Komunikat nr 14

w sprawie pierwszego posiedzenia Kolegium Elektorów


Działając na podstawie § 25 ust. 1 Ordynacji wyborczej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. dr hab. Janusz Strużyna, zwołuje pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów.

Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.30 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość – tj. za pośrednictwem platformy Google Meet.

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu zostanie rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail w domenie @uekat.pl, w dniu 17 czerwca 2020 r. po podaniu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą do wiadomości wspólnoty uczelni składu Kolegium Elektorów.

Zgodnie z § 25 ust. 2 Ordynacji wyborczej, Kolegium Elektorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do czasu wyboru przewodniczącego, posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Kolegium Elektorów obecny na posiedzeniu.

Potrzeba pilnego zwołania posiedzenia konstytuującego Kolegium Elektorów wynika z przyjętego kalendarza czynności wyborczych, zgodnie z którym w dniach 18-19 czerwca 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na rektora, z którymi – w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – wiąże się obowiązek złożenia tzw. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Podmiotem właściwym do przedłożenia oświadczenia lub informacji lustracyjnej w stosunku do kandydatów na rektora jest Kolegium Elektorów.

 

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Janusz Strużyna
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej