Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat Nr 23 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na dziekanów wydziałów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że pisemne zgłoszenia kandydatów na dziekanów wydziałów będą przyjmowane w dniach: 

8 i 9 maja 2024 r.

(środa, czwartek)

w godzinach 10.00 – 12.00

w sali 214 w budynku "B"

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje rektorowi-elektowi lub grupie co najmniej 10 pracowników wydziału zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu wymagań określonych § 45 ust. 1 w zw. z § 42 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uwaga: 

Kandydat na dziekana wydziału urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, składa Rektorowi oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (tzw. informację lustracyjną). Informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.

Informację o złożonych oświadczeniach lustracyjnych można uzyskać za pośrednictwem aplikacji „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”, dostępnej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem data-oswiadczenia.ipn.gov.pl.

Aplikacja umożliwia samodzielne pozyskanie informacji o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcji publicznej pełnionej w momencie składania oświadczenia lustracyjnego oraz nazwie organu, któremu przedłożono oświadczenie lustracyjne.

Wyszukanie w sposób automatyczny powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne, na pozyskanie danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenie lub informację lustracyjną należy złożyć w Biurze Rektorskim  (pok. 2/12, budynek Rektoratu) w dniach:

8 i 9 maja 2024 r. (środa, czwartek)

w godzinach 10.00-12.00

w zamkniętej kopercie adresowanej do JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak, opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Oświadczenie lustracyjne/Informacja lustracyjna”.

Druki do pobrania:

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca