Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNEJ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Biblioteka Specjalistyczna, wchodząca w skład Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, realizuje zadania naukowe, dydaktyczne oraz usługowe na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

2.      Biblioteka Specjalistyczna działa w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym, obejmującym Bibliotekę Główną Uniwersytetu (CINiBA).

3.      Biblioteka Specjalistyczna udostępnia zbiory gromadzone przez następujące biblioteki:

        1)      Bibliotekę Specjalistyczną w Katowicach;

        2)      Bibliotekę Specjalistyczną w Rybniku.

4.      Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Specjalistycznej określa szczegółowe warunki i zasady:

        1)      udostępniania zasobów drukowanych i elektronicznych na miejscu;

        2)      wypożyczania książek na zewnątrz;

        3)      korzystania z wyposażenia i urządzeń Biblioteki Specjalistycznej.

 

II. Uprawnienia i obowiązki czytelników korzystających z Biblioteki Specjalistycznej

§ 2

1.      Prawo do wypożyczania zbiorów mają:

         1)      pracownicy i emeryci Uniwersytetu;

         2)      studenci i doktoranci Uniwersytetu;

         3)      uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie;

         4)      inne osoby uprawnione na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej.

2.      Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie identyfikującym czytelnika:

        1)      w przypadku pracowników Uniwersytetu – elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna wydana przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką, zwane dalej „CINiBA”;

        2)      w przypadku emerytów Uniwersytetu – zaświadczenie z Uniwersytetu o przejściu na emeryturę;

        3)      w przypadku studentów i doktorantów Uniwersytetu – elektroniczna legitymacja studencka;

        4)      w przypadku uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie – elektroniczna karta uczestnika studiów podyplomowych;

        5)      w przypadku innych osób – figurowanie na liście uprawnionych na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej.

3.      Zagubienie dokumentu należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej.

4.      Warunkiem rejestracji dokumentu, o którym mowa w ust. 2, jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, dowód osobisty oraz:

        1)      w przypadku pracowników Uniwersytetu – zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza;

        2)      w przypadku emerytów Uniwersytetu – zaświadczenie z Uniwersytetu o przejściu na emeryturę;

        3)      w przypadku studentów i doktorantów Uniwersytetu – aktualna elektroniczna legitymacja studencka lub doktorancka;

        4)      w przypadku uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie – karta uczestnika lub potwierdzenie uczestnictwa.

5.      Formalności związanych z rejestracją dokumentu należy dokonać osobiście.

6.      Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla skorzystania
z systemu biblioteczno-informacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów określonych
w art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1479) i art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574) i podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.), zwanym dalej „RODO”, oraz polskimi przepisami krajowymi regulującymi przedmiotowe kwestie.

7.      Uniwersytet przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego w celu realizacji usług bibliotecznych, z których korzysta użytkownik oraz egzekwowania należności wynikłych z nieprzestrzegania regulaminu przez użytkownika. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych osób korzystających z systemu określa § 70 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

8.      Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić wypożyczalnię o każdorazowej zmianie danych,
o których mowa w ust. 7.

9.      Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratora danych osobowych można się zapoznać
u administratora oraz na jego na stronie internetowej.

10.  Czytelnik traci prawo do korzystania z wypożyczalni:

      1)      w przypadku pracowników Uniwersytetu – w chwilą rozwiązania stosunku pracy;

      2)      w przypadku emerytów Uniwersytetu – w chwilą rezygnacji z korzystania z wypożyczalni biblioteki;

      3)      w przypadku studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie – jeśli ważność konta nie została przedłużona na kolejny rok lub z chwilą ukończenia studiów lub innej formy kształcenia.

11.  Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego. Podstawą rozliczenia konta jest:

      1)      w przypadku pracowników Uniwersytetu – karta obiegowa;

      2)      w przypadku emerytów Uniwersytetu – słowna rezygnacja właściciela konta bibliotecznego
z korzystania ze zbiorów;

      3)      w przypadku studentów i doktorantów Uniwersytetu – karta obiegowa wydana przez dziekanat;

      4)      w przypadku uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie – karta słuchacza
z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w niej widnieją lub dokument tożsamości;

      5)      w przypadku osób uprawnionych na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej – informacja uzyskana
od pracownika badawczo-dydaktycznego, który wnioskował do dyrektora Biblioteki Głównej
o zgodę na wypożyczanie.

 III. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

§ 3

1.      Wszystkie wypożyczenia w Bibliotece Specjalistycznej rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in. o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni.

2.      Limity wypożyczeń w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach i w Rybniku nie są wliczane do limitów wypożyczeń w Biblioteki Głównej Uniwersytetu (CINiBA).

