Mentoring Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dla studentów UE Katowice

Grupa Kapitałowa JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa) chce wspierać rozwój praktycznych umiejętności naszych studentów! Projekt mentoringu będzie kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez JSW S.A. i rybnicką Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dzięki któremu studenci, którzy zdecydują się na prowadzenie badań na podstawie upublicznianych przez Spółkę informacji, będą mogli omówić pojawiające się problemy badawcze z wyznaczonymi w tym celu pracownikami – mentorami.


Od 2011 roku, wraz z debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie JSW S.A. sukcesywnie wdraża rozwiązania organizacyjne i doskonali procesy wewnętrzne. W ten sposób zapewniana jest prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z nałożonych na spółkę wymogów prawnych. 

Stałe doskonalenie kompetencji pracowników GK JSW pozwoliło jej na stworzenie kadry, złożonej ze specjalistów działających w wybranych obszarach. Nasi seminarzyści, którzy zdecydują się na prowadzenie badań na podstawie upublicznianych przez Spółkę informacji, zgodnie z propozycją kierownictwa JSW S.A., będą mogli omówić pojawiające się problemy badawcze z wyznaczonymi w tym celu pracownikami – mentorami. Projekt mentoringu będzie kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez JSW S.A. i rybnicką Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Pani Luiza Sorowka - autorka wyróżnionej przez promotora pracy pt. "Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie JSW S.A." stwierdziła, że czytelność i kompletność raportów udostępnionych na stronie internetowej spółki istotnie pomogła jej w zrozumieniu i prawidłowym zinterpretowaniu danych finansowych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych. Jak podkreśla: "przeanalizowane przeze mnie dane, które znalazłam na stronie internetowej JSW S.A. pozwoliły mi na zrealizowanie celu pracy oraz potwierdzenie jej tezy. Były jednak zagadnienia, które mogłabym przedyskutować ze specjalistami zatrudnionymi w JSW S.A. Z całą pewnością wzbogaciłoby to moje rozważania". 

Absolwentka studiów Weronika Korfanty napisała pracę pt. "Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na podstawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.", w której korzystała ze sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności udostępnionych przez spółkę. "Wybrałam tę spółkę dlatego, że jest to podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych, który publikuje informacje na swojej stronie internetowej. Choć było to bardzo dobre źródło danych, dostęp do bardziej szczegółowych informacji oraz możliwość przedyskutowania niektórych kwestii z praktykiem – pracownikiem spółki, byłaby bardzo pomocna i korzystna." - podkreśla autorka. 

Podobne opinie wyrażają inni słuchacze prowadzący swoje badania na podstawie informacji publikowanych przez JSW S.A. Stąd też powstał pomysł umożliwienia studentom korzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w Spółce w ramach tzw. opieki mentorskiej. Jest to doskonała inicjatywa, którą warto rozwijać. 

"Mamy bardzo dobrą i doświadczoną kadrę a wielu pracowników to absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Lata przepracowane w naszej spółce pozwoliły im na ugruntowanie wiedzy oraz na nabycie nowych – praktycznych umiejętności. Teraz to właśnie Ci pracownicy mogą stać się mentorami dla studentów piszących pracę dyplomową. Dzięki wsparciu doświadczonych specjalistów praca taka z pewnością ma szansę nabrać dodatkowych walorów praktycznych. Dla pracownika JSW S.A., który będzie miał możliwość zaproponowania studentowi spojrzenia na zagadnienie z nieco innej – praktycznej perspektywy, powierzona mu rola doświadczonego mentora będzie również istotnym wyróżnieniem.   

Ze względu na złożoność struktury GK JSW i nałożone na nas liczne obowiązki, spółka musi rozwijać i doskonalić procesy zarządcze. Są one nieodłącznym elementem każdej organizacji, ale muszę podkreślić, że w przypadku spółek notowanych na GPW, dodatkowo tworzących złożoną strukturę powiązań w Grupie Kapitałowej, zapewnienie odpowiedniej jakości pracy pracowników realizujących procesy zarządcze jest szczególnie istotne. Wszelkie nieprawidłowości w tym obszarze mogą bowiem wiązać się z poważnymi - negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla Spółki, ale również dla całej Grupy Kapitałowej. To właśnie dlatego tak ważny jest dla nas stały rozwój kompetencji naszych pracowników. Pozwala on na minimalizowanie ryzyka związanego z naszą działalnością. Podejmując działania w tym zakresie korzystamy między innymi z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Muszę zaznaczyć, że pracownicy spółki podkreślają wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych na Uniwersytecie również w formule studiów podyplomowych.

Teraz, w ramach działań mentoringowych, to my będziemy mieli szansę wspierać studentów w procesie rozwoju praktycznych umiejętności (podkreśla Prezes JSW S.A.)"

Zastępca Prezesa Zarządu JSW S.A. ds. pracy i polityki społecznej - Artur Wojtków

"Prowadzone przez naszych studentów badania opierają się często na danych finansowych i niefinansowych publikowanych przez spółki giełdowe. Niewątpliwą zaletą wykorzystania takiego źródła jest kompleksowość informacji, pozwalająca na pełne zrozumienie procesów zachodzących w spółce. Prezentowane dane są jednak pochodną szeregu złożonych procesów wewnętrznych, niewidocznych w publikowanych raportach okresowych i bieżących. Dlatego też  spotkanie studenta z praktykiem, który może wskazać szczegółowo sposób przetwarzania informacji m.in. w ramach systemu rachunkowości, może stanowić cenne dopełnienie procesu badawczego. 

Badania prowadzone na podstawie danych dotyczących spółki notowanej na GPW, tworzącej złożoną grupę kapitałową jest dla studenta zadaniem ambitnym i ma swoje uzasadnienie. Zakres upublicznianych informacji pozwala spoglądać na przedsiębiorstwa przez pryzmat wielu procesów i umożliwia dostrzeganie zachodzących pomiędzy nimi zależności. Dzięki wsparciu mentora student będzie mógł jednak przeprowadzić pogłębioną analizę zjawisk, których skutki prezentowane są w finalnych raportach okresowych publikowanych na stronie internetowej". 

Koordynator Projektu - dr Katarzyna Olejko

Inicjatywy wspiera Prodziekan Filii Uniwersytetu Rybniku

"Jak wynika z doświadczenia, które zdobyliśmy kształcąc w Rybniku od 5 lat na kierunku o profilu praktycznym, wiedza przekazana przez praktyka trafia do studenta jakby bardziej przekonywująco. Nawet jeśli te same treści były wcześniej przedmiotem tradycyjnego wykładu, w ustach przedstawiciela biznesu zyskują inny status. Jako dydaktycy odpowiedzialni za proces kształcenia mamy tego świadomość zapraszając naszych partnerów do włączenia się w proces dydaktyczny. Wszak dzisiaj nikt nie wątpi, że o ile Uniwersytet musi wykształcić absolwenta przygotowanego merytorycznie i otwartego na poznanie, o tyle wiedzę szczegółową, dostosowaną do potrzeb konkretnego miejsca pracy będzie zdobywał w konkretnym działaniu. Mentor, już na etapie studiów, w szczególności na etapie pisania prac dyplomowych,  może pomóc w zrozumieniu tego procesu. Relacja mistrz – uczeń nie jest zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów edukacyjnych. Pojawia się wszędzie tam, gdzie dwie strony ufają sobie, obdarzają się szacunkiem i dążą wspólnie do poznania. Z całą pewnością relacja mentor – student winna być przykładem takiej relacji rozwijanej w interesie powszechnym".

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia - Kierownik Filii w Rybniku - dr inż. Tomasz Zieliński