Komunikat nr 20

w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do Senatu


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 4 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 3 ust. 1 Ordynacji wyborczej, członkiem Senatu może być osoba, która:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nie była karana karą dyscyplinarną;
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
  6. nie ukończyła 67. roku życia do dnia 1 września 2020 r.;
  7. jest zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy*/ w pełnym wymiarze czasu pracy**.

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje, co oznacza, że osoby, które pełniły funkcję członka Senatu w kadencji 2012-2016 i 2016-2020 nie mogą ubiegać się o członkostwo w Senacie kolejnej kadencji – czyli kadencji 2020-2024.

Przytoczony przepis należy odnosić do konkretnych osób będących członkami Senatu przez 2 następujące po sobie kadencje, nie zaś do sprawowanych przez nich funkcji w uczelni. Zatem osoby wchodzące w skład senatu przez 2 następujące po sobie kadencje z racji sprawowanej funkcji rektora, a także prorektora i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekana), nie mogą być członkami Senatu z wyboru w kolejnej kadencji – czyli kadencji 2020-2024.

* w przypadku nauczycieli akademickich

** w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi