Komunikat nr 13

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na rektora


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że pisemne zgłoszenia kandydatów na rektora będą przyjmowane w dniach:

18 czerwca 2020 r. (czwartek) w godzinach 13.00-15.00
19 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 10.00-14.00
w sali 111 w budynku "B"

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje członkom Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach oraz grupie co najmniej 10 pracowników Uniwersytetu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ordynacji wyborczej.

Uwaga:

Kandydat na rektora urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, składa Kolegium Elektorów oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (tzw. informację lustracyjną).

Oświadczenie lub informację lustracyjną należy złożyć osobiście w dniach: 

18 czerwca 2020 r. (czwartek) w godzinach 13.00-15.00
19 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 10.00-14.00
w sali 3/15 w budynku rektoratu 
 

w zamkniętej kopercie adresowanej do Kolegium Elektorów, opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Oświadczenie lustracyjne".

Druki do pobrania: