Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTEKACH WYDZIAŁOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Biblioteki Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego (BW UE) w Katowicach udostępniają zbiory gromadzone przez następujące biblioteki:

  • w Katowicach:

   • Biblioteka Wydziału Ekonomii,
   • Biblioteka Wydziału Finansów i Ubezpieczeń,
   • Biblioteka Wydziału Informatyki i Komunikacji,
   • Biblioteka Wydziału Zarządzania,

  • w Rybniku:

   • Biblioteka Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku (BW BFiA).

 2. Zasady korzystania ze zbiorów Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach określają szczegółowe warunki i reguły:

  • udostępniania zasobów drukowanych i elektronicznych na miejscu,
  • wypożyczania książek na zewnątrz,
  • korzystania z wyposażenia i urządzeń BW UE.

 3. Biblioteki Wydziałowe wypełniają zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.
 4. Biblioteki Wydziałowe działają w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym, obejmującym poza nimi Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego i Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego.

ROZDZIAŁ II

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ

§2

 1. Prawo do wypożyczania zbiorów mają:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni UE,
  • studenci UE I, II, III stopnia,
  • słuchacze studiów podyplomowych UE,
  • pozostali pracownicy UE,
  • inne osoby uprawnione na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej UE.

 2. Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie identyfikującym Czytelnika:

  • w przypadku pracowników - elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna wydana przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA),
  • w przypadku studentów - elektroniczna legitymacja studencka,
  • w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych UE - poświadczenie uczestnictwa na zbiorczej liście sporządzonej i dostarczonej do wiadomości BW przez dziekanaty właściwych wydziałów UE,
  • w przypadku innych osób, figurowanie na liście uprawnionych na podstawie zgody dyrektora BG UE.

 3. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni BW UE jest posiadanie konta czytelniczego w systemie komputerowym. W celu założenia konta należy:

  • wypełnić i wysłać online formularz "Rejestracja Czytelnika" (www.http://bg.ue.katowice.pl/zapisy do biblioteki/rejestracja Czytelnika ),
  • dokonać osobiście w ciągu 14 dni od daty wysłania formularza, w Wypożyczalni BW lub CINiBA podpisania deklaracji czytelnika oraz autoryzacji danych,

   autoryzując dane należy okazać:

   

  • w przypadku pracowników UE elektroniczną kartę pracowniczą lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i dowód osobisty,
  • w przypadku studentów UE aktualną elektroniczną legitymację studencką,
  • w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych UE oraz osób uprawnionych na podstawie zgody dyrektora BG - dowód osobisty.
  • BW BFiA w Rybniku prowadzi zapisy wyłącznie pracowników i studentów WB BFiA.

 4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Wypożyczalnie BW UE o każdorazowej zmianie:

  • nazwiska,
  • adresu stałego zamieszkania,
  • adresu e-mail,
  • kierunku studiów.

§3

Czytelnik traci uprawnienia do korzystania z Wypożyczalni:

 • w przypadku pracowników - z dniem rozwiązania stosunku pracy,
 • w przypadku studentów I, II, III st., uczestników studiów podyplomowych oraz osób uprawnionych na podstawie zgody dyrektora BG - jeśli ważność konta nie została przedłużona na kolejny okres lub z dniem ukończenia studiów.

§4

Likwidacja konta bibliotecznego następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich Bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno - informacyjnego.

Podstawą rozliczenia konta jest:

 • w przypadku pracowników - karta obiegowa,
 • w przypadku studentów I, II, III stopnia - karta obiegowa,
 • w przypadku uczestników studiów podyplomowych - informacja uzyskana z dziekanatu właściwego wydziału o zbliżającym się terminie zakończenia studiów,
 • w przypadku osób uprawnionych na podstawie zgody dyrektora BG - informacja uzyskana od pracownika naukowo-dydaktycznego, który wnioskował do dyrektora BG o zgodę na wypożyczanie.

Likwidacja konta bibliotecznego w BW BFiA w Rybniku dotyczy wyłącznie pracowników i studentów BW BFiA w Rybniku.

§5

W Bibliotekach Wydziałowych UE nie wypożycza się:

 • księgozbioru przeznaczonego do korzystania na miejscu, oznaczonego paskiem w kolorze czerwonym lub w przypadku zbiorów w Rybniku księgozbioru podręcznego (dokumenty posiadające status: "udostępnianie - wolny dostęp" lub "do korzystania na miejscu"),
 • czasopism naukowych,
 • prasy codziennej,
 • płyt CD ( z wyjątkiem BW BFiA w Rybniku).

§6

 1. Limity wypożyczeń w BW UE w Katowicach i w Rybniku nie są wliczane w limity wypożyczeń w BG UE (CINiBA).
 2. Limity oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w BW UE są następujące:

  • w Katowicach:

   • pracownicy naukowo-dydaktyczni UE - 50 książek na 16 tygodni (wyjątek stanowią książki zakupione ze środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe, wówczas istnieje możliwość wypożyczenia danej pozycji na okres 52 tygodni oraz dokonania 3-krotnej prolongaty na 52 tygodnie każdorazowo),
   • pozostali pracownicy UE - 10 książek na 16 tygodni,
   • studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UE - 10 książek na 4 tygodnie,
   • osoby uprawnione na podstawie zgody dyrektora BG UE - 5 książek na 4 tygodnie.

  • w Rybniku:

   • pracownicy naukowo-dydaktyczni UE -  20 książek na 16 tygodni,
   • pozostali pracownicy UE -  20 książek na 10 tygodni,
   • studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UE -  10 książek na 8 tygodni.

 3. Czytelnik może 3-krotnie prolongować termin zwrotu wypożyczonych książek:

  • w BW w Katowicach 3-krotnie, online, telefonicznie, mailem lub osobiście,
  • w BW BFiA w Rybniku jednokrotnie, telefonicznie, mailem lub osobiście.

 4. Prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:

  • dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
  • konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieregulowanymi opłatami,
  • książka nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika.

 5. W uzasadnionych przypadkach BW UE mogą zwrócić się do czytelnika z prośbą o zwrot wypożyczonych książek przed upływem wyznaczonego terminu. 
 6. Na zewnątrz wypożycza się książki oznaczone w katalogu komputerowym jako "dokumenty przeznaczone do wypożyczania".

  Wypożyczeń dokonuje się przez:

  • wolny dostęp do półek, a następnie przedłożenie wybranych publikacji dyżurującemu bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczenia na koncie czytelnika,
  • książki dostępne, przeznaczone do wypożyczania przez wolny dostęp nie mogą być zamawiane online przez katalog komputerowy lub w innym trybie.
  • Książki przeznaczone do wypożyczania zlokalizowane w Magazynie Bibliotek Wydziałowych wypożycza się przez:
  • złożenie zamówienia on-line przez katalog komputerowy (BW w Katowicach), w BW BFiA w Rybniku tradycyjnie u dyżurującego bibliotekarza,
  • w wyjątkowych przypadkach możliwe jest złożenie tradycyjnego zamówienia na druku zamówienia w Czytelni i Wypożyczalni BW w Katowicach (pierwszeństwo wypożyczenia przysługuje w tym przypadku czytelnikowi, który złożył zamówienie na ten sam egzemplarz online przez katalog komputerowy).
  • Książki wypożyczone ze zbiorów BW w Katowicach można rezerwować wyłącznie online przez katalog komputerowy. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji dokonanej przez czytelnika.

 7. Książki ze zbiorów BW BFiA w Rybniku nie mogą być zamawiane, rezerwowane i prolongowane online.
 8. Odbiór książek zamówionych w Wypożyczalni Bibliotek Wydziałowych w Katowicach następuje:

  • najwcześniej 1 godzinę od złożenia zamówienia,
  • najpóźniej po upływie 7 dni od złożenia zamówienia - w przypadku nieodebrania zamówionych materiałów w tym terminie, konto czytelnika zostaje zablokowane na 14 dni.

 9. Zwrotu wypożyczonych dokumentów dokonuje się w Wypożyczalni BW, w której dokonano wypożyczeń.
 10. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych dokumentów ponosi właściciel konta bibliotecznego.
 11. Czytelnikom, którzy udostępnili swój adres email wysyłane są przez system komputerowy - komunikaty:

  • o zbliżającym się terminie zwrotu oraz
  • o rozpoczęciu naliczania kary za nieterminowy zwrot w BW w Katowicach.

 12. Biblioteki Wydziałowe nie ponoszą odpowiedzialności za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, niezależnie od przyczyn, które uniemożliwiły wygenerowanie przypomnienia przez system komputerowy.
 13. Biblioteki Wydziałowe realizują wypożyczenia międzybiblioteczne.

