Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze zimowym 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 98/20 z dnia 18 września 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Kształcenie

 1. Kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Kształcenie na studiach anglojęzycznych pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w trybie hybrydowym – część zajęć jest realizowana w trybie stacjonarnym w siedzibie Uniwersytetu, a część w trybie zdalnym.
 3. Kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej dla studentów odbywających część studiów w Uniwersytecie odbywa się co do zasady stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w formie zdalnej.
 5. Praktyki na studiach odbywają się w formie ustalonej przez dziekana.
 6. Konsultacje odbywają się zdalnie w dotychczas obowiązującym wymiarze (co najmniej dwóch godzin dydaktycznych w tygodniu), w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia na jego profilu na stronie internetowej Uniwersytetu.
 7. Kształcenie na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej odbywa się stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu.
 8. Kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach prowadzone jest w trybie zdalnym. Ze względu na specyfikę poszczególnych programów studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń dopuszcza się organizację części lub całości zajęć w siedzibie Uniwersytetu.
 9. Zajęcia realizowane w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty oraz Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku są prowadzone w trybie zdalnym, natomiast zajęcia w ramach Ekonomii dla Liceum i Technikum – w trybie hybrydowym.
 10. Do wszystkich zajęć w Uniwersytecie prowadzonych w trybie stacjonarnym lub zdalnym należy wykorzystywać platformę e-learningową G Suite dla Szkół i Uczelni.
 11. Świadczenie pracy dydaktycznej przez nauczycieli akademickich odbywa się zgodnie z obowiązującym planem zajęć, przy czym prowadzenie zajęć w trybie zdalnym wymaga interaktywnego kontaktu prowadzącego ze studentem lub uczestnikiem innych form kształcenia z wykorzystaniem Google Meet.

Zasady funkcjonowania na terenie Uniwersytetu

 1. Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia w trakcie odbywania zajęć w siedzibie Uniwersytetu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach w przypadku niestosowania się do wymogów i zaleceń władz Uniwersytetu, w szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych, dezynfekcji rąk oraz zachowania zalecanego dystansu społecznego.
 2. Na terenie Uniwersytetu w miejscach ogólnodostępnych oraz w miejscach i w czasie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy.
 3. Przy wejściach do budynków Uniwersytetu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych. Na terenie Uniwersytetu obowiązuje nakaz przestrzegania zasad dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m).
 4. W okresie objętym zarządzeniem obowiązuje ograniczony dostęp do budynków Uniwersytetu, utrzymuje się zamknięte wejście C oraz w weekendy wejście B do budynku N (od strony ul. Koszarowej 6, 6a), z pozostawieniem drożnego wejścia głównego A (od strony ul. Adamskiego 7).
 5. Wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę w sposób zdalny. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.
 6. Świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się w trybie stacjonarnym.

Wyjazdy, przyjazdy i wydarzenia

 1. Rektor może wyrazić indywidualną zgodę na krajowe wyjazdy studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz przyjazdy zaproszonych gości. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, decyzję w sprawie wyjazdu służbowego podejmuje kanclerz.
 2. Dopuszcza się możliwość możliwość wyjazdów zagranicznych oraz przyjazdu do Uniwersytetu osób z zagranicy.
 3. Organizowanie przez Uniwersytet wydarzeń i uroczystości w trybie stacjonarnym, w szczególności konferencji naukowych, sympozjów, wykładów otwartych, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych, wymaga uzyskania zgody rektora.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dostępne są w Zarządzeniu Rektora nr 98/20 oraz w załącznikach do Zarządzenia:

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca