Przejdź do menu Przejdź do treści

Priorytetowy obszar badawczy (POB) Wydziału

Powiązanie POB5 z celami zrównoważonego rozwoju

Wpływ społeczny badań w ramach POB5 dotyczy głównie następujących celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030:

 • SDG 3. Dobre zdrowie i jakość życia (40%)[1]
 • SDG 8. Wzrost gospodarczy i godna praca (40%)
 • SDG 11. Zrównoważone miasta i społeczności (60%)
 • SDG 13. Działania w dziedzinie klimatu (40%)

Wpływ ten wiąże się także z takimi celami zrównoważonego rozwoju jak: SDG 1. Koniec z ubóstwem, SDG7. Czysta i dostępna energia, SDG 10. Mniej nierówności, SDG12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.


[1]Procent wskazań w badaniu sondażowym kierowanym do Kierowników Katedr UE Katowice z Wydziału Informatyki i Komunikacji


POB5. Zrównoważona transformacja miast i regionów do wyzwań społeczno-gospodarczych, środowiskowych i energetycznych

Uzasadnienie

Priorytetowy Obszar Badawczy 5 skupia aktywność badawczą w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Szczególnie badania prowadzone w wymiarze gospodarki przestrzennej stanowią płaszczyznę współpracy z badaczami reprezentującymi takie dyscypliny naukowe takie jak: ekonomia, zarządzanie, informatyka, komunikacja, prawo, socjologia, architektura i urbanistyka, czy inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

W ramach POB5 realizowane są badania podstawowe i wdrożeniowe dotyczące wielowymiarowego rozwoju miast i regionów, w tym poprzemysłowych czerpiące z dorobku studiów miejskich i regionalnych, rozwiązań rynku pracy, programowania polityk społeczno-gospodarczych i środowiskowych, analiz i koncepcji gospodarki przestrzennej, ekonomiki środowiska, ekonomii publicznej, zarządzania strategicznego. Badania te koncentrują się na relacjach pomiędzy: rozwojem miast i regionów (przestrzeń) – środowiskiem a zrównoważoną transformacją (społeczną, gospodarczą i środowiskową). Odnoszą się do współczesnych wyzwań rozwoju przestrzennego takich jak:

 • transformacja miast i regionów w wymiarze społecznym (kompetencje i rynki pracy), gospodarczym (nowe łańcuchy wartości) i środowiskowym (adaptacja do zmian klimatu i bioróżnorodność)
 • sprawiedliwa transformacja miast i regionów poprzemysłowych (w tym węglowych) w kontekście skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych transformacji energetycznej
 • zmiany klimatu i ich konsekwencje dla miast i regionów
 • zielona gospodarka i zrównoważona gospodarka zasobami
 • strategiczne programowanie rozwoju miast i regionów oraz obszarów metropolitalnych
 • partycypacja społeczna i governance w planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego
 • cyfryzacja w gospodarce przestrzennej

 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe związane z POB5

Powiązanie POB5 z dziedziną i dyscyplinami naukowymi jest następujące:

 • dziedzina nauki:
  • nauki społeczne
 • dyscyplina wiodąca:
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • dyscypliny towarzyszące:
  • ekonomia i finanse
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • nauki prawne
  • socjologia
 • uzupełniająca dziedzina nauki:
  • nauki inżynieryjno-techniczne
 • uzupełniające dyscypliny
  • architektura i urbanistyka
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

POB5 i Kluczowe Specjalizacje Naukowe UE Katowice

Powiązanie POB5 z Kluczowymi Specjalizacjami Naukowymi UE Katowice zaprezentowano w poniższej tabeli. Dodatkowo w zestawieniu uwzględniono obszary tematyczne badań zgrupowane wg klasyfikacji JEL (1 poziom klasyfikacji).

Tabela. POB5 i Kluczowe Specjalizacje Naukowe (KSN) UE Katowice

POB5Zrównoważona transformacja miast i regionów do wyzwań społeczno-gospodarczych, środowiskowych i energetycznych
KSN

Badania miejskie i regionalne
Obszary tematyczne badań wg JEL:

 • R: Urban, Rural, Regional, Real Estate,and Transportation Economics
 
KSNŚrodowisko, energia, OZE i zielona gospodarka
Obszary tematyczne badań wg JEL:
 • Q: Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics
 
KSNRynek pracy – demografia
Obszary tematyczne badań wg JEL:
 • J: Labor and Demographic Economics
 
KSNEkonomia publiczna
Obszary tematyczne badań wg JEL:
 • H: Public Economics
 
KSN

Mikroekonomia, makroekonomia i wyzwania cywilizacyjne
Obszary tematyczne badań wg JEL:

 • D: Microeconomics
 • O: Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth
 
KSNGospodarka cyfrowa i AI
Obszary tematyczne badań wg JEL:
 • C: Mathematical and Quantitative Methods
 • O: Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth
 
KSNZarządzanie – przedsiębiorczość – innowacje – kapitał ludzki – marketing – zmiany technologiczne
Obszary tematyczne badań wg JEL:
 • L: Industrial Organization
 
KSNMetody ilościowe w ekonomii, finansach, zarządzaniu, gospodarce przestrzennej
Obszary tematyczne badań wg JEL:
 • C: Mathematical and Quantitative Methods
 

Źródło: opracowanie własne.

Przykładowe obszary tematyczne badań POB5 zgłaszane przez Katedry Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów:

 • transformacja miast i regionów węglowych (KBSiR)
 • nowe koncepcje rozwoju miast i regionów (KBSiR)
 • polityka mieszkaniowa i nieruchomości (KBSiR)
 • świat pracy w gospodarce cyfrowej w ujęciu regionalnym (KAiPRP)
 • polaryzacja dochodowa i ubóstwo (KAiPRP)
 • kapitał społeczny w zielonej transformacji (KPSGiŚ)
 • regionalna polityka energetyczna (KPSGiŚ)
 • ewolucja stref zewnętrznych w strukturach metropolitalnych (KGPiŚ)
 • energetyka odnawialna i zrównoważony rozwój miast (KGPiŚ)

 

Koordynator POB5

 • Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów

 

Kluczowe aktywności na rzecz POB5

Działania obejmują projekty badawcze, badawczo-rozwojowe pozyskane przez pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów ze źródeł zewnętrznych, realizowane w latach 2024-2030 lub przygotowane do konkursów. Ze względu na możliwość pojawienia się w latach 2024-2030 nowych propozycji projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych lista działań posiada charakter dynamiczny i nie należy traktować jej jako finalnej.

 • BOLSTER: Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope, HORIZON-CL5-2021-D2-01-12- (dr Marcin Baron)
 • DUST: Democratising jUst Sustainability Transitions, HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02
  (dr hab. Adam Drobniak)
 • Regionalne Obserwatorium Procesów Transformacji 2.0, FE SL 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, realizacja w konsorcjum: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, GIG, KSSE, GIPH, Związek Zawodowy KADRA, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Polska Zielona Sieć (dr hab. Adam Drobniak, prof. UE)
 • Centrum Transformacji Gospodarki (FE SL 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projekt na liście bezkonkursowej, (dr hab. Adam Drobniak, prof. UE - część merytoryczna projektu por. Studium [2023])
 • Center for Economics in Climate Change, NAWA (dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE)
 • DANTE - Digital Area of Networking Teachers and Educators,  ERASMUS+ KA2020: 2020-1-CZ01-KA226-HE-094368 (dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE)
 • ET CASE - Education Towards Circular and Sustainable Economy, ERASMUS+ KA2020: 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000160685 (dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE)
 • REACCT - Reflecting Economics And Climate Change in Teaching, ERASMUS+ KA2020: 2023-1-IS01-KA220-HED-000159052 (dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE Katowice)

* Przytoczone ustalenia pochodzą z dokumentu "Strategii Naukowej Wydziału GPiTR 2030" uchwalonej przez Radę Wydziału GPiTR w dniu 6 czerwca 2024 r.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca