Spotkanie dziekańskie ze studentami

7 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie dziekańskie ze studentami rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Na zaproszenie prodziekana dr. inż. Tomasza Zielińskiego w spotkaniu wzięli udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Finanse i rachunkowość oraz studiów niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku Finanse i ekonomia biznesu. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw organizacyjnych.

Pracownicy dziekanatu omówili istotne kwestie organizacyjne związane ze zbliżającą się sesją zaliczeniową i egzaminacyjną. Studenci zostali poinformowani o zasadach jej przebiegu, wynikających z hybrydowej formuły kształcenia. Omówione zostały zasady wyborów specjalności i promotorów. Ze względu na praktyczny charakter kierunków studiów i związany z tym duży wymiar godzinowy praktyk zawodowych, zwrócono uwagę na obowiązującą procedurę ich organizacji, jak również na uzależnienie możliwości zaliczenia praktyk przez inną aktywność jedynie w sytuacji, gdy są w niej realizowane wymagane w programie studiów efekty uczenia się.

Spotkanie ze studentami było również okazją do zapoznania się z kuratorami kierunków: Panią Profesor Małgorzatą Rówińską-Kral oraz Panią Profesor Blandyną Puszer. Kuratorzy przedstawili studentom faktyczną rolę kuratora w systemie jakości kształcenia.

Pani dr Ewa Wójcik zaprosiła studentów do aktywnego zaangażowania się w organizację konferencji naukowej, wieńczącej realizowany w Filii projekt międzynarodowy Economics of Sustainability.

W trakcie spotkania przedstawiciele parlamentu studentów zaprezentowali efekty swoich działań i ponowili prośbę o aktywne włączenie się w prace samorządu studentów.

Studenci w formie ankiety wypowiedzieli się ws. planowanej organizacji koła naukowego, jak również związanego z tym projektu realizacji zleconego przez Miasto Rybnik projektu badawczego.

W spotkaniu uczestniczyło niemal 240 studentów.