Uchwalono nowy Statut UE Katowice

W czwartek 30 maja Senat Uczelni bezwzględną większością głosów przyjął nowy Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przepisy wprowadzające. Projekt statutu był konsultowany ze społecznością akademicką, pozytywnie zaopiniowała go również Rada Uczelni. Nowy statut zacznie obowiązywać z dniem 1 października 2019 r.


Przygotowanie tego najważniejszego na Uczelni aktu prawnego poprzedziły liczne dyskusje i spotkania. Społeczność akademicka miała możliwość zapoznania się z projektem oraz zgłaszania propozycji. W procesie konsultacji zgłoszono ponad 250 uwag, w efekcie czego przyjęto Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w obecnej formie. Statut został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej

Uniwersytet zobowiązany był do uchwalenia nowego statutu wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". Zgodnie z zapisami ustawy, statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w szczególności:

 • sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni;
 • skład rady uczelni oraz senatu;
 • zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów;
 • zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni;
 • typy jednostek organizacyjnych uczelni;
 • funkcje kierownicze w uczelni;
 • zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływania;
 • tryb nadawania tytułu doktora honoris causa;
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię;
 • zasady dysponowania mieniem uczelni;
 • tryb nadawania regulaminu organizacyjnego;
 • przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.