3.      Limity oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w Bibliotece Specjalistycznej są następujące:

      1)      w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach:

         a)      pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu – 50 książek na 16 tygodni (wyjątek stanowią książki zakupione ze środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe – istnieje wówczas możliwość wypożyczenia danej pozycji na okres 52 tygodni oraz dokonania 3-krotnej prolongaty na 52 tygodnie każdorazowo),

         b)      pozostali pracownicy Uniwersytetu – 10 książek na 16 tygodni,

         c)      emeryci Uniwersytetu – 5 książek na 4 tygodnie,

         d)      studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie – 10 książek na 4 tygodnie,

         e)      osoby uprawnione na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej – 5 książek na 4 tygodnie;

      2)      w Bibliotece Specjalistycznej Rybniku:

         a)      pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu – 20 książek na 16 tygodni,

         b)      pozostali pracownicy Uniwersytetu – 20 książek na 10 tygodni,

         c)      emeryci Uniwersytetu – 5 książek na 4 tygodnie,

         d)      studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie – 10 książek na 8 tygodni.

4.      Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła (poprzez system OPAC lub
w wypożyczalni) oraz dokonać rezerwacji dokumentu wypożyczonego przez innego czytelnika (poprzez system OPAC). Prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:

      1)      dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu;

      2)      konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami;

      3)      książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.

5.      W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Specjalistyczna może zwrócić się do czytelnika
z prośbą o zwrot wypożyczonych książek przed upływem wyznaczonego terminu.

§ 4

1.      Na zewnątrz wypożycza się książki oznaczone w katalogu komputerowym jako "dokumenty przeznaczone
do wypożyczania". Wypożyczeń dokonuje się przez:

      1)      wolny dostęp do półek, a następnie przedłożenie wybranych publikacji dyżurującemu bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczenia na koncie czytelnika;

      2)      książki dostępne przeznaczone do wypożyczania przez wolny dostęp mogą być zamawiane online przez katalog komputerowy lub w innym trybie.

2.      Książki przeznaczone do wypożyczania zlokalizowane w magazynie Biblioteki Specjalistycznej wypożycza się przez:

      1)      złożenie zamówienia online przez katalog komputerowy;

      2)      w wyjątkowych przypadkach możliwe jest złożenie tradycyjnego zamówienia na druku zamówienia
w czytelni i wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej w Katowicach (pierwszeństwo wypożyczenia przysługuje w tym przypadku czytelnikowi, który złożył zamówienie na ten sam egzemplarz online przez katalog komputerowy).

3.      W Bibliotece Specjalistycznej nie wypożycza się:

      1)      druków wydanych przed 1950 rokiem;

      2)      zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych;

      3)      dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni;

      4)      materiałów w złym stanie zachowania;

      5)      dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych;

      6)      gazet i czasopism;

      7)      innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu lub mają status „udostępnianie wolny dostęp”;

      8)      płyt CD (z wyjątkiem Biblioteki Specjalistycznej w Rybniku).

4.      Książki wypożyczone ze zbiorów Biblioteki Specjalistycznej (w Katowicach i Rybniku) można rezerwować wyłącznie online przez katalog komputerowy. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji dokonanej przez czytelnika.

5.      Odbiór książek zamówionych w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej następuje:

      1)      w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach – najwcześniej 1 godzinę od złożenia zamówienia;

      2)      w Bibliotece Specjalistycznej w Rybniku – po otrzymaniu mailowego potwierdzenia
o realizacji zamówienia;

      3)      do 7 dni od złożenia zamówienia – w przypadku nieodebrania zamówionych materiałów w tym terminie konto czytelnika zostanie zablokowane na 14 dni.

6.      Biblioteka Specjalistyczna realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

§ 5

1.      Zwrotu wypożyczonych dokumentów dokonuje się w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej, w której dokonano wypożyczeń.

2.      Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponosi właściciel konta. Czytelnikom, którzy udostępnili swój adres e-mail wysyłane są komunikaty o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu oraz rozpoczęciu naliczania kary za nieterminowy zwrot. Biblioteka Specjalistyczna nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenia terminów zwrotu książek, niezależnie od przyczyn, które uniemożliwiły wygenerowanie przez system przypomnienia.

3.      W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej
w trybie, o którym mowa § 9 ust. 7. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych dzieł oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego CINiBA okresowo lub całkowicie,
a w ostateczności może spowodować egzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.

4.      Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonego dzieła – wszelkie zauważone zniszczenia należy zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia w celu ich odnotowania, w przeciwnym razie czytelnik ponosi za nie odpowiedzialność.

IV. Udostępnianie zbiorów na miejscu

§ 6

1.      Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszystkie osoby zainteresowane pod warunkiem zastosowania się do niniejszego regulaminu i przepisów porządkowych.

2.      Użytkownik czytelni zobowiązany jest do:

      1)      pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, plecaków itp.;

      2)      zachowania ciszy.

3.      Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim zgłoszeniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi.

4.      Z dzieł zamówionych do czytelni korzystać można na jej terenie.

5.      Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie czytelnicy mogą korzystać samodzielnie w czytelni Biblioteki Specjalistycznej. Wykorzystane dokumenty należy odkładać
na specjalnie wydzielone i oznaczone miejsca. Zabrania się samodzielnego odkładania książek na półki.

6.      Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie
i czytelnie wypełnionego rewersu:

      1)      czytelnia Biblioteki Specjalistycznej w Katowicach zamówienia złożone najpóźniej
na 1 godzinę przed zamknięciem biblioteki realizuje tego samego dnia;

      2)      czytelnia Biblioteki Specjalistycznej w Rybniku realizuje zamówienia zgodnie
z kolejnością ich wpływu i przesyła potwierdzenia mailowe o ich realizacji.

7.      W czasie korzystania za zbiorów czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych
im obiektów. Czytelnicy mają obowiązek zastosowania się do wszelkich uwag i poleceń dyżurującego bibliotekarza odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów oraz ich bezpieczeństwa. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

8.      Wynoszenie materiałów przeznaczonych do korzystania na miejscu poza Bibliotekę bez powiadomienia dyżurującego bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

9.      W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień do czytelni.

10.  Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać w czytelni zamówione z magazynów publikacje, jednak nie dłużej niż 7 dni.

§ 7

Biblioteka Specjalistyczna umożliwia korzystanie z prac doktorskich i naukowo-badawczych:

      1)      zamówienia na prace doktorskie i prace naukowo-badawcze w wersji papierowej można składać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail, z jednodniowym wyprzedzeniem. Z ww. prac naukowych można korzystać tylko na miejscu w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach, w przypadku prac doktorskich – po podpisaniu przez czytelnika wniosku zgodnie z zarządzeniem nr 59/14 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zasad tworzenia bazy prac doktorskich oraz ich udostępniania w Bibliotekach Wydziałowych Uniwersytetu;

      2)      Biblioteka Specjalistyczna udostępnia rozprawy doktorskie przed publiczną obroną w Uniwersytecie, 
z zastrzeżeniem art. 188 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z wersjami drukowanymi rozpraw można zapoznać się do dnia obrony w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach, po okazaniu dokumentu tożsamości. Rozprawy doktorskie udostępniane są w wyznaczonym miejscu w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach bez prawa do kopiowania;

      3)      szczegółowe zasady udostępniania rozpraw doktorskich reguluje zarządzanie nr 59/14 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zasad tworzenia bazy prac doktorskich oraz ich udostępniania w Bibliotekach Wydziałowych Uniwersytetu.

 

V. Korzystanie z zasobów cyfrowych

§ 8

1.      Stanowiska komputerowe przeznaczone dla czytelników stanowią ogólnodostępną i integralną część Biblioteki Specjalistycznej.

2.      Pierwszeństwo w dostępie do komputerów zlokalizowanych na terenie Biblioteki Specjalistycznej mają pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu.

3.      W Bibliotece Specjalistycznej można korzystać:

      1)      ze stanowisk komputerowych ogólnie działających w chronionej sieci uniwersyteckiej;

      2)      z własnych komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych.

4.      Stanowiska komputerowe w sieci Biblioteki Specjalistycznej są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do realizacji programu studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych,
 a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych
i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie Uniwersytetu. Użytkownicy komputerów są zobowiązania do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.      Zasady korzystania z baz danych i serwisów poza siecią komputerową Uniwersytetu regulują odrębne przepisy.

6.      Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji.

7.      Zasady porządkowe:

      1)      czas dostępu do stanowisk komputerowych nie jest limitowany, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy;

      2)      wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi;

      3)      użytkownicy korzystający z własnego sprzętu mogą korzystać z bezprzewodowego Internetu. Możliwy jest dostęp do sieci:

         a)      nieautoryzowanej (bez możliwości korzystania z baz danych oraz serwisów prenumerowanych przez Uniwersytet),

         b)      autoryzowanej, która umożliwia korzystanie z baz danych pod warunkiem uwierzytelnienia, czyli wpisania loginu i hasła;

      4)      korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości
z odpowiedzialnością karną włącznie;

      5)      Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług (zwłaszcza zakłócenia
w dostawie Internetu) oraz ewentualną utratę danych użytkowników;

      6)      korzystającym z komputerów w Bibliotece Specjalistycznej nie wolno:

          a)      podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia,

          b)      wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych oraz ingerowania
w zawartość gromadzonych danych,

          c)      przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której przedmiotem nie jest korzystający;

      7)      oprogramowanie dostępne w czytelni komputerowej podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym.
Nie wolno go kopiować bądź używać do celów nieakademickich.

 

 VI. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów

§ 9

1.      Nieprzestrzeganie przez czytelnika zasad i sposobów korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Specjalistycznej skutkuje zastosowaniem sankcji określonych w niniejszym regulaminie.

2.      Nieprzestrzeganie zasad i sposobów korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Specjalistycznej może polegać na:

      1)      niedotrzymaniu terminu zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych;

      2)      udostępnianiu innym osobom elektronicznej karty pracowniczej, legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej (jeśli była ona podstawą zapisu do wypożyczalni);

      3)      niepowiadomieniu o zagubieniu dokumentów, o których mowa w pkt 2 (jeżeli były one podstawą zapisu
do wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej);

      4)      nierozliczeniu się z wypożyczalnią Biblioteki Specjalistycznej po ukończeniu studiów lub rozwiązaniu stosunku pracy lub przez osoby, które nabyły prawo do korzystania z wypożyczani na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej;

      5)      uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży zbiorów bibliotecznych przez czytelnika;

      6)      kradzieży lub uszkodzeniu wyposażenia Biblioteki Specjalistycznej.

3.      Za zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych odpowiedzialność ponosi właściciel konta bibliotecznego. Zobowiązany jest on do niezwłocznego dostarczenia identycznego egzemplarza lub gdy
nie jest to możliwe, jego ekwiwalentu w postaci:

      1)      innego egzemplarza, którym Biblioteka jest zainteresowana, pod warunkiem wyrażenia zgody przez dyrektora Biblioteki Głównej lub osobę przez niego upoważnioną;

      2)      zapłaty kwoty w wysokości wartości zagubionego materiału bibliotecznego.

4.      Należność za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne można uregulować:

      1)      w przypadku materiałów wypożyczonych z Biblioteki Specjalistycznej w Katowicach – gotówką
w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej w Katowicach, w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu;

      2)      w przypadku materiałów wypożyczonych z Biblioteki Specjalistycznej w Rybniku – w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu.

Dowód wpłaty należności w kasie Uniwersytetu należy przedłożyć we właściwej wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej.

5.      Kradzież, uszkodzenie zbiorów lub wyposażenia Biblioteki powoduje:

      1)      obciążenie użytkownika obowiązkiem naprawienia ewentualnych szkód poniesionych przez Bibliotekę, w tym poprzez pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń (wysokość wartości szkód ustala kierownik właściwego oddziału);

      2)      wprowadzenie terminowego albo bezterminowego zakazu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Specjalistycznej;

      3)      powiadomienie o zaistniałym fakcie władz Uniwersytetu.

6.      Niewłaściwe zachowania w Bibliotece oraz niezgodne z przepisami korzystanie z licencjonowanych baz danych,
a także z sieci informatycznej Uniwersytetu może skutkować:

      1)      okresowym lub trwałym pozbawieniem prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki;

      2)      powiadomieniem o zaistniałym fakcie władz Uniwersytetu i innych jednostek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

      3)      obciążeniem użytkownika obowiązkiem naprawienia ewentualnych szkód poniesionych przez Uniwersytet.

7.      Nieterminowy zwrot książek wypożyczonych w Bibliotece Specjalistycznej powoduje:

      1)      obowiązek uiszczenia kary pieniężnej naliczonej według stawek określonych w cenniku Biblioteki Głównej;

      2)      obciążenie kosztami wysyłania monitów, postępowania windykacyjnego i sądowego.

8.      Należność z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek można uregulować gotówką w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej, w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu. Pracownik Uniwersytetu może wyrazić zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia.

9.      Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zaleganie w opłatach mogą spowodować pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej do czasu zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania należności kary pieniężnej

VII. Postanowienia końcowe

§ 10

1.      Godziny otwarcia Biblioteki Specjalistycznej podaje się do wiadomości czytelników. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności usługowej uprzedza się stosownym komunikatem na stronie internetowej Biblioteki Specjalistycznej.

2.      Uwagi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki Specjalistycznej można zgłaszać bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki Głównej lub kierownikowi Biblioteki Specjalistycznej.

3.      Zakres płatnych usług oraz ich cennik, jednolity dla bibliotek Uniwersytetu i Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach ustalają odpowiednio dyrektor Biblioteki Głównej i dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w uzgodnieniu
z kwestorami obu uczelni.

 § 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Biblioteki Głównej
w porozumieniu z prorektorem właściwym do spraw nauki.

 

Dane do przelewu

Nazwa i adres jednostki:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
ul. 1 Maja 50 
40-287 Katowice

Numer konta: 61 1050 1214 1000 0090 8061 4531

Tytułem: za zagubione/zniszczone książki

Dane czytelnika: imię i nazwisko oraz PESEL

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca