Informacja w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych

Mając na względzie przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich członków społeczności akademickiej, na mocy Zarządzenia Rektora nr 7/21 (z późn. zm.) w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, letnia sesja egzaminacyjna odbędzie się w formie zdalnej. 

Tym samym zmodyfikowane zostały wszystkie regulacje prawne niezbędne do weryfikacji efektów uczenia się studentów w naszej Uczelni, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu.

Zaliczenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbędą się w formie zdalnej, zgodnie z zasadami określonymi przez prowadzących zajęcia. 

Egzaminy w semestrze letnim zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zostaną podane na stronach internetowych Szkół dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia sesji. Informację dotyczącą formy przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu oraz wykorzystywanego narzędzia zostaną przekazane przez prowadzących zajęcia nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Egzaminy mogą odbywać się za pośrednictwem Google G-Suite, MS Teams lub innych. Szczegółowe zasady korzystania z platform dostępne są na stronie: faq.ci.ue.katowice.pl

Na mocy Zarządzenia nr 74/20 (z późn. zm. w Zarządzeniu 86/20) z uwagi na sytuację epidemiczną, Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych (obron prac dyplomowych) w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów oraz zasadach określonych ww. zarządzeniu.