Przejdź do menu Przejdź do treści

Utworzenie nowego Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Na mocy Zarządzenia Nr 39/23 z dnia 31 marca 2023 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Uczelni utworzony został Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. 17 maja 2023 r. JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak wręczyła oficjalnie powołanie do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału dr. hab. Adamowi Drobniakowi, prof. UE. W wydarzeniu, które odbyło się w Sali Senackiej Rektoratu, uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich i Dziekańskich Uniwersytetu.

Wniosek o utworzenie Wydziału

Wniosek o utworzenie Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zgodnie ze statutem Uczelni został złożony przez JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak. Za utworzeniem nowego Wydziału przemawia dorobek naukowy, dydaktyczny oraz ekspercki w problematyce gospodarki przestrzennej, środowiskowej i regionalnej, a także pozycja i rozpoznawalność środowiska UE Katowice wśród naukowców specjalizujących się w tego rodzaju zagadnieniach, a także podniesienie pozycji Uniwersytetu zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Władze Wydziału

17 maja 2023 r. JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak wręczyła powołanie na Dziekana Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów dr hab. Adamowi Drobniakowi, prof. UE.

Katedry 

W skład Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów wchodzą:

 1. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
 2. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
 3. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
 4. Katedra Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej (dotychczas Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
 5. Katedra Transformacji Energetycznej (nowoutworzona).

Nowa nazwa Katedry Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej w sposób bardziej adekwatny od dotychczasowej nazwy oddaje zakres przedmiotowy zainteresowań i aktywności naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych pracowników Katedry. Celem nowoutworzonej Katedry Transformacji Energetycznej jest natomiast prowadzenia badań naukowych i projektów z zakresu modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych, analizy efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, sposobów wykorzystywania nowych źródeł energetycznych, wykorzystywania nowoczesnych technologii w transformacji energetycznej oraz tworzenia regulacji prawnych i zarządczych.

Więcej informacji

Przesłanki przemawiające za utworzeniem Wydziału

Do najważniejszych przesłanek przemawiających za utworzeniem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach należą:

 1. Tematy dotyczące transformacji terytorialno-sektorowej stały się w ostatnim czasie priorytetowymi zagadnieniami, które będą przesądzać o dalszym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Waga tych tematów wzrosła szczególnie po 2015 roku, tj. po podpisaniu Porozumienia Paryskiego, Agendzie 2030 ONZ, a także po 2019 roku w związku z przyjęciem Europejskiego Zielonego Ładu. Idea transformacji łączy się bezpośrednio z dążeniem do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności do rozwoju zielonej gospodarki, odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego, budownictwa pasywnego, błękitnej i zielonej infrastruktury oraz niskoemisyjnego transportu w powiązaniu ze zrównoważoną mobilnością miejską, zagospodarowaniem miast, w tym terenów poprzemysłowych.
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach staje przed koniecznością otwarcia się na nowe interdyscyplinarne obszary badawcze, których wspólnym mianownikiem są: gospodarka, przestrzeń, region, środowisko, ekologia, energetyka oraz transformacja. Te zagadnienia powinny stać się nowymi kluczowymi specjalizacjami Uczelni. Innymi słowy, konieczne staje się zintensyfikowanie i zintegrowanie działań na rzecz rozwoju badań naukowych oraz dydaktyki, szczególnie w zakresie procesów transformacji przestrzennej, urbanistycznej, klimatycznej, energetycznej oraz sprawiedliwej gospodarki.
 3. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od ponad 30 lat prowadzi się prace naukowe, dydaktykę oraz działalność ekspercką, które wpisują się w problematykę badań strategicznych i regionalnych oraz gospodarki przestrzennej i środowiskowej. Pracownicy Uczelni, a zwłaszcza osoby wywodzące się z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych oraz Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej posiadają dorobek naukowy i ekspercki, który jest wysoko oceniany w polskim oraz zagranicznym środowisku związanym z gospodarką przestrzenną. Warto podkreślić, że ten dorobek i jego autentyczna rozpoznawalność w środowisku zaowocowały określeniem „Katowicka Szkoła Studiów Strategicznych i Regionalnych”. 
 4. Potrzeba podjęcia pilnych działań, mających na celu utworzenie nowych dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, które zostałyby objęte ewaluacją pod koniec 2025 roku. Utworzenie Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów sprzyjać będzie zintegrowaniu badaczy i większym zmotywowaniu ich do pracy na rzecz nowej dyscypliny naukowej tj. „Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna”. Wspomniana dyscyplina odróżnia się od aktualnych dyscyplin naukowych prowadzonych w Uczelni, tj. „Ekonomia i Finanse” oraz „Nauki o Zarzadzaniu i Jakości”. Nowa dyscyplina przyczyniłaby się w znaczący sposób do pożądanej dywersyfikacji specjalizacji naukowych, istotnej z punktu widzenia obowiązujących zasad ewaluacji naukowej.
 5. Podjęte w ostatnim czasie działania Uczelni, w tym działania zmierzające do utworzenia Centrum Transformacji Gospodarki, wpisują się w aktualne trendy transformacji społeczno-gospodarczej. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie utworzenia nowej przestrzeni badawczo-dydaktyczno-eksperckiej, służącej prowadzeniu badań dla całej społeczności Uczelni, w tym Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów.

Dorobek naukowy Pracowników

Wspomniany w przesłankach dorobek Pracowników przejawia się m.in.:

 • udziałem w gremiach naukowych związanych z gospodarką przestrzenną, tj. Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, European Regional Science Association, Regional Studies Association, Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN;
 • zainicjowaniem i prowadzeniem z kluczowymi ośrodkami akademickim w kraju corocznej, przechodniej konferencji Badań Miejskich i Regionalnych POLREG, wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, a także wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, corocznej konferencji MAŁE MIASTA;
 • realizacją projektów naukowo-badawczych (w tym m.in. HORYZONT) i naukowo-rozwojowych (w tym m.in. Instytutu Ochrony Środowiska i Ministerstwa Klimatu i Środowiska) odnoszących do zagadnień przestrzennych;
 • prowadzeniem kierunku studiów, tj. Gospodarka Przestrzenna oraz Gospodarka Miejska i Nieruchomości;
 • udziałem w Unii Uczelni na rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią;
 • wieloletnimi relacjami eksperckimi z instytucjami samorządu terytorialnego, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, w szczególności w województwie śląskim;
 • wieloletnim doświadczeniem w programowaniu zagadnień restrukturyzacji i transformacji terytorialno-sektorowej. Dotyczy to zarówno poziomu krajowo-sektorowego (prace realizowane dla Ministra Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), jak i regionalno-terytorialnego (prace dla poszczególnych regionów węglowych i regionów problemowych).

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystego wręczenia powołania na Dziekana Wydziału. 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3