Komunikat dotyczący funkcjonowania Uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Przypominamy, że 21 marca przywrócona zostanie hybrydowa forma kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ponadto przedstawiamy zaktualizowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego na terenie kampusu Uczelni.

Hybrydowa forma kształcenia 

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/22 od 21 marca 2022 roku:

1) w formie stacjonarnej na studiach I i II stopnia realizowane będą: ćwiczenia/laboratoria, zajęcia z wychowania fizycznego, wykłady anglojęzyczne na kierunkach i specjalnościach: FAB, ARIMA, E-Commerce, IB, Mercuri, Erasmus, z wyjątkiem wykładów na kierunku International Business (I stopień), na którym utworzona została więcej niż jedna grupa studentów, a także zajęcia na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej.

2) w formie zdalnej na studiach I i II stopnia realizowane będą: wykłady (w tym wykłady dla studentów kierunku International Business na studiach I stopnia, na którym utworzona została więcej niż jedna grupa studentów), seminaria, lektoraty oraz konsultacje.

Więcej informacji dostępnych jest w Komunikacie JM Rektor z dn. 3 lutego.

Bezpieczeństwo sanitarne na terenie kampusu

Osoby przebywające na terenie Uniwersytetu są zobowiązane do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa sanitarnego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w tym nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych przy pomocy maseczki.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zaleca się:

  • w miejscach ogólnodostępnych na terenie Uniwersytetu zachowanie dystansu między osobami wynoszącego co najmniej 1,5 m;
  • regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, w szczególności w przerwach między zajęciami
  • zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki podczas zajęć dydaktycznych przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.

Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć dydaktycznych, podobnie jak nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych przy wejściach do budynków Uniwersytetu, został zniesiony na mocy Zarządzenia nr 26/22 zmieniającego Zarządzenie nr 8/22 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.