Potwierdzanie efektów uczenia się

Rada Wydziału Ekonomii podjęła uchwałę w sprawie organizacji i harmonogramu potwierdzenia efektów uczenia się na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii.

Etap I

 1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się (Kandydat) otrzymuje w punkcie informacyjnym podstawowe informacje oraz zostaje skierowana do Doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się.

 2. Kandydat w porozumieniu z Doradcą przygotowuje dokumentację potwierdzającą osiągnięcie efektów uczenia się.

 3. Kandydat składa w punkcie informacyjnym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem wpłaty.

 4. Pracownik prowadzący punkt informacyjny przekazuje komplet dokumentów kierownikowi dziekanatu - za potwierdzeniem odbioru.

Etap II

 1. Dziekan zawiera z Kandydatem umowę o potwierdzenie efektów uczenia się.

 2. Dziekan powołuje Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz wyznacza jej przewodniczącego.

 3. Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją, ustala formę weryfikacji efektów uczenia się.

 4. Komisja przeprowadza weryfikację efektów uczenia się Kandydata.

 5. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej weryfikacji.

 6. Komisja wydaje decyzję.

 7. W przypadku odwołania się kandydata od negatywnej decyzji, Dziekan powołuje Komisję odwoławczą ds. potwierdzania efektów uczenia się.

 8. Komisja odwoławcza ds. potwierdzania efektów uczenia się wydaje decyzję.

Harmonogram składania wniosku

 1. Rozpoczęcie przyjmowania Wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 21 lutego 2019 roku.

 2. Zakończenie przyjmowania Wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 21 marca 2019 roku.

 3. Wydanie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się: do dnia 27 czerwca 2019 roku.

Dodatkowe informacje

 1. Regulamin
 2. Wniosek
 3. Wzór umowy
 4. Wysokość opłaty

Doradca ds. potwierdzenia efektów uczenia się
Koordynator Rektora ds. Zintegrowanego Systemu  Kwalifikacji
Dr Krzysztof Niestrój
krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl