z programem wsparcia karier;
 • aktualizacją regulaminu stypendialnego;
 • badaniem opinii studentów na temat procesu kształcenia i jakości programów studiów, a także satysfakcji absolwentów;
 • promowaniem współpracy ze szkołami średnimi oraz prowadzeniem Programu Uniwersytet Talentów. 

Uszczegółowiony drugi priorytet oznacza: 

 • opracowanie zasad tworzenia i funkcjonowania centrów doskonałości naukowej (CDN), skupionych wokół kluczowych oraz innowacyjnych specjalności naukowych inicjujących tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych;
 • opracowanie spójnego i transparentnego systemu motywacyjnego, wspierającego rozwój aktywności naukowo-projektowych;
 • wdrożenie szerokiej oferty grantowej dla pracowników oraz doktorantów i studentów;
 • włączanie partnerów z otoczenia biznesowego w projekty badawczo-rozwojowe oraz popularyzacja osiągnięć naukowo-badawczych UE Katowice;
 • podniesienie rangi czasopisma Journal of Economics and Managment oraz stworzenie warunków do rozwoju nowych czasopism;
 • zapewnienie dostępu do bazy wiedzy Uczelni na zasadach open access, w tym stworzenie repozytorium prac naukowych powstałych w ramach UE Katowice. 

Uszczegółowienie ostatniego z priorytetów dziedzinowych wiąże się z:

 • realizacją przedsięwzięć B2B i B2A w obszarze projektów badawczo-rozwojowych, eksperckich i konsultingowych, w tym finansowanych z perspektywy 2021-2027;
 • opracowaniem modelu długookresowej współpracy z otoczeniem, opartej na wspólnych projektach i inicjatywach;
 • łączeniem partnerów biznesowych oraz studentów w ramach Akademii Kariery i Biznesu;
 • utworzeniem Konwentu Uczelni skupiającego strategicznych partnerów;
 • monitorowanie potrzeb biznesu i administracji;
 • współpracą z biznesem i administracją w zakresie oferty dydaktycznej - rozwój studiów podyplomowych i szkoleń, przygotowanie programu MBA oraz licencjonowanych programów studiów podyplomowych.  

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025 priorytety dziedzinowe wzmocnione są przez 3 priorytety horyzontalne (PH):

Jej uszczegółowienie oznacza:

 • wprowadzenie zintegrowane podejścia do umiędzynarodowienia dydaktyki, nauki oraz współpracy z biznesem;
 • wdrażanie światowych standardów i kanonów prowadzenia zajęć dydaktycznych, badań naukowych, kształtowania ścieżek rozwoju kariery zawodowej oraz przeprowadzania awansów naukowych w kontekście doświadczeń internacjonalizacji;
 • utworzenie nowych przestrzeni związanych z obsługą internacjonalizacji welcome points;
 • stworzenie podstaw i warunków do ubiegania się o akredytacje międzynarodowe;
 • zatrudnienie i angażowanie pracowników z zagranicy w obszarze dydaktyki;
 • włączanie partnerów zagranicznych do prowadzenia wspólnych badań i projektów naukowych oraz rozwojowych;
 • uruchomienie programu studiów w Szkole Doktorskiej w języku angielskim;
 • opracowanie programu zachęcającego do wyjazdów i odbywania staży zagranicznych, w tym wyjazdów długookresowych;
 • poprawę umiejętności językowych i znajomości różnic kulturowych wśród pracowników Uczelni. 

Zgodnie z uszczegółowieniem oznaczającym odpowiedzialne przywództwo, ukierunkowane na partycypacyjny styl zarządzania oraz zrównoważony rozwój kapitału intelektualnego i infrastruktury materialnej, a także wspieranie pracowników w pracach administracyjnych. Sprawność zarządzania wiąże się z: 

 • opracowaniem zrównoważonej polityki kadrowej i motywacyjnej oraz nowego systemu świadczeń socjalnych;
 • modyfikacją Statutu, Polityki Kadrowej, Regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania;
 • stworzeniem atrakcyjnego systemu rekrutacji oraz awansowania dla pracowników;
 • stworzeniem nowych Zasad oceny osiągnięć;
 • prowadzeniem prac inwestycyjnych oraz zakupem wyposażenia, w tym dostosowaniem Uczelni do osób ze szczególnymi potrzebami;
 • zapewnieniem spójnego przekazu promocyjnego, w tym obecność ekspertów Uczelni w mediach oraz przygotowanie Planu promocji i strategii komunikacji;
 • podejmowaniem działań na rzecz rozwoju kapitału społecznego Uczelni;
 • wzmocnieniem obszarów wsparcia dla działalności dydaktycznej, naukowej, internacjonalizacji;
 • zakupem i wdrożeniem nowych systemów informatycznych do obsługi dziekanatu oraz innych jednostek;
 • wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentacji – PaperLess University;
 • wdrożeniem portalu pracownika;
 • opracowaniem systemu Business Intelligence Pulpit Rektorski oraz innych aplikacji, umożliwiających badanie opłacalności prowadzenia różnych kierunków studiów, przeprowadzanie ocen pracowniczych, wielowymiarowych analiz finansowych;
 • modernizacją i rozbudową Kampusu Katowickiego - Bogucicka oraz stworzeniem nowych przestrzeni do pracy i odpoczynku, w tym do pracy zdalnej oraz colaborative labs.

Jej uszczegółowienie polega na:

 • przygotowaniu Strategii społecznie odpowiedzialnej Uczelni;
 • opracowaniu nowego Kodeksu etyki, wraz z włączeniem zagadnień etycznych i związanych z odpowiedzialnością społeczną do Polityki dydaktycznej, Polityki kadrowej, Regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania;
 • prowadzeniu badań potrzeb i oczekiwań interesariuszy Uczelni oraz polityki współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działań prospołecznych;
 • podejmowaniu projektów badawczych w dziedzinie społecznej odpowiedzialności;
 • opracowaniu Polityki zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania Uczelni.