Komunikat nr 19

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Senatu


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że pisemne zgłoszenia kandydatów do Senatu będą przyjmowane w dniach:

1 i 2 lipca 2020 r. (środa, czwartek)

w godzinach 10.00-14.00

w sali 111 w budynku "B"

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi wspólnoty uczelni.

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ordynacji wyborczej.

 

Uwaga:

Kandydat na członka Senatu urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, składa Rektorowi oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (tzw. informację lustracyjną).

Oświadczenie lub informację lustracyjną należy złożyć osobiście w dniach: 

1 i 2 lipca 2020 r. (środa, czwartek)

w godzinach 10.00-14.00

w sali 3/15 w budynku rektoratu (Sala Senatu)

w zamkniętej kopercie adresowanej do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE, opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Oświadczenie lustracyjne".

Druki do pobrania: