Przejdź do menu Przejdź do treści

Staże dydaktyczne krajowe i zagraniczne w ramach projektu POWER - Kompetencje

CEL 

Celem staży jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych, w tym: nowoczesnych metod kształcenia, technik oraz narzędzi nauczania, co przyczyni się do:

 • udoskonalenia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego realizowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 • poprawy jakości kształcenia studentów,
 • wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uniwersytetu,
 • wzrostu konkurencyjności Uniwersytetu na krajowym i zagranicznym rynku.

UWAGA: Staż nie polega na prowadzeniu przez stażystę zajęć dydaktycznych.

DLA KOGO

O udział w krajowych lub zagranicznych stażach dydaktycznych mogą ubiegać się pracownicy spełniający jednocześnie wszystkie trzy kryteria

 • będący nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne,
 • nieposiadający stopnia doktora albo posiadający stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat w momencie przystąpienia do rekrutacji,
 • zatrudnieni w Uniwersytecie na stanowisku asystenta lub adiunkta na podstawie umowy o pracę.

Każda osoba zakwalifikowana do Projektu może uczestniczyć tylko w jednym stażu dydaktycznym w ramach Projekt

CZAS TRWANIA

Staże, zarówno krajowe, jak i zagraniczne trwać będą od tygodnia do dwóch tygodni (minimum 7 dni, maksimum 14 dni), przy czym minimalny wymiar stażu będzie wynosił 20 godzin dydaktycznych tygodniowo.

W przypadku staży trwających tydzień czasu minimalny czas realizacji stażu w instytucji przyjmującej to 5 dni oraz 2 dni na podróż, tak aby łącznie wymiar stażu nie był krótszy niż 7 dni. W przypadku dłuższych staży również maksymalnie 2 dni mogą być przeznaczone na podróż do i z miejsca realizacji stażu.

GDZIE 

Stażysta sam znajduje uczelnię, która przyjmie go na staż. 

Staż może być realizowany w krajowej lub zagranicznej uczelni (znajdującej się na terenie Unii Europejskiej).

Stażysta w umowie oświadcza, że:

·       nie pozostaje z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej,

·       nie jest właścicielem podmiotu przyjmującego na staż ani nie zasiada w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż,

·       nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, z żadną z osób zasiadających w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż ani z opiekunem stażysty wyznaczonym przez podmiot przyjmujący na staż.

WARUNKI FINANSOWE

Zgodnie z budżetem Projektu staże dydaktyczne realizowane są w oparciu o następujące zasady finansowe: 

1. Staże krajowe stacjonarne

Stażyście pokrywane są koszty podróży do miejsca odbywania stażu oraz koszty utrzymania i zakwaterowania w trakcie odbywania stażu.

W ramach kosztów utrzymania przewidziano dla stażysty dietę dzienną w wysokości 30 zł oraz kwotę na pokrycie kosztu transportu lokalnego w wysokości 6 zł na dzień. Stażyście pokrywane są także koszty podróży w obie strony, najtańszym środkiem transportu. Co do zasady akceptowana jest podróż zbiorowymi środkami transportu publicznego. W uzasadnionych przypadkach, gdy system połączeń operatorów publicznego transportu zbiorowego na danym terenie jest niewydolny, możliwa jest podróż prywatnym środkiem transportu rozliczana do wysokości ceny biletu komunikacji publicznej. Ponadto stażyście pokrywany jest koszt zakwaterowania w pokoju 1-osobowym w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym, w maksymalnej wysokości 250 zł za jeden nocleg.

2. Staże zagraniczne stacjonarne

Stażysta otrzymuje stypendium stażowe na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w wysokości jednej diety pobytowej kraju, w którym realizuje staż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r., poz. 167). Stażyście pokrywane są także koszty podróży w obie strony najtańszym środkiem transportu.

3. Krajowe i zagraniczne staże w formie zdalnej

W związku z tym, że Stażysta nie ponosi kosztów związanych z podróżą i pobytem w miejscu odbywania Stażu, Stażyście nie przysługuje dofinansowanie z tego tytułu.

REKRUTACJA TRWA DO 22 KWIETNIA BR.

Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą w formie papierowej w Biurze Współpracy Międzynarodowej, budynek „R” pok. 1/22; ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

ETAPY REALIZACJI

Etap 1: Złożenie dokumentów

Kompletne i podpisane dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Biurze Współpracy Międzynarodowej, budynek „R” pok. 1/22;  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W przypadku staży zagranicznych wymagana jest znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem, który należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.

Etap 2: Ocena formalna

Zgłoszenia Kandydatów podlegają ocenie formalnej, której dokonuje Koordynator modułu.

