Zarządzenie Rektora dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu

W związku z rosnącą liczbą potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w całym kraju, a także mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo społeczności akademickiej, na mocy Zarządzenia nr 129/20 podjęta została decyzja o przejściu z dniem 19 października 2020 r. do odwołania na kształcenie w formie zdalnej na studiach anglojęzycznych pierwszego i drugiego stopnia oraz w ramach wymiany międzynarodowej, jak również na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych. Jednocześnie kontynuuje się kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz realizowanie konsultacji w formie zdalnej. 

Wszystkie zajęcia, w tym m.in. wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego są udostępniane przez nauczycieli akademickich na platformie e-learningowej G Suite dla Szkół i Uczelni (Google Classroom), niezależnie od tego, czy odbywały się dotychczas stacjonarnie, czy też są realizowane zdalnie. Ponadto każde zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć w trybie zdalnym z zachowaniem interaktywnego kontaktu prowadzącego ze studentem lub uczestnikiem innych form kształcenia przy wykorzystaniu Google Meet. Z tego względu prosimy o bieżące monitorowanie maila uczelnianego w domenie @uekat.pl (konto mailowego w usłudze Google Apps) oraz platformy Google Classroom, gdzie są udostępnione materiały dydaktyczne oraz linki do zajęć prowadzonych za pośrednictwem Google Meet.

Dokładamy wszelkich starań, aby kształcenie zdalne odbywało się na najwyższym poziomie. Uniwersytet na bieżąco monitoruje również sytuację epidemiczną, a także wszelkie zalecenia władz państwowych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dziękujemy za wyrozumiałość i mamy nadzieję na rychły, ale przede wszystkim bezpieczny powrót do zajęć w trybie stacjonarnym.

Świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się co do zasady w trybie stacjonarnym, jednak w uzasadnionych przypadkach kanclerz, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy, może polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie.

W okresie, w którym w powiecie właściwym dla miejsca wykonywania pracy wprowadzono dodatkowe obostrzenia sanitarne przewidziane dla strefy żółtej lub czerwonej, kanclerz na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy może polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie w systemie rotacji pracowników, w sytuacji gdy liczba pracowników w miejscu wykonywana pracy (tj. w pomieszczeniu, w którym praca jest świadczona) jest większa niż jeden. 

Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu.

[Aktualizacja z dn. 30.11.2020 r.]

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. na mocy Zarządzenia nr 161/20 na terenie Uniwersytetu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.