Uczelniany mediator na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

W nawiązaniu do pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 23 czerwca 2020 r., kierowanego do rektorów polskich uczelni w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej niepokojącymi sygnałami, dotyczącymi występowania różnego rodzaju nieprawidłowości w relacjach międzyludzkich, informujemy, że Rektor już 1.10.2019 r. powierzył dr hab. Katarzynie Grzybczyk, prof. UE obowiązki prowadzenia mediacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Rzecznik praw akademickich działa na rzecz społeczności uczelni jako mediator i tzw. mąż zaufania, który swoje działania przy rozwiązywaniu sytuacji spornych, jak również interpersonalnych konfliktów, opiera na poszanowaniu zasad poufności i bezstronności, tak aby wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Niezwykle istotnym aspektem działalności rzecznika akademickiego jest także jego niezależność od jednostek organizacyjnych i organów Uczelni.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach rolę mediatora pełni dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UE.

Zakres obowiązków mediatora określony jest w art. 283 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668):

  1. Mediację prowadzi się za zgodą osoby, której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, o których mowa w art. 282, oraz pokrzywdzonego.
  2. Mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora.
  3. Nauczyciel akademicki prowadzący mediację sporządza sprawozdanie z jej wyników i przekazuje je rektorowi.
  4. W przypadku gdy w wyniku mediacji zostanie zawarta ugoda, podpisuje ją również nauczyciel akademicki prowadzący mediację i dołącza do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3.
  5. W przypadku gdy w wyniku mediacji nie zostanie zawarta ugoda, rektor poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcie prowadzenia sprawy.

Kontakt

Dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UE
Mediator

Bogucicka 3, Bud. A; pok. 206
40-226 Katowice śląskie
katarzyna.grzybczyk@ue.katowice.pl
+48 32257-7007