Ocenie formalnej podlega:

1.       terminowość złożenia dokumentów aplikacyjnych,

2.       kompletność dokumentacji aplikacyjnej,

3.       zgodność złożonych dokumentów z aktualnie obowiązującymi formularzami,

4.       kompletność wymaganych podpisów,

5.       spełnienie warunku, o którym mowa powyżej w sekcji „DLA KOGO”

Etap 3: Ocena merytoryczna

Zgłoszenia Kandydatów podlegają ocenie merytorycznej. Warunkiem dopuszczenia dokumentacji aplikacyjnej do oceny merytorycznej jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

Oceny merytorycznej zgłoszeń będzie dokonywała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora na potrzeby realizacji Projektu, w składzie:

 1. Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej (Przewodniczący Komisji),
 2. Koordynator modułu (Zastępca Przewodniczącego Komisji),
 3. Dziekani Wydziałów i prodziekan filii w Rybniku lub osoby przez nich wskazane (łącznie 5 osób),
 4. Przedstawiciel Biura Projektu.

Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej pięciu członków.

W przypadku kryteriów merytorycznych, ocenie Komisji Rekrutacyjnej podlegać będzie:

·     uzasadnienie wyboru uczelni, w której kandydat chce odbyć staż, w tym opis celów jakie chce zrealizować – max. 6 punktów,

·     opinia bezpośredniego przełożonego – max. 3 punkty,

·     program stażu zawierający co najmniej: termin realizacji stażu, liczbę godzin i zakres tematyczny – max. 9 punktów,

·     doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku obcym dla obcokrajowców za granicą lub w kraju (niniejsze kryterium dotyczy tylko staży zagranicznych) – max. 9 punktów,

·     znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem (niniejsze kryterium dotyczy tylko staży zagranicznych) – max. 6 punktów. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi:

1.       w przypadku rekrutacji na staże krajowe: 18,

2.       w przypadku rekrutacji na staże zagraniczne: 33. 

O pozytywnym wyniku oceny merytorycznej decyduje uzyskanie przez kandydata co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów merytorycznych.

Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, do którego dołącza się listy rankingowe Kandydatów (tworzone w oparciu o liczbę przyznanych każdemu Kandydatowi punktów; im więcej punktów zgromadzi Kandydat, tym wyższa jest jego pozycja w rankingu). Na podstawie list wyłonione zostaną osoby zakwalifikowane do udziału w stażach dydaktycznych.

Kandydaci informowani są mailowo o wyniku rekrutacji.

Etap 4: Uzgodnienia z uczelnią przyjmującą

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w stażu dydaktycznym, stażysta zobowiązany jest uzyskać zaproszenie z uczelni przyjmującej zawierające:

·      dokładny termin stażu,

·      liczbę godzin stażu (minimum 20 h dydaktycznych tygodniowo),

·      zakres zadań stażysty,

·      informację kto będzie pełnił funkcję Opiekuna Stażysty (osoba wyznaczona przez Uczelnię przyjmującą do pełnienia merytorycznego i organizacyjnego nadzoru nad Stażystą podczas realizacji Stażu. Opiekunem Stażysty nie może być osoba spokrewniona lub spowinowacona ze Stażystą; jeden Opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad dwoma Stażystami w tym samym czasie)

Etap 5: Złożenie dodatkowych dokumentów wymaganych przed wyjazdem

W przypadku staży krajowych:

·         UMOWA STAŻOWA W JĘZYKU POLSKIM

·         BILANS KOMPETENCJI

·         WNIOSEK O DELEGOWANIE W KRAJOWĄ PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ (nie dotyczy staży realizowanych w formie zdalnej)

·         DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

·         KARTA UCZESTNIKA PROJEKTU

·         OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W przypadku staży zagranicznych:

·         UMOWA STAŻOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

·         BILANS KOMPETENCJI

·         WNIOSEK O WYJAZD ZAGRANICZNY (nie dotyczy staży realizowanych w formie zdalnej)

·         DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

·         KARTA UCZESTNIKA PROJEKTU

·         OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Etap 6: Realizacja stażu

Stażysta zobowiązuje się do realizacji Stażu zgodnie z zawartą umową i zapisami zawartymi w „Regulaminie naboru i zasad realizacji krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. 

Etap 7: Zakończenie stażu

Po zakończeniu stażu stażysta zobowiązany jest dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zakończenia stażu następujących dokumentów:

W przypadku staży krajowych:

·         KARTA REALIZACJI STAŻU W JĘZYKU POLSKIM

·         RAPORT KOŃCOWY W JĘZYKU POLSKIM

·         BILANS KOMPETENCJI

·         ROZLICZENIE KRAJOWEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ (nie dotyczy staży realizowanych w formie zdalnej)

·         OŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE 

W przypadku staży zagranicznych: 

·         KARTA REALIZACJI STAŻU W JĘZYKU ANGIELSKIM

·         RAPORT KOŃCOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM

·         BILANS KOMPETENCJI

·         ROZLICZENIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO (nie dotyczy staży realizowanych w formie zdalnej)

·         OŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Szczegółowe zasady naboru i realizacji krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych określa poniższy regulamin:

Regulamin naboru i zasady realizacji krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (pobierz)

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3