Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze letnim

8 lutego 2021 r. ukazało się Zarządzenie Nr 7/21 Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Na mocy zarządzenia kontynuuje się kształcenie w formie zdalnej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.


Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze letnim

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

 • kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia odbywa się w trybie zdalnym,
 • zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w formie zdalnej,
 • praktyki na studiach odbywają się w formie ustalonej przez dziekana,
 • konsultacje odbywają się zdalnie w dotychczas obowiązującym wymiarze (co najmniej dwóch godzin dydaktycznych w tygodniu),
 • kształcenie na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej prowadzone jest w trybie zdalnym,
 • kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach prowadzone jest w trybie zdalnym,
 • zajęcia realizowane w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty, Ekonomii dla Liceum i Technikum oraz Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku są prowadzone w trybie zdalnym.

Na terenie kampusu:

 • w miejscach ogólnodostępnych oraz w miejscach i w czasie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy,
 • przy wejściach do budynków Uniwersytetu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych,
 • nakaz przestrzegania zasad dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m),
 • w komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Świadczenie pracy:

 • dydaktycznej przez nauczycieli akademickich odbywa się zgodnie z obowiązującym planem zajęć, przy czym prowadzenie zajęć w trybie zdalnym wymaga interaktywnego kontaktu prowadzącego ze studentem, doktorantem lub uczestnikiem innych form kształcenia.
 • przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się co do zasady w trybie stacjonarnym. Kanclerz, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie. Praca zdalna może być świadczona w systemie rotacji pracowników. Pracownik wykonujący pracę zdalną składa jednorazowo oświadczenie, które przekazywane jest do Biura Zarządzania Kadrami.

Więcej informacji: