Przejdź do menu Przejdź do treści

Program wyborczy JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak

Szanowni Państwo, 
Drodzy Studenci i Doktoranci, 

Dziś, z głębokim poczuciem odpowiedzialności za przyszłość naszego Uniwersytetu, pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury na stanowisko rektora. 

Jestem przekonana, że razem możemy zapisać kolejny ważny rozdział w historii naszej Uczelni; rozdział, w którym innowacyjność i przedsiębiorczość splatają się z tradycją, a dążenie do zdobywania wiedzy będzie prowadzić nas do lepszej przyszłości. 

Jako rektor, zobowiązuję się do stworzenia środowiska, w którym każdy członek naszej społeczności będzie miał możliwość rozwijania swoich pasji i talentów. Pragnę, aby Uczelnia była miejscem, gdzie wiedza, etyka, dialog międzykulturowy, szacunek dla różnorodności i współpraca międzynarodowa stanowią fundament naszej akademickiej tożsamości.

Dziękując za dotychczasowe wsparcie, zaufanie i za wszystkie wspólne chwile, proszę Was o poparcie w nadchodzących wyborach.   

Z wyrazami najgłębszego szacunku
Celina M. Olszak

Program wyborczy

Wprowadzenie

Ostatnie lata pokazały, że wiele wyzwań przed jakimi przyszło nam stanąć pojawiło się bez zapowiedzi i nieoczekiwanie. Zatem z wielką pokorą podchodzę do formułowania niniejszego programu wyborczego. Wiem jednak, że naszej Uczelni potrzebny jest ambitny, sięgający w przyszłość plan działania. Pragnę, aby ten plan był naszym wspólnym planem i wynikał z doświadczenia oraz mądrości całej społeczności. 

Motto mojego programu wyborczego brzmi: STAWIAM NA ROZWÓJ ORAZ KREATYWNĄ I PRZEDSIĘBIORCZĄ WSPÓLNOTĘ.

Podjęłam decyzję o kandydowaniu na funkcję rektora, ponieważ wierzę w potencjał ludzi i ich kreatywność oraz przedsiębiorczość. Wierzę w możliwość dalszego, trwałego rozwoju naszej Uczelni. W ostatnich latach dużo udało nam się wspólnie zrobić. Jestem przekonana, że stać nas na jeszcze więcej. Uważam, że wspólnie razem możemy uczynić naszą Uczelnię uznanym ośrodkiem akademickim, nie tylko w regionie, ale także w kraju i za granicą; ośrodkiem, prowadzącym na wysokim poziomie badania, oferującym atrakcyjne programy nauczania oraz mocno angażującym się we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Przedstawiam wizję rozwoju Uczelni na kolejne lata; wizję wynikającą z moich własnych doświadczeń, ale także dyskusji i rozmów z członkami społeczności akademickiej oraz naszymi partnerami z otoczenia. 

Jestem przekonana, że wizja ta powinna opierać się na następujących przesłankach: 

 1. Uczelnia w swoim działaniu opiera się na misji służby publicznej oraz kulturze akademickiej.
 2. Uczelnia inwestuje w ludzi oraz kreatywną i przedsiębiorczą wspólnotę. 
 3. Uczelnia inspiruje do prowadzenia ważnych społecznie kierunków badań.
 4. Uczelnia przygotowuje studentów do twórczej pracy na globalnym rynku.
 5. Uczelnia wspiera współpracę międzynarodową.
 6. Uczelnia angażuje się w międzyinstytucjonalną współpracę. 
 7. Uczelnia wykorzystuje nowoczesną infrastrukturę, przynoszącą pożytek jej samej, ale także miastu i regionowi.

Cele, które zamierzam osiągnąć to przede wszystkim:

 1. Uczelnia jest uznanym i liczącym się ośrodkiem akademickim w kraju oraz za granicą. 
 2. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem do pracy i studiowania. 
 3. Uczelnia posiada wysoki prestiż studiów i wszelkich form kształcenia.
 4. Uczelnia posiada szerokie kontakty i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do realizacji tak określonej wizji i celów Uczelni, pragnę zastosować następujące metody i środki:

 1. Wdrożenie strategii i polityki naukowej oraz opracowanie nowego systemu motywacyjnego celem zwiększenia liczby wysoko punktowanych publikacji w prestiżowych czasopismach oraz projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 
 2. Zbudowanie profesjonalnego biura zarządzania projektami. 
 3. Utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej celem rozwoju badań międzynarodowych, wpisujących się w strategię naukową Uczelni. 
 4. Zmniejszanie obciążenia dydaktycznego dla osób wykazujących się wybitną aktywnością naukową lub organizacyjną.
 5. Zmodyfikowanie wewnętrznego algorytmu podziału subwencji w porozumieniu z dziekanami Wydziałów.
 6. Programy stażowe i projekty organizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla studentów, doktorantów i pracowników.
 7. Nowoczesne programy nauczania oraz formy kształcenia.
 8. Wymiana i współpraca międzynarodowa obejmująca studentów oraz pracowników. 
 9. Partnerska współpraca z Samorządem Studenckim, Samorządem Doktorantów, Radą Uczelni, Związkami Zawodowymi, a także Stowarzyszeniem Absolwentów oraz emerytowanymi pracownikami. 
 10. Współpraca z władzami samorządowymi regionu oraz otoczeniem gospodarczym.
 11. Promowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jako prestiżowej marki śląskiej. 

Uczelnia oparta na służbie publicznej i kulturze akademickiej

Uczelnia istnieje głównie po to, aby poszukiwać prawdy oraz kształcić młode pokolenie w metodycznym jej poznawaniu. Powinna przygotowywać przeszłych absolwentów do pełnienia funkcji publicznych i zawodowych, a także wspierać rozwój kulturowy i cywilizacyjny całego społeczeństwa. W realizacji tych celów Uczelnia musi być instytucją otwartą i zachęcającą do szczerej oraz merytorycznej dyskusji; instytucją szanującą odmienne opinie i czerpiącą z nich inspiracje oraz poszukującą konsensusu. Wypełniając te zadania, Uczelnia kształtuje swoją szczególną kulturę instytucjonalną. Poziom i siła oddziaływania tej kultury zależą od postawy całej społeczności akademickiej. Szczególna troska o kulturę akademicką spoczywa jednak na rektorze, jako osobie odpowiedzialnej za kierowanie całą Uczelnią. Dlatego w swoim działaniu będę kierować się zasadami zaufania, poszanowania i tolerancji dla wszystkich dopuszczalnych prawem poglądów, postaw oraz stylów życia. Dołożę wszelkich starań, aby wspierać wyrównywanie szans, promować inkluzywność i społeczną odpowiedzialność oraz przeciwdziałać wszelkim formom wykluczania. 

Uczelnia inwestująca w ludzi i kreatywną wspólnotę

Nauka i rozwój to przede wszystkim ludzie. Dlatego zapewnię godne warunki do pracy i studiowania oraz przyjazną atmosferę. Postawię na rozwój talentów, zbiorową kreatywność i przedsiębiorczość oraz uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie biurokracji. Oznacza to, osobiście dla mnie, inwestowanie w kapitał ludzki i relacyjny, tak aby stał się on najważniejszym atutem oraz wartością naszej Alma Mater. Pragnę wykorzystać potencjał intelektualny wszystkich grup pracowniczych i zapewnić im jasną oraz atrakcyjną ścieżkę kariery. Będę wspierać realizację ich różnych pasji badawczych, dydaktycznych i eksperckich.

Podejmę kroki, aby uruchomić granty rektorskie w różnych kategoriach: badawczej, dydaktycznej oraz współpracy z otoczeniem. Zamierzam również wprowadzić rektorskie granty doktorskie, habilitacyjne, profesorskie, a także granty ukierunkowane na badania interdyscyplinarne oraz współpracę międzyuczelnianą. Uruchomię pakiet działań projakościowych celem zwiększenia liczby profesorów tytularnych. Zamierzam zmniejszyć obciążenia dydaktyczne dla osób wykazujących się wybitną aktywnością naukową lub organizacyjną. 
Dołożę wszelkich starań, aby Uczelnia była atrakcyjnym miejscem do pracy dla młodych pracowników i wspierała ich w szybszym awansie zawodowym, a także dawała możliwości kierowania projektami naukowymi. Stworzę platformę do wymiany pomysłów i networkingu, mającą na celu wykorzystanie pomysłowości i kreatywności młodych ludzi. Chciałbym również wzmocnić programy wspierające szczególnie uzdolnionych studentów i koła naukowe.

Uważam, że kariera dydaktyczna i ekspercka powinna być traktowana z równym szacunkiem jak ścieżka badawcza. Dlatego powinniśmy wprowadzić system grantów związanych z wybitnymi osiągnięciami dydaktycznymi oraz współpracą z otoczeniem. Zaproponuję także nowe projakościowe warunki zatrudniania pracowników na etatach dydaktycznych. 
Jestem przekonana, że pracownicy administracyjni Uczelni zasługują na równie wysokie wsparcie i docenienie, jak nauczyciele akademiccy. Ich szczególne zaangażowanie powinno znaleźć odzwierciedlenie w adekwatnym systemie motywowania, nagradzania, premiowania i awansowania. Podejmę kroki, aby zwiększyć kompetencje pracowników administracyjnych oraz zapewnić im większy udział w szkoleniach specjalistycznych i wyjazdach zagranicznych. 

Zamierzam również wspierać programy stażowe i projekty organizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla studentów, doktorantów oraz pracowników.

Uczelnia inspirująca do prowadzenia kreatywnych i ważnych społecznie kierunków badań

Siła nauki i ośrodka akademickiego tkwi w jego kreatywności, przedsiębiorczości oraz różnorodności. Dlatego dołożę wszelkich starań, aby wspierać działania ukierunkowane na uzyskanie wysokich kategorii dla naszych dotychczasowych dyscyplin naukowych (ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości), ale także na rozwój nowych dyscyplin naukowych (informatyki, geografii społeczno-gospodarczej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach). Będę promować rozwijanie ważnych społecznie i gospodarczo specjalizacji, związanych m.in. z: ochroną środowiska, klimatem, ekologią, transformacją energetyczną oraz jakością życia. Podejmę również działania, mające na celu wzmocnienie pozycji naszych czasopism naukowych w światowych bazach danych oraz w ministerialnym wykazie czasopism naukowych. 

Zamierzam uruchomić Centra Doskonałości Naukowej, które będą wpisywać się w strategię naukową Uczelni (kluczowe specjalności naukowe) i prowadzić badania we współpracy z czołowymi ośrodkami zagranicznymi. Pragnę wspierać pracowników w zdobywaniu doświadczeń praktycznych i wdrażaniu ich do gospodarki. Planuję przywrócić koncepcję Forum UE, mającego na celu zwiększenie rozpoznawalności i integracji dorobku poszczególnych katedr.
 

Uczelnia przygotowująca studentów do twórczej pracy na globalnym rynku

Dobra dydaktyka zawsze była i powinna pozostać wizytówką naszej Uczelni. Dlatego zamierzam przeciwdziałać rutynie, utartym schematom oraz zamknięciu się w środowisku lokalnym. Ofertę dydaktyczną należy projektować i wdrażać zgodnie z najlepszymi standardami, obowiązującymi na wspólnym europejskim rynku szkolnictwa wyższego. Nasi studenci powinni być przygotowani do funkcjonowania na globalnym rynku pracy oraz zdolnymi do podejmowania twórczych i przedsiębiorczych działań. Dlatego będę dbać o tworzenie nowych kierunków studiów i specjalizacji oraz stałe doskonalenie istniejących programów studiów, zarówno w zakresie ich unaukowienia, upraktycznienia, ale także umiędzynarodowienia i unowocześnienia.

Dodatkowo zamierzam podnieść jakość kształcenia poprzez Stworzenie Centrum Doskonałości Dydaktycznej, które będzie odpowiedzialne za wspieranie, badanie i monitorowanie procesów kształcenia, a w tym organizowanie szkoleń dydaktycznych oraz wdrażanie nowych metod aktywizacji studentów. Dołożę starań, aby opracować i wdrożyć „Employee placement”, czyli system wprowadzania nowych pracowników w proces kształcenia akademickiego oraz reaktywować „Uniwersytet talentów” - system wspierania i promowania najlepszych studentów. Podejmę kroki, aby wzmocnić relacje z absolwentami poprzez organizowanie różnych spotkań i wydarzeń networkingowych.

Uczelnia wspierająca współpracę międzynarodową

Swoją wiarygodność naukową i dydaktyczną Uczelnia powinna potwierdzać poprzez trwałe sojusze i akredytacje międzynarodowe. Dlatego będę wspierać działania zmierzające do pozyskania przez Uczelnię statusu Uniwersytetu Europejskiego w ramach międzynarodowego konsorcjum Bauhaus4EU oraz prestiżowej akredytacji instytucjonalnej AACSB, a także do uzyskania reakredytacji instytucjonalnej CEEMAN, kierunkowej EFMD oraz różnych akredytacji branżowych. Podejmę kroki na rzecz aktywizacji wszystkich członków społeczności akademickiej (studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników admiracyjnych) w obszarze umiędzynarodowienia, w tym udziału w zagranicznych wyjazdach, projektach oraz rozwijaniu działalności badawczo-dydaktycznej. Stworzę warunki do rozwoju prestiżowych, międzynarodowych konferencji, seminariów i spotkań organizowanych w Uczelni.