§7

 1. Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonego dzieła; wszelkie zauważone defekty należy zgłaszać bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia.
 2. Wszystkie wypożyczenia w Bibliotekach Wydziałowych UE rejestrowane są komputerowo.
 3. Do obowiązku Czytelnika należy sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego po każdej transakcji. Wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie zgłaszać w Wypożyczalni BW.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

§8

 1. W Bibliotekach Wydziałowych UE zbiory mogą być udostępniane na miejscu.
 2. Zbiory zgromadzone w BW mogą być udostępniane po dopełnieniu przez Czytelnika obowiązujących w Bibliotece formalności.

  Użytkownik czytelni zobowiązany jest do:

  • pozostawienia w szatni wierzchnich okryć , teczek, toreb, plecaków itp.
  • zachowania ciszy.

 3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu odbywa się na zasadach wolnego dostępu do półek. Po skorzystaniu ze zbiorów Czytelnik odkłada wykorzystane materiały biblioteczne na wyznaczone do tego celu miejsce.
 4. Materiały biblioteczne przeznaczone do korzystania na miejscu znajdujące się w Magazynie BW w Katowicach można zamawiać on-line bądź na drukach zamówień.

  Czytelnia realizuje tego samego dnia zamówienia złożone najpóźniej na 1 godz. przed zamknięciem BW.

 5. Zamówienia na prace doktorskie i prace naukowo-badawcze w wersji papierowej można składać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail, z jednodniowym wyprzedzeniem. Z w/w prac naukowych można korzystać tylko na miejscu w BW w Katowicach, w odniesieniu do prac doktorskich - po podpisaniu przez Czytelnika wniosku z godnie z Zarządzeniem nr 59/14.
 6. Biblioteki Wydziałowe udostępniają rozprawy doktorskie przed publiczną obroną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z wersjami drukowanymi rozpraw można zapoznać się do dnia obrony w BW w Katowicach, po okazaniu dokumentu tożsamości.
 7. Rozprawy doktorskie udostępniane są w wyznaczonym miejscu w BW w Katowicach bez prawa do kopiowania.
 8. Szczegółowe zasady udostępniania rozpraw doktorskich reguluje Zarządzanie Rektora nr 59/14 w sprawie zasad tworzenia bezy prac doktorskich oraz ich udostępniania w Bibliotekach Wydziałowych Uniwersytetu.
 9. Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim zgłoszeniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.
 10. Wynoszenie materiałów przeznaczonych do korzystania na miejscu poza Bibliotekę bez powiadomienia dyżurującego bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.
 11. Biblioteki Wydziałowe umożliwiają reprodukowanie dokumentów na miejscu lub na zewnątrz. W przypadku dokonywania przez Czytelnika reprodukcji dokumentów na zewnątrz, konieczne jest pozostawienie dokumentu tożsamości wraz z rewersem u dyżurującego bibliotekarza.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW CYFROWYCH

§9

 1. W Bibliotekach Wydziałowych można korzystać:

  • ze stanowisk komputerowych ogólnie działających w chronionej sieci uniwersyteckiej,
  • z własnych komputerów przenośnych.

 2. Stanowiska komputerowe w sieci BW UE są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do realizacji programu studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych, a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie UE. Użytkownicy komputerów są zobowiązania do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Stanowiska komputerowe przeznaczone dla Czytelników stanowią ogólnodostępną i integralną część Bibliotek Wydziałowych.
 4. Zasady porządkowe:

  • czas dostępu do stanowisk komputerowych nie jest limitowany, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy,
  • dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji,
  • wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

 5. Użytkownicy korzystający z własnego sprzętu korzystać mogą z bezprzewodowego Internetu. Możliwy jest dostęp do sieci:

  • nieautoryzowanej (bez możliwości korzystania z baz danych oraz serwisów prenumerowanych przez UE),
  • autoryzowanej, która umożliwia korzystanie z baz danych pod warunkiem uwierzytelnienia, czyli wpisania loginu i hasła.

 6. Korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości z odpowiedzialnością karną włącznie.
 7. Korzystającym z komputerów w BW UE nie wolno:

  • podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia,
  • wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych oraz ingerowania w zawartość gromadzonych danych,
  • przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której przedmiotem nie jest korzystający.

 8. Oprogramowanie dostępne w Czytelni komputerowej podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować bądź używać do celów nieakademickich.

SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

§10

 1. Nieprzestrzeganie zasad i sposobów korzystania ze zbiorów i usług BW może polegać w szczególności na:

  • niedotrzymaniu terminu zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych,
  • udostępnianiu innym osobom elektronicznej karty pracowniczej lub legitymacji studenckiej lub karty bibliotecnej (jeśli była ona podstawą zapisu do wypożyczalni),
  • niepowiadomieniu o zagubieniu w/w dokumentów (jeśli były one podstawą zapisu do Wypożyczalni BW),
  • nierozliczeniu się z Wypożyczalnią BW po ukończeniu studiów lub rozwiązaniu stosunku pracy lub w przypadku osób, które nabyły prawo do korzystania z Wypożyczani na podstawie zgody Dyrektora BG,
  • uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika,
  • kradzieży lub uszkodzeniu wyposażenia BW.

 2. Nieprzestrzeganie przez Czytelnika zasad i sposobów korzystania ze zbiorów i usług BW skutkuje zastosowaniem sankcji określonych poniżej.

§11 

 1. Za zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych odpowiedzialność ponosi właściciel konta bibliotecznego. Zobowiązany jest on do niezwłocznego dostarczenia:

  • identycznego egzemplarza lub gdy nie jest to możliwe, jego ekwiwalentu w postaci:
  • innego egzemplarza, którym Biblioteka jest zainteresowana, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Dyrektora BG lub osobę przez niego upoważnioną,
  • zapłaty kwoty w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Rektora.

   Należność za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne można uregulować:
  • w przypadku materiałów wypożyczonych z BW w Katowicach - gotówką w Wypożyczalni BW w Katowicach, w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu;
  • w przypadku materiałów wypożyczonych z BW BFiA w Rybniku - w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu.
  • Dowód wpłaty należności w kasie Uniwersytetu należy przedłożyć we właściwej Wypożyczalni BW.

 2. Kradzież, uszkodzenie zbiorów lub wyposażenia Biblioteki powoduje:

  • obciążenie użytkownika obowiązkiem naprawienia ewentualnych szkód poniesionych przez Bibliotekę, w tym poprzez pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń (wysokość wartości szkód ustala kierownik właściwego oddziału),
  • wprowadzenie terminowego albo bezterminowego zakazu korzystania ze zbiorów i usług BW,
  • powiadomienie o zaistniałym fakcie władz Uczelni.

 3. Niewłaściwe zachowania w Bibliotece oraz niezgodne z przepisami korzystanie z licencjonowanych baz danych, a także z sieci informatycznej UE może skutkować:

  • okresowym lub trwałym pozbawieniem prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
  • powiadomieniem o zaistniałym fakcie władz Uczelni i innych jednostek systemu biblioteczno-informacyjnego UE,
  • obciążeniem użytkownika obowiązkiem naprawienia ewentualnych szkód poniesionych przez Uczelnię.

 4. Nieterminowy zwrot książek wypożyczonych w BW w Katowicach powoduje:

  • obowiązek uiszczenia kary pieniężnej naliczonej według stawek określonych w cenniku BG UE,
  • blokadę konta czytelnika na 14 dni,
  • obciążenie kosztami wysyłania monitów.

   Należność z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek można uregulować gotówką w Wypożyczalni BW, w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu. Pracownik UE w Katowicach może wyrazić zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia.

Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zaleganie w opłatach mogą spowodować pozbawienie Czytelnika prawa do korzystania z Wypożyczalni BW UE okresowo.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

 1. Rozstrzyganie spraw nieobjętych niniejszymi Zasadami, obowiązującymi przepisami szczegółowymi oraz spraw spornych związanych z korzystaniem ze zbiorów i usług Bibliotek Wydziałowych należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Głównej. Dyrektor działa na pisemny wniosek osoby zainteresowanej albo z urzędu. Od rozstrzygnięcia Dyrektora przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które składa się za pośrednictwem Dyrektora Biblioteki, w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2017 roku.
 3. Godziny otwarcia Bibliotek Wydziałowych podaje się do wiadomości Czytelników. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności usługowej uprzedza się stosownym komunikatem na stronie www.
 4. Uwagi i wnioski dotyczące działalności BW UE można zgłaszać bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki Głównej lub koordynatorowi Bibliotek Wydziałowych.
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszych Zasad traci moc Regulamin Udostępniania Zbiorów w Bibliotekach Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wprowadzony na podstawie Uchwały nr 47/2014/2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu korzystania ze zbiorów Bibliotek Wydziałowych podawane są do wiadomości na stronie www.bip.ue.katowice.pl a w zakresie opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek na stronie www.ciniba.edu.pl w zakładce : cennik BUŚ i BG UE.

Dane do przelewu

Nazwa i adres jednostki:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
ul. 1 Maja 50 
40-287 Katowice

Numer konta: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

Tytułem: za zagubione/zniszczone książki

Dane czytelnika: imię i nazwisko oraz PESEL