Przejdź do menu Przejdź do treści

Wydział Zarządzania

Konkurs Beyond Barriers na interdyscyplinarne projekty badawcze

Mając na uwadze potrzebę wzmocnienia rozwoju kapitału intelektualnego i relacyjnego w naszej Uczelni, a także kierując się potrzebami zgłaszanymi przez pracowników, dotyczącymi konieczności zacieśniania współpracy i prowadzenia badań interdyscyplinarnych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczyna realizację projektu naukowego pn. "Beyond Barierrs".

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn/konkurs-beyond-barriers.htmlChociaż aktywność naukowa pracowników Uniwersytetu stale rośnie, to nadal ma ona często charakter badań prowadzonych indywidualnie, w małych zespołach lub w zespołach składających się wyłącznie z osób zatrudnionych w jednej katedrze. W związku z tym JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak ogłasza konkurs na interdyscyplinarne projekty badawcze "Beyond Barriers".

Jakie projekty można zgłosić?

Mogą być w nim zgłaszane projekty, które będą realizowane przez zespoły składające się z pracowników realizujących badania w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych. Kluczowe jest to, aby realizacja tego typu przedsięwzięć stała się okazją do integracji aktywności naukowej wokół ważnych i aktualnych tematów, wykraczających poza ramy jednej dyscypliny naukowej.

Warunki konkursu

Warunki konkursu zostały tak skonstruowane, by zachęcały osoby o dużym dorobku do współpracy z pracownikami, którzy jak dotąd nie mają dużego doświadczenia w publikowaniu prac naukowych w najwyżej punktowanych czasopismach. Co najmniej 60% składu zespołu powinny stanowić zatem osoby, które w roku 2020 nie zostały wyróżnione grantami rektorskimi. Obowiązujące aktualnie zasady ewaluacji jakości działalności naukowej premiują te ośrodki, w których wszyscy pracownicy zaangażowani w działalność badawczą systematycznie poprawiają swoje wyniki publikacyjne. Współpraca z osobami posiadającymi już duże osiągnięcia pozwoli mniej doświadczonym pracownikom na uzyskanie umiejętności, które w dalszej perspektywie zaowocują coraz lepiej ocenianymi pracami naukowymi.

Finansowanie projektów

Projekty zakwalifikowane do realizacji będą miały zapewnione finansowanie na wnioskowanym poziomie przez cały okres ich realizacji (maksymalnie 24 miesiące). W pierwszej edycji, którą właśnie uruchamiamy, będą one finansowane z subwencji przyznanej Uniwersytetowi. Z tego względu środki finansowe będą przekazywane w transzach na kolejne lata kalendarzowe, w których projekty będą realizowane. Z uwagi na ograniczenia związane z rozliczaniem subwencji, środki przyznane na dany rok kalendarzowe będą musiały być wykorzystane w tym właśnie roku. Planowane jest, aby w kolejnych edycjach projekty były zasilane również z innych źródeł, co pozwoli na większą elastyczność w tym zakresie.

Pierwsza edycja konkursu

Pierwsza edycja konkursu ma charakter pilotażowy. Do realizacji zakwalifikowany zostanie jeden projekt. Z tego względu budżet, jaki przeznaczamy na projekty jest równy maksymalnej kwocie, jaka może być przyznana na jeden projekt. Liczymy, że nowa forma wsparcia działalności naukowej naszych pracowników spotka się z zainteresowaniem i zaowocuje powstaniem zespołów badawczych, które staną się zalążkiem Centrów Doskonałości Naukowej.

Ważne informacje 

  • Całkowity budżet konkursu: 30 tys. zł.
  • Maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu: 30 tys. zł.
  • Termin składania wniosków konkursowych: 15 czerwca 2021 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 r.
  • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 lipca 2021 r.
  • Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl. Prosimy o nadsyłanie dokumentów w formacie .pdf.

Więcej informacji w załączonych plikach.

 


 


https://www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn/konkurs-beyond-barriers.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3