Uczelnia oparta na międzyinstytucjonalnej współpracy

Moc Uczelni tkwi w zdolności do budowy międzyinstytucjonalnej współpracy. Uważam, że powinniśmy wykorzystać jeszcze lepiej pozycję naszego regionu do zawierania strategicznych, silnych aliansów (naukowych, dydaktycznych, eksperckich) z różnymi instytucjami, zarówno w przestrzeni regionalnej, jak i międzynarodowej. Nasza Uczelnia powinna być wiodącym ośrodkiem w regionie, badającym nie tylko zjawiska społeczno-gospodarcze, ale także kreującym nowe koncepcje i innowacje. Zamierzam zwiększyć liczbę kierunków studiów podyplomowych (w tym MBA), a także projektów i szkoleń organizowanych w ścisłej współpracy z przemysłem, gospodarką oraz organizacjami samorządowymi. Jestem świadoma, że konieczna jest także większa promocja naszych różnych aktywności.

Uczelnia wykorzystująca nowoczesną infrastrukturę, przynoszącą pożytek jej samej, ale także miastu i regionowi

Z myślą o pracownikach i studentach, ale także naszych partnerach z otoczenia społeczno-gospodarczego należy stale unowocześniać naszą bazę naukowa, dydaktyczną oraz socjalną. 

Podejmę działania, aby budynki w kampusie Bogucicka zostały zmodernizowane i dopasowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza budynek L, E. Zamierzam dalej kontynuować prace modernizacyjne w budynku B i C. Nowo zakupiona nieruchomość, przy ulicy 1 Maja 41, zostanie dostosowana (architektonicznie i funkcjonalnie) do potrzeb kampusa, a teren dziedzińca wewnętrznego ABCEL odpowiednio zagospodarowany. Podejmę kroki, aby utworzyć na terenie Uczelni dodatkowe punkty gastronomiczne oraz przestrzenie do networkingu (sale design thinking), wypoczynku i rekreacji. 

Dołożę starań, aby pozyskać środki finansowe na Centrum Transformacji Gospodarczej (CTG), służącego prowadzeniu gier strategicznych, symulacji gospodarczych, wykorzystywaniu VR i sztucznej inteligencji, które przynosiłoby korzyść, zarówno Uczelni, jak i otoczeniu społeczno-gospodarczemu. 

Uważam, że stale powinniśmy inwestować w infrastrukturę informatyczną, serwery, sieci strukturalne, laboratoria komputerowe oraz nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia dydaktyki, badań naukowych oraz wspomagania prac administracyjnych i zarządczych. W najbliższym czasie zamierzam wdrożyć portal pracowniczy, system wspomagający przeprowadzanie oceny pracowniczej nauczycieli akademickich, system klasy EZD, platformę na potrzeby serwisów www oraz kolejne funkcje systemu USOS. 
 

Zakończenie

Jestem świadoma wyzwań, jakich się podejmuję i warunków, w jakich przyjdzie mi je realizować. Równocześnie jestem przekonana, że przy zaangażowaniu całej społeczności akademickiej zdołam przyczynić się do dalszego, trwałego rozwoju naszej Uczelni. 

Jeśli wspólnota akademicka obdarzy mnie zaufaniem, mogę zagwarantować, że nie zabraknie mi odwagi, entuzjazmu i determinacji. Będę otwarta na autentyczny dialog ze społecznością akademicką oraz gotowa do podejmowania odważnych i przedsiębiorczych działań. Pragnę także angażować się w różne prace, mające na celu zreformowanie zasad finansowania badań i szkolnictwa wyższego oraz wprowadzenie projakościowego systemu, stwarzającego atrakcyjne perspektywy do pracy i studiowania na polskich uczelniach. 

Celina M. Olszak

PS. "Jeżeli wydaje nam się, że wszystko mamy pod kontrolą, to znaczy, że poruszamy się zbyt wolno" - Mario Andretti
 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3