Komunikat nr 22

w sprawie wyborów rektora


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że posiedzenie elekcyjne Kolegium Elektorów rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość – tj. za pośrednictwem platformy Google Meet.

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail w domenie @uekat.pl, nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 23.59. W przypadku braku zaproszenia, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na adres ukw2020-2024@ue.katowice.pl.

Szczegółowe wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy Google Meet zostały określone w komunikacie nr 8. Prosimy o korzystanie ze sprzętu umożliwiającego dwustronną komunikację głosową oraz wizyjną, tj. wyposażonego w głośniki, mikrofon oraz kamerę internetową.

W przypadku braku możliwości zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniego sprzętu wraz z oprogramowaniem i dostępem do stałego łącza internetowego, istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych na Uniwersytecie. Chęć skorzystania z uczelnianego sprzętu komputerowego należy zgłaszać na adres ukw2020-2024@ue.katowice.pl do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 12.00.

Potwierdzenie obecności na posiedzeniu elekcyjnym odbędzie się za pomocą systemu informatycznego Głosuj24. Członkowie Kolegium Elektorów, którzy potwierdzą obecność na posiedzeniu, otrzymają z systemu, na adres poczty elektronicznej w domenie @uekat.pl, link umożliwiający udział w głosowaniu w przedmiocie wyboru rektora. Oddanie głosu możliwe będzie wyłącznie w przedziale czasowym określonym przez Przewodniczącą Kolegium Elektorów.